6. Brief UR Slotregularisatie UT 2006

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-193

Fax


Datum

7 juni 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Slotregularisatie 2006Geacht college,


De Slotregularisatie is besproken in de commissie FVA van de Universiteitsraad. Het resultaat van die bespreking is verwoord in onderstaand concept advies.

Desgewenst kan de formulering van de toezegging (schuin gedrukt) in het overleg besproken worden.


Concept advies Slotregularisatie 2006


De Universiteitsraad,

gezien:

-nota Slotregularisatie 2006, km FEZ/377.962

-het verslag van de commissie FVA d.d. 29 mei 2007

overwegende dat:

-de begrotingswijzigingen in de Slotregularisatie merendeels al ter informatie in januari 2007 zijn gestuurd;

-een aantal begrotingswijzigingen jaarlijks terugkomt, met name toewijzingen van het rijk voor compensatie van loon- en prijsstijgingen;

-deze toewijzingen daarmee een structureel karakter krijgen, het niet opnemen van de ingeschatte baten voor eenheden het begrote resultaat negatief beïnvloedt en zodoende een vertekend beeld geeft van de financiële verwachtingen bij de begrotingsbehandeling;

-hierdoor regelmatig grote positieve saldo’s ontstaan aan het eind van een boekjaar, terwijl bij de initiële begroting van dit boekjaar een aanzienlijk minder positief financieel beeld is geschetst;

-een zorgvuldige en reële schatting van baten en lasten bij de begroting randvoorwaarde is voor de beoordeling van plannen neergelegd in de begroting

gehoord de toezegging van het college dat:

-Een schatting van de compensatie voor loon- en prijsstijgingen door het rijk gedurende het begrotingsjaar meegenomen zal worden in de begroting,

adviseert:

positief ten aanzien van de Slotregularisatie 2006Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter