9. Brief UR Schriftelijke rondvraagpunten 2007-06-12

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-205

Fax


Datum

7 juni 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraagpunten overleg 12 juni 2007Geacht college,


Hierbij legt de Universiteitsraad u enige rondvraagpunten voor. Graag ontvangt de UR in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


Overgang BIT van EWI naar MB

De Universiteitsraad heeft vernomen dat de opleiding BIT hoogst waarschijnlijk ondergebracht zal worden binnen de faculteit MB. Hierover blijkt veel onduidelijkheid te bestaan bij studenten.

Daarom komt de raad met de volgende vragen:

(1) Gaat de opleiding per 1 september over naar MB? Zo ja welke motivatie ligt hier aan ten grondslag?

(2) Zijn er plannen om de keuze voor EWI of MB periodiek te evalueren?

(3) Op welke manier worden de studenten geïnformeerd over de overgang?

(4) Zijn alle bijkomende zaken geregeld?

oBOZ EWI organiseert toegang tot de benodigde software voor BIT studenten. Centraal inloggen is nog steeds niet mogelijk dus er kunnen problemen ontstaan met de beschikbaarheid van benodigde software voor deze studenten bij de overgang. Hoe worden deze problemen opgelost?

oGaan huidige BIT-studenten over naar een nieuwe studiebegeleider/studieadviseur? In hoeverre kent die persoon de inhoud van het BIT-programma?


Welke voertaal in de medezeggenschap?

De verkiezingen van de faculteitsraad bij Gedragswetenschappen verlopen de laatste jaren vrij rustig, meestal zijn er net meer kandidaten dan er zetels beschikbaar zijn en is de opkomst van de verkiezingen niet noemenswaardig hoog.

De verkiezingen voor de zetels 2007-2008 hebben nu al meer stof doen opwaaien dan een andere verkiezing voor de FR de laatste jaren. In 1 van de 3 lijsten zit namelijk een niet Nederlands sprekende student. De studente, afkomstig uit Denemarken, doet hier een tweejarige master Philosophy of Science, Technology and Society.

Na een initieel mailcontact tussen de secretaris van de kiescommissie en alle kandidaten heeft deze lijst protest aangetekend over de Nederlandse communicatie tussen de kiescommissie en de kandidaten. Hierna is alle communicatie tussen commissie en kandidaten tweetalig geworden, waarvoor onze complimenten.

Hierna is contact geweest met de huidige voorzitter van de FR/GW, deze heeft een peiling gedaan onder huidig FR-leden (argumenten uit deze peiling zijn te vinden in bijlage 1) waaruit de voorzitter de conclusie getrokken heeft dat een meerderheid van de huidige raad tegen de Engelse taal als voertaal is.Deze conclusie is hierna gecommuniceerd naar de kandidaten als zijnde een beslissing van de FR/GW, de Nederlandse taal zal de voertaal van de FR/GW blijven.


Rondvragen

1.Op welke manier zou een FR zich moeten opstellen in dergelijke situaties?

2.Hebben zij het recht om een bepaalde taal te voeren die niet gedeeld wordt door haar leden?

3.Wat zou de beslissing zijn conform het beleid internationalisering?TOM

Op de website van de UT stond het bericht over de nieuwe opleiding TOM. Is hier sprake van misleidende berichtgeving of daadwerkelijk van een nieuwe opleiding? De invulling wijst duidelijk op een pre-bachelor variant van een tweetal opleidingen. Zijn er voor deze pre-bachelor stringentere beoordelingen aan het eind van de propedeuse aangezien niet aan de reguliere instroomvoorwaarden wordt voldaan?Catering

Aan de dienstraad FB en het OPUT zijn brieven verzonden over het voornemen tot reorganisatie Catering (km 379.040/PA&O). Deze brief is ter informatie doorgestuurd naar de UR met de opmerking dat de brief en voorstel voor de nodige onrust bij het cateringpersoneel hebben gezorgd. Met name het feit dat uit de documenten geheel niet blijkt dat er in de onderhandeling met de toekomstige cateraar zal worden gestreefd naar een detacheringconstructie voor het huidige personeel, heeft geleid tot verbazing en onrust. Het punt van detachering was in het overleg tussen het CvB en de UR op 12 september 2006 van wezenlijk belang en de raad heeft positief geadviseerd over uitbesteding van de catering nadat het college had toegezegd dat er voor het huidige personeel een detacheringconstructie of materieel gelijkwaardig alternatief zou worden uitgewerkt. Hoe kan het dan dat in het eerste document dat gaat over de verder te nemen stappen om tot uitbesteding van de catering te komen, de detacheringconstructie niet meer als uitgangspunt wordt genomen?

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter1 Bijlage
Bijlage 1


Hieronder zijn enkele overwegingen, die gemaakt zijn door de huidige FR, op een rijtje gezet.


Tegen:

Veel (potentiële) raadsleden hebben een beperkte vaardigheid in het Engels om over bestuurlijke en bedrijfsmatige processen te discussiëren en te schrijven

De te behandelen stukken zijn voornamelijk in het Nederlands (begrotingen, strategische plannen, jaarverslagen e.d.)

Het is erg moeilijk om ook de verslaglegging in het Engels te doen

Het HR (huishoudelijk reglement van de raad) is in het Nederlands gesteld. Er wordt in het HR niet over de voertaal gesproken wat aangeeft hoe vanzelfsprekend deze situatie is.

De voertaal van de UT is Nederlands, over Engels is alleen vastgelegd dat het in de masters de onderwijstaal moet zijn.

De FR is een medezeggenschapsorgaan van de faculteit waarin de voertaal Nederlands is. De situatie is dat buitenlandse personeelsleden Nederlands leren als hun baan blijvend is. Bachelorstudenten zijn ook Nederlandstalig, onze Duitse bachelorstudenten leren Nederlands voor zij worden toegelaten.

De internationale master PSTS en EST zijn uitzonderingen. Daar is de onderwijstaal Engels. De bestuurstaal is er echter ook Nederlands, zoals in de examencommissie, in het onderwijsberaad, in externe visitaties etc. De faculteit is dus een Nederlands bedrijf met enkele Engelstalige producten. Engels wordt toegepast waar dat nodig is voor het onderwijs of voor de ontwikkeling ervan, de FR hoort daar niet bij.Voor:

Het kiesregister maakt geen onderscheid tussen Nederlands of Engels sprekende studenten en dientengevolge mogen wij dat ook niet doen.

Wanneer uit de verkiezingen zal blijken dat er democratisch gekozen is voor deze internationale student dan kan de raad niet anders dan zich neerleggen bij deze beslissing. Immers de democratie heeft gesproken. Dit heeft natuurlijk enkele gevolgen voor de raad en de manier waarop zij interacteren.

Het is natuurlijk te begrijpen dat niet alle documentatie in het Engels kan. Hierover zou een consensus met het betreffende lid gemaakt moeten worden. Het lid vertegenwoordigd dan 1/5 van de studentengeleding en heeft waarschijnlijk een prima eigen mening over hoe deze het best vertegenwoordigd kan worden.

De spreekvaardigheid van de andere mogelijke of huidige FR-leden staat buiten kijf; wanneer een (Nederlandstalige) student in de masterfase van zijn studie terecht komt wordt van deze verwacht dat hij/zij academisch Engels beheerst. Deze studenten hebben in hun bachelor geen academisch Engels in hun curriculum, dus kan je concluderen dat deze studenten dit academische Engels al machtig zijn.

Bij personeelsleden geldt dit probleem ook niet, want van hen wordt ook al verwacht dat zij omgang hebben met studenten die meertalig zijn.

De Engelse verslaggeving van ondersteunend personeel zou geen probleem moeten zijn, een goed voorbeeld is de PSTS-OLC waar sinds enkele maanden een internationale student ook zitting neemt. Hierbij is alle mogelijke communicatie ook overgegaan in het Engels, dus ook de notulen. De notulist heeft in deze voldoende competentie getoond en er is sindsdien geen kritiek geweest op de verslaggeving qua taalgebruik of competentie van de notulist.