Aandachtspunten 2007-06-26

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

26 juni 2007


Verslag van de overlegvergadering van 12 juni 2007 (UR 07 – 224)

Naar aanleiding van het verslag geeft het CvB zijn standpunt weer met betrekking tot de vraag naar de voertaal in de medezeggenschap. Het college kiest voor een pragmatische oplossing: de voertaal blijft het Nederlands, waarbij aangetekend wordt dat er ruimte moet zijn voor de betrokkene om eventueel in het Engels het woord te voeren en geantwoord te worden. Zonodig kan kosteloos een cursus Nederlands gevolgd worden.


Nota Onderzoeksbeleid 2007 - 2010

De beantwoording van de instemmingsvraag is uitgesteld in afwachting van een nader voorstel van het college – te verwachten begin augustus 2007 – in reactie op de vragen en opmerkingen van de UR (UR 07 – 223). In de septembervergadering zal dit punt opnieuw geagendeerd worden. De UR zal intussen met de Instituutsraden en Faculteitsraden overleg voeren over dit punt.


BBR

Het college bevestigt de reeds eerder met de raad gemaakte afspraken (UR 07 – 225) en zal toezien op een correcte vermelding van de diverse opleidingen in het BBR (CROHO).


Ontwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008

Het college zal schriftelijke reageren op de vragen 6 en 7 van UR 07 – 226 (Commentaar UR en schriftelijke reactie CvB op Ontwerpnota Kaderstelling 2008).


De Universiteitsraad,

gezien:

De ontwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008, FEZ/379.152, UR07-203

De brief van het College van Bestuur FEZ/379.307 met daarin de gewijzigde adviesaanvraag

overwegende dat:

De kaderstelling 2008 wordt gedaan aan de hand van het vigerende verdeelmodel en een nieuw verdeelmodel geen implicaties heeft voor de begroting 2008;

De financiële effecten van de reorganisatie van de dienstverlening “Moderne en Efficiënte Bedrijfsvoering” nog niet verwerkt zijn in de kaderstelling;

Het netto financiële resultaat van de reorganisatie voor faculteiten t.g.v. van het verplaatsen van medewerkers buiten de faculteit en de extra middelen toewijzing t.g.v. de bezuiniging op de dienstverlening nog niet duidelijk is;

De omvang van de TCO’s voor centrale diensten lopende het reorganisatietraject opgehoogd zal moeten worden om de tijdelijk grotere capaciteit van deze diensten te kunnen bekostigen.

gehoord de toezegging van het college om:

De UR in het traject naar de adviesaanvraag over de ontwerpbegroting 2008 te informeren over de preciezere invulling van de reorganisatie effecten voor de begroting 2008 zodra deze informatie beschikbaar is.

De toevoeging van de M€ 4.4 REH-middelen aan de onderzoeksmiddelen als tijdelijke maatregel in 2008 voort te zetten en te overwegen om de REH middelen voor de begroting na 2008 niet alleen aan de onderzoekscomponent toe te wijzen, maar deze in het verdeelmodel als geheel te stoppen.

De richtlijn voor het opstellen van een onderwijsbegroting door de faculteiten in de kaderstelling 2008 op te nemen.

adviseert

positief ten aanzien van de ontwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008 (met uitzondering van hoofdstuk 4)


Herzien Verdeelmodel

Het college zal de UR zijn uitgangspunten voor een nieuw verdeelmodel voorleggen.


Student Union

Na enige discussie over de positie van het bestuur van de Student Union wordt geconcludeerd dat (de studentgeleding van) de UR het democratisch controlerend orgaan van de Student Union is. Ten aanzien van het convenant SU – UT, het strategisch plan en begroting en jaarplan zal de raad zijn bevoegdheden (instemming en advies) kunnen uitoefenen.


Rondvraag

Het college zal in de volgende vergadering de vraag beantwoorden naar de mogelijke overgang van de opleiding BIT naar MB.