4. Brief UR convenant CvB-UR-OPUT

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk

379.036/PA&O

Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-185

Fax


Datum

7 juni 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Convenant CvB-UR-OPUTGeacht college,


Naar aanleiding van uw verzoek om in te stemmen met het convenant CvB-UR-OPUT, dat in goed, onderling overleg tot stand is gekomen, treft u hieronder ons conceptbesluit over dit agendapunt aan.
CONCEPT BESLUIT Universiteitsraad


De Universiteitsraad,

gezien:

De brief met het verzoek om in te stemmen met het Convenant CvB-UR-OPUT (km 379.036 d.d. 23 mei 2007)

Het bijgevoegde Concept Convenant CvB-UR-OPUT van 7 mei 2007;


overwegende dat:

Dit convenant een juiste weergave is van de afspraken die eerder tussen de betrokken partijen zijn gemaakt

Met dit convenant een heldere verdeling is gemaakt t.a.v. van de bevoegdheden van UR en OPUT voor de belangrijkste onderwerpen

Met de voorgestelde procedure de informatievoorziening naar beide gremia optimaal vorm zal krijgen;


gehoord:

De beraadslagingen;


besluit:

In te stemmen met het voorliggende convenant.
Met vriendelijke groet,

namens de UniversiteitsraadIr. T.M.J. Meijer

voorzitter