10. Discussiestuk UR

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-182

Fax


Datum

7 juni 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Discussiepunten voor de bespreking van de algemene gang van zaken op 12 juni 2007Geacht college, geachte leden van de Raad van Toezicht,Evenals voorgaande jaren zal de bespreking van de algemene gang van zaken plaatsvinden, in het bijzijn en met deelname van de leden van de Raad van Toezicht, vanaf 16.00 uur aan het einde van de overlegvergadering van de Universiteitsraad op 12 juni 2007 in Horst T1300.

Bij dit agendapunt staat als stuk het jaarverslag 2006 vermeld. Hieronder staan de onderwerpen genoemd die de Universiteitsraad graag wil bespreken. Uiteraard staat het de leden van CvB en RvT vrij ook onderwerpen in discussie te brengen.


1. Begroten en reorganiseren aan de UT

Toelichting: De afgelopen periode hebben voor de UT in het teken gestaan van financiële perikelen en reorganisaties. Reorganiseren doe je niet voor je lol: het kost veel tijd en energie, het leidt af van je eigenlijke werk en het veroorzaakt onevenredig veel leed bij de groep medewerkers, die geconfronteerd worden met een voor hen onverwachte en als onredelijk ervaren ontslagdreiging. Bijna altijd zijn financiële tekorten de belangrijkste aanleiding en bezuiniging op personele uitgaven het belangrijkste doel. Veel andere doelen kunnen immers ook buiten reorganisaties om bereikt worden.

De financiële onderbouwing, bij voorkeur op basis van een reële meerjarenraming, is dus van groot belang om medewerkers van nut, noodzaak en urgentie van een reorganisatie te overtuigen. En juist op dat punt gaat het de laatste jaren behoorlijk mis op de UT, zoals in de bijlage wordt beschreven.

Uit de voorbeelden in de bijlage lijkt een patroon naar voren te komen en blijkt in ieder geval dat het management de financiën van de UT niet goed onder controle heeft. Waar voor een universiteit het gros van de inkomsten en de uitgaven vastliggen of zeer voorspelbaar zijn, moeten faculteiten en de UT beter kunnen begroten. Je kunt bij meevallers misschien nog spreken van een “rekenfout in uw voordeel”, maar de vele medewerkers die een seniorenregeling of een baan elders hebben moeten accepteren, hun promotiebegeleider spoorslags zien vertrekken of hun ontslag nog juridisch aanvechten, zullen daar wat minder luchtig over denken.

Het college dient toe te zien op een degelijke en reële begroting van de faculteiten en instituten en de raad van toezicht dient er op toe te zien dat het college een dito begroting voor de UT presenteert.

Daarom wil de URaad aan CvB en de RvT de volgende stellingen voorleggen.

Om het draagvlak voor veranderingen niet te verspelen dienen bezuinigingstaakstellingen en daaruit voortvloeiende reorganisaties financieel beter onderbouwd te zijn dan in de afgelopen jaren het geval is

De UT moet een beter, reëler begrotingsbeleid voeren, ook om zijn geloofwaardigheid ten aanzien van financiële claims naar de overheid niet te verliezen

De financiële situatie van de UT lijkt zich positief te ontwikkelen, al zou men voor die uitspraak een goede analyse van de financiële meerjaren ontwikkeling moeten maken. Uitgaande van die positieve ontwikkeling zou het bestuur van de UT het vizier meer moeten richten op kwaliteit in plaats van bezuiniging.
We noemen een paar speerpunten:

a.Na jaren van bezuinigingen op en extensivering van het onderwijs dient vergroten van de ruimte en waardering voor docent-student contacten de hoogste prioriteit te krijgen.

b.Ook de organisatie, inhoud en samenhang van opleidingen, de onderwijsondersteuning en de onderwijsfaciliteiten (onderwijsruimtes en de voorzieningen erin) moeten door een kwaliteitsbril in plaats van een bezuinigingsbril bekeken worden.

c.De leerstoelen dienen een adequate meerjaren bekostiging te krijgen om zich op onderwijs en onderzoek te kunnen richten in plaats van het hijgerig binnenhalen van zoveel mogelijk middelen. Alleen dan wordt de UT weer een aantrekkelijke werkgever.

d.De “ICT-universiteit” UT zou moeten kiezen voor een totaalplan voor ICT-systemen voor onderwijs-, onderzoek- en beheersactiviteiten. Verbetering van de verkokerde en slecht werkende systemen is noodzakelijk.


2.Stelling over bestuur en medezeggenschap: bij het maken van bestuurlijke afspraken tussen decanen, WD-en en het college en bij het ontwerpen van de nieuwe bestuurlijke organisatie heeft het management te weinig aandacht voor draagvlak voor besluitvorming en adequate medezeggenschap op hoofdlijnen.

3.Inspraak studenten: de laatste tijd zijn er op de UT verschillende (grote) organisatieveranderingen geweest. Het is ons opgevallen dat bij het tot stand komen van deze processen structureel de input van studenten vergeten werd. Over het algemeen werd na aandringen vanuit de URaad en verschillende studentvertegenwoordigingen toch rekening gehouden met de inbreng van studenten. Hierom willen wij het college dan ook verzoeken er in de toekomst zorg voor te dragen dat studenten eerder en beter bij bestuurlijke processen betrokken worden.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter