7. Brief CvB 3TU bestuurlijke jaaragenda 2007-08

Aan de Voorzitter van

de Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053-489 4706

ons kenmerk

ABZ/379.034/al

fax

053-489 4898

datum

23 mei 2007

e-mail

a.luijten-lub@utwente.nlonderwerp

3TU. Bestuurlijke Jaaragenda 2007-2008Hierbij ontvangt u ter informatie de 3TU. Bestuurlijke Jaaragenda 2007-2008. Deze is op 11 mei 2007 besproken met 3TU.M.


In 2005 verscheen de eerste 3TU. Bestuurlijke Jaaragenda 2005-2006 van de Federatie van Technische Universiteiten in Nederland in oprichting. Deze agenda bevatte projecten van de 3TU bestuurscommissies, nl. Institute of Science and Technology (onderzoek), 3TU Graduate School (onderwijs) en het 3TU Innovation Lab (valorisatie). Nu, bijna twee jaar later, is de 3TU.Federatie een feit en is een vierde bestuurscommissie toegevoegd aan de drie al genoemde commissies: 3TU Bedrijfsvoering.


Deze in vervolg op de eerste jaaragenda opgestelde 3TU. Bestuurlijke Jaaragenda voor de periode 2007-2008 omvat projecten van de vier genoemde commissies en projecten die in Federatieverband worden uitgevoerd. In deze periode zal de federatie de aandacht primair richten op het implementeren en uitvoeren van de aangekondigde en reeds gestarte projecten en processen. Dit is met name zichtbaar bij de onderwijs- en onderzoekgerelateerde projecten om de Federatie gestalte te geven. Implementeren is daarbij het uitgangspunt. Dat laat onverlet dat het ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor 3TU-samenwerking wordt gestimuleerd, maar deze vooralsnog ongeïdentificeerde initiatieven vinden nog niet hun weerslag in de vorm van projecten in deze BJA.


Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit