nieuwsbrief 2007-06-26

Nieuwsbrief Universiteitsraad 26 juni 2007


De nota onderzoeksbeleid 2007-2010: besluitvorming in september

Het college sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat de URaad het blijkbaar wel eens is met de inhoud van het onderzoeksbeleid, maar dat het vast zit op de, meer ter informatie bedoelde, bestuurlijke vertaling van het beleid in bevoegdheden en middelenverdeling. Het college heeft daarom overwogen de nota zonder het bestuurlijke hoofdstuk voor te leggen.

Een deel van de raad is bereid met de voorliggende nota reeds in te stemmen. Maar in meerderheid is de URaad van mening dat de wijze van aansturing van het onderzoek van groot belang is bij het beoordelen van het beleid en heeft daarom het college gevraagd om een aantal zaken nader uit te werken:

Als de strategische keuzes neergelegd worden op de overlegtafel van WD-en en decanen, dienen die “deals” openbaar en beïnvloedbaar te zijn.

De wijze waarop in dit bestuurlijk model de FR toch medezeggenschap op integraal beleid (onderwijs, onderzoek, personeel) kan uitoefenen, moet worden uitgewerkt.

Bij een sterkere positie van de WD moet een sterkere positie van de Instituutsraad worden gewaarborgd.

Verduidelijking van de middelenverdeling: zowel de verdeling over instituten (zoals premiebudgetten) en over faculteiten (OO-middelen) als binnen instituten (volumebeleid) en faculteiten. Er moet duidelijkheid komen over de rol van de leerstoel als business unit en “eigenaar” van reserves.

Het college heeft toegezegd om begin augustus met een voorstel te komen.

Aandachtspunt decentrale raden: zoals afgesproken in de bijeenkomsten van 5 juni wil de Universiteitsraad de faculteitsraden en instituutsraden opnieuw raadplegen over de vraag: komen de voorstellen van het college in voldoende mate tegemoet aan de bezwaren die door de raden tegen de onderzoeksnota zijn geuit? Deze bijeenkomst is gepland op dinsdag 4 september, 12.30 uur in Horst T1300. Het voorstel van het college en een uitnodiging om een delegatie af te vaardigen volgen in augustus.


Ontwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008

Onder deze titel is in één document gepresenteerd, wat vroeger de begrotingsrichtlijnen (juni) en het begrotingsbod (september) waren. Het belangrijkste punt van kritiek van URaad was dat de middelen verdeeld waren, uitgaande van de situatie van voor de reorganisatie EMB. Omdat in de herfst een groot aantal personeelsleden overgaat van faculteiten naar diensten zijn de budgetten te ruim (faculteiten) of schieten tekort (diensten). Nadat het college had toegezegd dat z.s.m. inzicht wordt geboden in noodzakelijke verschuiving van budgetten en dat de faculteiten als richtlijn krijgen om een onderwijsbegroting op te stellen, heeft de URaad positief geadviseerd.

Aandachtspunt decentrale raden: de eenheden moeten het jaarplan en de deelbegroting al op 18 september inleveren,2 weken eerder dan in voorgaande jaren. Aanbevolen wordt om met de bestuurder overleg te plegen wanneer de raad op zinvolle wijze advies over het begrotingsplan kan uitbrengen.


Het nieuwe verdeelmodel: het college trekt het voorstel terug.

Het nieuwe verdeelmodel werd gepresenteerd in hoofdstuk 4 van de kaderstelling, maar heeft in het UMT tot zo veel discussie geleid dat het college het voorstel wil heroverwegen. De URaad heeft ook een groot aantal discussiepunten opgeworpen. Het meest opvallend is wel de voorlopige keuze om alle onderwijsmiddelen ECTS-evenredig te verdelen. Hoewel het college dit punt verdedigde met het argument dat het om een verdeelmodel gaat en niet om bekostiging van concrete activiteiten, is een relatie tussen kosten en baten wel gewenst. Zowel het ministerie als UT gaat er altijd vanuit dat technische opleidingen in hun aard duurder zijn dan maatschappijwetenschappelijke. Na de vakantie komt het college met een aangepast voorstel.


Democratische legitimatie Student Union

Campussy maakte van zijn laatste UR-vergadering in zijn korte bestaan gebruik om de rol van het Student Union bestuur ter discussie te stellen. Na enige discussie kwam men tot de conclusie dat de (studentgeleding van de) URaad via de instemmingsbevoegdheid op de studentenvoorzieningen en adviesrecht op begrotingsplan regelmatig democratische controle kan uitoefenen.


Naar aanleiding van het kiezen van een internationale student in de faculteitsraad GW vroeg URaad hoe het taalprobleem wordt opgelost. Het college antwoordde: “Omdat het nog maar incidenteel voorkomt, moeten we daar pragmatisch mee omgaan. Alle stukken en de voertaal omzetten in Engels kan ook veel negatieve effecten hebben, maar de internationale student moet wel kunnen deelnemen aan de medezeggenschap. Daarom zou zij haar bijdrage in het Engels moeten kunnen verzorgen. Ook kan het aanbieden van een gratis cursus Nederlands een oplossing en juist een pre voor het lidmaatschap van de FR zijn”.


UReka, ten slotte, maakte deze laatste vergadering van de fractie ludiek gebruik van de rondvraag en vroeg het college om reanimatie van de Commissie Sexualiteit Campus Drienerlo, die jaren terug tot taak had seksuele voorlichting te geven aan studenten en hen condooms te verstrekken. Dit naar aanleiding van de verbazende argumentatie (“een gezonde studentenpopulatie creëren”) voor de meisjes track TOM aan de faculteit CTW. Flierman zegde toe deze commissie te betrekken bij een historisch document dat ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan wordt voorbereid. Ook boden de collegeleden aan desgewenst de taak van het verstrekken van condooms zelf ter hand te nemen.


Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl