5. Brief UR BBR 2007

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07 - 225

Fax


Datum

21 juni 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: BBR


Geacht college,


Tijdens het overleg in de commissievergadering van 19 juni 2007 hebben we afgesproken dat het BBR in de cyclus van september ter instemming aangeboden zal worden, nadat de besluitvorming rond de onderzoeksnota afgerond is. Hierbij willen wij u graag de afspraken zoals gemaakt in de commissie, nogmaals ter informatie aanbieden:


-Het BBR zal voortaan jaarlijks geactualiseerd worden.

-Wijzigingen in de organisatie zullen voortaan direct in het BBR doorgevoerd worden.

-Het bestaan van de Faculteitsraden zal in het BBR vermeld worden. De bevoegdheden van de Faculteitsraden zijn vastgelegd in het Universiteitsraadsreglement.

-De vraag hoe de instituutsraad wordt samengesteld, wordt later nog besproken aan de hand van de besluitvorming rond de onderzoeksnota.

-De facultaire organisatie wordt vastgelegd in het faculteitsreglement, niet in het BBR.

-Artikel 17, Lid 2 zal gesplitst worden. Tevens zal aan artikel 17 de (globale) samenstelling van de adviesorganen toegevoegd worden.

-Aan artikel 19 lid 1c zal toegevoegd worden: “in overeenstemming met de WD-en en in samenhang met het onderwijsbeleid”.

-In artikel 20 wordt “De decaan heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor” veranderd in “De decaan is verantwoordelijk voor”.

-Met betrekking tot artikel 37 zal uitgezocht worden of dit thuis hoort in het BBR.


Verder heeft de raad naar aanleiding van de afgelopen interne vergadering nog een aantal opmerkingen, die we graag met u bespreken tijdens het overleg van 26 juni 2007:


-Met betrekking tot artikel 4. De opleiding Advanced Technology heeft als CROHO registratie Technische Wetenschappen en niet Technische Natuurwetenschappen.

-Met betrekking tot artikel 5. Het Institute for nanotechnology dient te worden aangeduid met “Mesa+”, niet “Mesa”.

-De secretaris wordt niet als aparte functie aangeduid (enkel de eenheid secretaris als dienst). Volgens het reorganisatieplan stuurt de secretaris de dienstdirecteuren aan, het zou daarom voor de hand liggen iets dergelijks in het BBR op te nemen.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,ir. T. M. J. Meijer

voorzitter