5. Brief UR Master of Environmental and Energy Management

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-189

Fax


Datum

7 juni 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft; Master of Environmental and Energy Management (MEEM)

Geacht college,De UR heeft in de interne vergadering van 5 juni 2007 onderstaand concept besluit met betrekking tot de Master of Environmental and Energy Management geformuleerd.

Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.De Universiteitsraad,

gezien:

de Accreditatie: Opleiding Master of Environmental and Energy Management (MEEM), kenmerk 378.724/fs d.d. 23 mei 2007;

de positieve adviezen van de betrokken OLC en FR;

de discussie in de commissievergadering met de Rector Magnificus en beleidsmedewerker onderwijs, d.d. 29 mei 2007;


gehoord:

de beraadslagingen tijdens de overlegvergadering van 12 juni 2007.


overwegende dat:

Øhet postinitieel onderwijs betreft;

Øhet opleidingsprogramma loopt sinds 2000;

Øde hoogte van de tuition fees van postinitieel onderwijs kunnen en mogen afwijken van reguliere UT-master opleidingen;

Øde admission criteria ruimer zijn dan gebruikelijk voor initiële master opleidingen gezien de aard van de opleiding en de beoogde instroomdoelgroep

Øde management en coördinatiekosten ca. 1/3 van de totale opleidingskosten uitmaken;

Øgeen bijdrage voor UT-overhead in de kosten is opgenomen;

Øde NVAO de site visit heeft gepland in augustus 2007;

Ønaar verwachting de NVAO accreditatie positief zal zijn.


gehoord de toezegging dat:

het CvB onderzoek gaat doen naar consistentie in bijdragen aan UT-voorzieningen en overhead van postinitiële programma’s en de bevindingen met de UR bespreekt.
besluit:

in te stemmen met het aanvragen van accreditatie voor bovengenoemde opleiding.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T. M. J. Meijer

voorzitter