7. 3TU Bestuurlijke jaaragenda 2007/2008BESTUURLIJKE JAARAGENDA

2007-2008
Inhoud


1.Onderwijs: 3TU Graduate School

2.Onderzoek: 3TU Institute of Science and Technology

3.Kennisvalorisatie: 3TU Innovation Lab

4.3TU Bedrijfsvoering

5.3TU federatie


Inleiding


In 2005 verscheen de eerste 3TU Bestuurlijke Jaaragenda 2005-2006 van de Federatie van Technische Universiteiten in Nederland in oprichting. Deze agenda bevatte projecten van de 3TU bestuurscommissies, nl. Institute of Science and Technology (onderzoek), 3TU Graduate School (onderwijs) en het 3TU Innovation Lab (valorisatie). Nu, bijna twee jaar later, is de 3TU.Federatie een feit en is een vierde bestuurscommissie toegevoegd aan de drie al genoemde commissies: 3TU Bedrijfsvoering. Deze vier bestuurscommissies zijn formeel adviescommissies van het Dagelijks Bestuur (DB) van de federatie. Het DB bestaat uit de drie Collegevoorzitters en is het besluitvormende orgaan van de federatie. Daarnaast kent de federatie een Algemeen Bestuur (AB), bestaande uit alle leden van de Colleges van Bestuur. Het AB stelt onder andere de Bestuurlijke Jaaragenda vast.


Deze in vervolg op de eerste jaaragenda opgestelde 3TU Bestuurlijke Jaaragenda voor de periode 2007-2008 omvat projecten van de vier genoemde commissies en projecten die in Federatieverband worden uitgevoerd. In deze periode zal de federatie de aandacht primair richten op het implementeren en uitvoeren van de aangekondigde en reeds gestarte projecten en processen. Dit is met name zichtbaar bij de onderwijs- en onderzoekgerelateerde projecten om de Federatie gestalte te geven. Implementeren is daarbij het uitgangspunt. Dat laat onverlet dat het ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor 3TU-samenwerking wordt gestimuleerd, maar deze vooralsnog ongeïdentificeerde initiatieven vinden nog niet hun weerslag in de vorm van projecten in deze BJA.


Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de projectenlijst alleen die activiteiten omvat, die aan te merken zijn als zijnde projectmatig én bestuurlijk van aard. Naast deze projecten zijn er tal van ontwikkelingen die in 3TU-verband plaats vinden. Zo vindt op verschillende gebieden, zowel bestuurlijk als beheersmatig, afstemming op specifieke onderwerpen plaats en zijn initiatieven genomen om de ondersteunende en organisatorische processen in 3TU-verband te implementeren.


De bij de projecten benodigde budgetten zijn deels afkomstig uit de Impulssubsidie die door de Ministeries van OCW en EZ is verstrekt en deels uit de eigen 3TU-budgetten en zijn de totale bedragen die ter beschikking zijn gesteld.

Alle in het hoofdstuk 1. Onderwijs: 3TU Graduate School genoemde projecten worden gesubsidieerd door de door het Ministerie van OCW verstrekte Impulssubsidie. De projecten “Citatiestudie” en “Omgevingsanalyses” van het Institute of Science and Technology worden eveneens gesubsidieerd vanuit de Impulssubsidie (EZ en OCW). In 2006 heeft de 3TU.Federatie 50 M€ ontvangen ten behoeve van de verdere ontwikkeling van vijf Centres of Excellence: samenwerkingsverbanden waar op specifieke onderzoekthema’s wordt gestreefd naar het creëren van synergie en kritische massa. Deze subsidie wordt uitgekeerd over de periode 2007 t/m 2011 en is met name bedoeld om excellente wetenschappers aan te trekken. Een internationale wervingscampagne voor tophoogleraren in deze Centres is inmiddels gestart.

De 3TU.Federatie heeft bovendien het initiatief genomen tot het oprichten van een zesde Centre of Excellence, het 3TU.Centre for Ethics and Technology.

Bij een groot aantal projecten heeft besteding van een deel van het budget in de achterliggende periode reeds plaats gevonden.


In de loop van 2007 zal een visie worden ontwikkeld over de gewenste inhoud van de Federatie in 2010. Deze visie zal de basis vormen van de komende meerjarenplannen.


Het Dagelijks Bestuur van de 3TU.Federatie,


Hans van Luijk (voorzitter College van Bestuur Technische Universiteit Delft)

Amandus Lundqvist (voorzitter College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven)

Anne Flierman (voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente)


Delft, mei 2007

1. ONDERWIJS: 3 TU GRADUATE SCHOOLCoördinatieteam 3TU Graduate School

Korte schets project: Ondersteuning van de project- en ontwikkelgroepen voor projectoverstijgende onderwerpen. Deze onderwerpen hebben onder andere betrekking op afspraken inzake doelmatigheid op onderwijsgebied, passende jaarindeling, minoren, 20/20-regeling etc.

Budget: € 405.000


LANDELIJKE MASTEROPLEIDINGEN

In 3TU-verband wordt gewerkt aan de ontwikkeling van vijf masteropleidingen die alle in Eindhoven, Twente en Delft gevolgd kunnen worden. De masters hebben een kerncurriculum aan elke instelling van tenminste 25% dat onderling vergelijkbaar is, en hebben per locatie eigen specialismen. De opleidingen leiden alle op tot dezelfde kerndoelen en kerncompetenties. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke onderlinge afstemming. Onderdeel hiervan zijn bijvoorbeeld de gezamenlijke kwaliteitszorg en visitatie, gezamenlijk toelatingsbeleid en vergelijkbare Onderwijs- en Examenreglementen. De opleidingen zullen aansluiting hebben met de Centres of Excellence.


EMBEDDED SYSTEMS

Project: Ontwikkeling landelijke masteropleiding Embedded Systems. Studenten Embedded Systems worden opgeleid tot ingenieurs die de kennis hebben om door middel van een geïntegreerde aanpak van het ontwerpproces systemen in producten als televisies en kopieerapparaten te ontwerpen. De opleiding richt zich op het samenspel van informatica (software) en elektrotechniek (hardware).

Mijlpalen/ijkpunten:

Opleiding gestart in oktober 2006

Verdere invulling gemeenschappelijk/lokale deel van het programma, gaat door in 2007

Werving studenten (sinds februari 2006)

Evaluatie van het programma (2008)

Budget (totaal): € 580.000


SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGY

Project: Ontwikkeling landelijke masteropleiding Sustainable Energy Technology.

De opleiding Sustainable Energy Technology speelt met haar multidisciplinaire karakter in op de veranderingen in vraag en aanbod in duurzame energievoorziening. Studenten worden opgeleid in de nieuwste ontwikkelingen in de duurzame energietechnologie.

Mijlpalen/ijkpunten:

Opleiding gestart in oktober 2006

Verdere invulling gemeenschappelijk/lokale deel van het programma, gaat door in 2007

Werving studenten (sinds februari 2006)

Evaluatie van het programma (2008)

Budget (totaal): € 580.000


SYSTEMS AND CONTROL

Project: Ontwikkeling landelijke masteropleiding Systems and Control. Studenten worden in de opleiding Systems and Control opgeleid tot ingenieurs met specialistische kennis over regelsystemen van complexe industriële producten en systemen. De opleiding bevat onderdelen van verschillende disciplines zoals werktuigbouwkunde, elektrotechniek en ruimtevaarttechniek.

Mijlpalen/ijkpunten:

De NVAO heeft de masteropleiding S&C in het kader van de Toets Nieuwe Opleiding goedgekeurd

Macrodoelmatigheidstoets OCW: voorjaar 2007

Start opleiding: september 2007

Evaluatie van het programma (2008/2009)

Budget (totaal): € 580.000


CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING

Project: Ontwikkeling landelijke masteropleiding Construction Management and Engineering. Met de opleiding Construction Management and Engineering wordt ingespeeld op de snelle veranderingen in de bouwwereld. Complexe, innovatieve en multidisciplinaire projecten vragen niet alleen een manager die kennis van projectmanagement heeft maar ook een ingenieur die op de hoogte is van de nieuwste bouwtechnieken. Het studieprogramma is ontwikkeld in samenwerking met de bouwindustrie.

Mijlpalen/ijkpunten:

De NVAO heeft de masteropleiding CME in het kader van de Toets Nieuwe Opleiding goedgekeurd

Macrodoelmatigheidstoets OCW: februari-mei 2007

Verdere voorbereiding: januari-augustus 2007 (verdere invulling curriculum, werving studenten)

Start opleiding: september 2007

Evaluatie studiejaar 2007/2008 (juni 2008)

Budget (totaal): € 580.000


SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION/LERARENOPLEIDING

Project: Ontwikkeling landelijke masteropleiding Science Education and Communication. De opleiding Science Education and Communication heeft als doel professionals en onderzoekers af te leveren die in staat zijn te voorzien in de maatschappelijke behoefte aan overdracht en toegankelijkheid van natuurwetenschappelijke en techniekkennis.

Mijlpalen/ijkpunten:

Het informatiedossier voor de Toets Nieuwe Opleidingen is in januari 2007 aan de NVAO aangeboden

Macrodoelmatigheidstraject: najaar 2007

Werving van studenten en uitvoering van het programma vanaf september 2007

Start opleiding: september 2008

Evaluatie van het programma (2009/2010)

Budget (totaal): € 1.740.000


PROJECTGROEPEN 3TU GRADUATE SCHOOL

Het bestuur van de 3TU.Graduate School heeft in het najaar van 2006 een aantal ambities geformuleerd om vorm te geven aan de verdere samenwerking op onderwijsgebied van de drie TU’s. De gezamenlijke inspanningen zijn niet noodzakelijkerwijs gericht op uniformiteit, maar op het vergroten van de toegankelijkheid voor studenten in de instellingen, het vergroten van de instroom van studenten naar de drie instellingen en het vergroten van de mobiliteit van de studenten. De samenwerking richt zich derhalve op de zogenaamde ‘schakelmomenten’ in de leerweg. Daarnaast streeft men er naar een goede aansluiting tussen het HBO en het technisch universitair onderwijs te creëren. Er is een aantal projectgroepen opgericht door de Graduate School voor de uitvoering van de toekomstambities van de GS, als ook ter ondersteuning van de eerder genoemde landelijke masteropleidingen.


DOORSTROOMMATRIX EN WEBBASED INFORMATIE GRADUATE SCHOOL

Project: Doel van dit project is bij te dragen aan een zo transparant en duidelijk mogelijk aanbod van de doorstroommogelijkheden naar de masteropleidingen van de drie TU’s. Dit doen we door middel van een systematisch overzicht (webbased) waarin de drie TU’s aanbod en informatie over mastertracks presenteren (door de faculteiten nader aangevuld met aanwezige docenten, onderzoeksfaciliteiten etc.). Voorts dragen we zorg voor informatievoorziening over toelatingseisen en doorstroommogelijkheden en het doorverwijzen van de student naar de juiste personen.

Mijlpalen/ijkpunten:

De doorstroommatrix is in januari 2007 in testversie op internet gezet

Actualiseren doorstroommatrix t.b.v. studiejaar 2007/2008; toevoegen nieuwe masteropleidingen: februari 2007

Aanvullen doorstroommatrix met onderliggende toegangscriteria en conditionele doorstroommogelijkheden (bijvoorbeeld op basis van gevolgde minor): voorjaar/medio 2007

De van BaMaS (webbased tool met alle doorstroommogelijkheden van bachelors naar masters) afgeleide toepassing een eigen 3TU gezicht geven: juni 2007

Verkenning HBO-3TU-doorstroommatrix: najaar 2007

Vanuit één bron de sites van de deelnemende instellingen en de 3TU site voorzien van informatie over doorstroommogelijkheden: najaar 2007

Budget (totaal): € 177.000


INTERNATIONALISERING

Project: Dit project heeft als doel afstemming te bereiken op internationale onderwerpen, zoals: tuition fees, aanmelding/selectie/toelatingseisen internationale studenten, taalbeleid, werving, beurzenbeleid, opvang en introductie. Mijlpalen/ijkpunten:

Inmiddels is op een groot aantal van de genoemde onderwerpen, zoals tuition fees en taalbeleid, afstemming bereikt. Daarnaast is afgesproken een aantal zaken in eigen kring te organiseren, zoals opvang en introductie.

Gelijke taaleisen docenten: de resultaten van de nu lopende pilots met taaltoetsen voor docenten (TUD) worden afgewacht voor besluit

Budget (totaal): € 278.000


KWALITEIT EN ACCREDITATIE

Project: Dit project beoogt op structurele wijze de samenwerking tussen de drie TU’s op het gebied van kwaliteitszorg voor het onderwijs (o.a. ten behoeve van landelijke masteropleidingen en doorstroommogelijkheden) en de voorbereidingen op het visiteren en accrediteren van opleidingen te stimuleren en vorm te geven.

Mijlpalen/ijkpunten:

Algemene 3TU Kwaliteit&Accreditatie-samenwerking: permanente actie

Afronden accreditatie landelijke masteropleidingen: medio 2007

Instellingsaccreditatie/interne kwaliteitszorg: zwaartepunt van activiteit zal in 2007 naar verwachting liggen bij ’van elkaar leren’ en integratie van de ’Meijers’-criteria. Tevens aandacht voor relatie tussen instellingskwaliteitszorg en bindend studieadvies

Budget (totaal): € 150.000


2. ONDERZOEK: 3TU INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY


CENTRES OF COMPETENCE (incl. 3TU CENTRES of excellence)

In 2006 zijn Centres of Competence en Centres of Excellence gevormd.
In de Centres of Competence:

bundelen als zodanig herkenbare vakgenoten van de 3 TU's hun krachten en stemmen hun inspanningen en zwaartepunten op elkaar af;

kunnen ook vakgenoten van andere universiteiten of instituten meewerken; worden - met uitzondering van het Centre for Ethics and Technology - de Centres of Excellence ingebed die zich op bijzondere onderzoeksprojecten en - programma's binnen het desbetreffende vakterrein richten.


De vijf Centres of Competence zijn:

High Tech Systems;

Netherlands Institute of Research on ICT ("NIRICT");

University Research Group on Sustainable Energy Technologies ("URGENT");

Applications of NanoTechnology;

Fluid and Solid Mechanics.


De zes Centres of Excellence zijn:

3TU.Centre for Intelligent Mechatronic Systems;

3TU.Centre for Dependable ICT Systems;

3TU.Centre for Sustainable Energy Technologies;

3TU.Centre for Multiscale phenomena;

3TU.Centre for Bio-Nano Applications;

3TU.Centre for Ethics and Technology.

Ieder Centre of Competence heeft een bestuur dat wordt gevormd door de  ecaan van elk van de drie TU's die het meest betrokken bij het desbetreffende vakgebied is. Voorts heeft ieder Centre of Competence een wetenschappelijk directeur die de werkzaamheden binnen het Centre of Competence met inbegrip van de daarbinnen bestaande Centres of Excellence coördineert en het bestuur terzake adviseert.

Voor de implementatie van de 3TU.Centres of Excellence (met uitzondering van het Centre for Ethics and Technology) heeft het ministerie van OCW een subsidie van 50 M€ beschikbaar gesteld voor een periode van vijf jaar. In de komende planperiode ligt het accent op het verder inrichten en implementeren van de centres.

domeinen Centres of Competence (CoC)

Project: De CoC’s zijn in oprichting zolang hun domeinen nog niet duidelijk zijn afgebakend. Er wordt van elk CoC een beschrijving van de aanbodzijde (technologie/kennisaanbod)vervaardigd.

Daarnaast wordt de maatschappelijke vraagzijde (kennis) in kaart gebracht; dit ook in het licht van de nationale onderzoeksprioriteiten, de EU-researchagenda’s en de kennisbehoefte van bedrijven. Op basis van de beschrijving van de vraag- en aanbodzijde wordt per CoC een SWOT-analyse gemaakt.

Mijlpalen/ijkpunten:

Start project: januari 2007

Vraag- en aanbodzijde CoC’s in kaart, domeinen afgebakend: juli 2007
SWOT-analyse: september 2007


Leerstoelenstrategie Centres of Competence

Project: Per Centre of Competence wordt een leerstoelenstrategie geformuleerd, mede met het oog op afstemming, zwaartepuntvorming en mogelijke verschuivingen binnen/tussen onderzoekthema’s. Deze leerstoelenstrategie is mede gerelateerd aan/gebaseerd op de uitkomsten van de eerder genoemde SWOT-analyse. Binnen dit project wordt aandacht besteed aan het principe van “verdringing”: de bekostiging van de binnen de CoE’s aan te stellen nieuwe hoogleraren (voor een periode van vijf jaar gefinancierd vanuit de CoE-subsidie van 50 MEuro) dient na afloop van de subsidieperiode structureel te worden verankerd binnen de reguliere eerste geldstroom van de faculteiten.

Mijlpalen/ijkpunten:

Start project: maart 2007
Leerstoelenstrategie vervaardigd: december 2007


monitoring 3TU Centres

Project: Bij dit project vindt meting plaats van de in- en output van de 3TU Centres of Excellence ten behoeve van de interne monitoring (Colleges van Bestuur), en met een speciale focus op de externe verantwoording (OCW). Randvoorwaarde is dat deze monitoring zoveel mogelijk aansluit bij reeds bestaande monitoringsprocessen.

Mijlpalen/ijkpunten:

Start project: januari 2007

Eerste verantwoording naar OCW: voorjaar 2008


Samenwerking TNO/GTI’s

Project: 3TU ziet TNO/GTI’s als belangrijke stakeholders. Een meer systematische samenwerking vanuit 3TU-perspectief ligt in de rede, met name vanuit de CoE’s. De samenwerking zal worden vastgelegd in bestuurlijke kaders.

Mijlpalen/ijkpunten:

Voorstellen samenwerking, incl. voorstel bestuurlijke inbedding (parallel aan visie-ontwikkeling): 2e kwartaal 2007


omgevingsanalyses

Project: Centraal in dit project staat het laten uitvoeren van verkenningen van de maatschappelijke behoefte aan wetenschappelijke en technologische kennis t.b.v. de CoC’s welke het onderzoeksbeleid van de 3TU.Federatie kunnen helpen onderbouwen (afstemming van zwaartepuntvorming, gezamenlijke leerstoelenstrategie, SWOT-analyses, het verrichten van omgevingsanalyses voor smartmix-voorstellen).

Mijlpalen/ijkpunten:

Budget: € 250.000


Citatiestudies

Project: Met dit project wordt beoogd om de citatie-impact van 3TU als geheel in kaart te brengen. Voorts wordt de citatie-impact van 3TU op een aantal geselecteerde technologiegebieden vergeleken met circa 25 buitenlandse topuniversiteiten.

Mijlpalen/ijkpunten:

Start project: december 2006/januari 2007

Oplevering CWTS-rapport: winter 2007

Budget: Subsidie OCW € 125.000.


Herijking 3TU Protocol Research Assessments

Project: Doel van dit project is het op onderdelen herijken van het huidige 3TU protocol voor onderzoekvisitaties in het licht van de ervaringen hiermee in de afgelopen periode, met name wat betreft de mogelijkheid die het 3TU-protocol biedt om additionele vragen aan de visitatiecommissie te stellen, de koppeling tussen visitatie en citatiestudie, die kan worden losgelaten als de 3TU-brede citatiestudie elke 3 jaar wordt herhaald en het laten uitvoeren van gezamenlijke onderzoeksbeoordelingen conform de eerder gemaakte afspraken.

Mijlpalen/ijkpunten:

Start: januari 2007

Evaluatie notitie (herijking protocol): juli 2007


3. KENNISVALORISATIE: 3TU INNOVATION LAB


BELEIDSEXPERIMENTEN

Project: Het ministerie van EZ heeft aan de drie TU’s in het kader van beleidsexperimenten subsidie verleend. Het experiment van Innovation Lab TU/e was gericht op technostarters, dat van Innovation Lab TU Delft op grote ondernemingen en dat van Innovation Lab Twente op MKB. De resultaten en best practices van de drie projecten worden binnen elk van de drie TU’s geïmplementeerd en vervolgens met elkaar uitgewisseld. Ook vindt overdracht naar de andere universiteiten plaats.

Mijlpalen/ijkpunten:

Resultaten: uitvoeren projecten in het kader van beleidsexperimenten technostarters, MKB en grote bedrijfsleven en overdragen van de resultaten aan de 3 TU’s en aan andere universiteiten

Gereed: 31 december 2008


3TU OPLEIDINGSPAKKET (INTERNATIONAAL) ONDERNEMERSCHAP

Project: De 3TU’s gaan een gezamenlijke leerstoel (internationaal) ondernemerschap instellen. De afgelopen periode zijn hiervoor verschillende activiteiten opgezet en uitgevoerd. De leerstoel moet een opleidingspakket samenstellen.

Mijlpalen/ijkpunten:

Resultaten: installatie van de leerstoel (internationaal) ondernemerschap. Op elkaar afgestemde Minor in de bachelorfase; een gezamenlijke Mastertrack en een gezamenlijke cursus ondernemerschap voor promovendi en medewerkers

Gereed: 1 januari 2008


OPENBAAR MAKEN AANBOD FACILITY SHARING 3TU'S

Project: De drie technische universiteiten beschikken elk afzonderlijk over een grote hoeveelheid faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling. Waar mogelijk komen deze tegen betaling van integrale kosten ter beschikking van het bedrijfsleven te staan. Voor dezelfde faciliteiten worden bij gelijke gebruikscondities waar mogelijk dezelfde tarieven gehanteerd. Hierop aansluitend is het de bedoeling om ook kennis die bij medewerkers van de technische universiteiten aanwezig is te ontsluiten (match-making). Hierbij wordt aangesloten bij de activiteit “beleidsexperimenten”.

Mijlpalen/ijkpunten:

Resultaten presentatie van de inventarisatie via brochure en website (incl. zoekfunctie) per Innovation Lab. Hierin is het volledige aanbod van die TU opgenomen, voorzien van condities en tarieven. De brochure en de site vermelden tevens faciliteiten en kennisgebieden die de betreffende TU niet zelf aanbiedt, maar een andere TU wel.

Volledig overzicht beschikbare faciliteiten openbaar gemaakt:1 januari 2010, tussentijdse resultaten worden direct openbaar gemaakt.


RAAMOVEREENKOMSTEN GROTE ONDERNEMINGEN EN (BRANCHE)ORGANISATIES

Project: In een raamovereenkomst moet aandacht zijn voor de thema’s “tarieven” en “intellectueel eigendom”. In de periode 2006-2007 zijn met enkele bedrijven gesprekken gevoerd om tot raamovereenkomsten te komen. De afgelopen periode hebben de 3TU’s een aantal uitgangspunten voor raamovereenkomsten opgesteld. Begin 2007 vindt ondertekening van een overeenkomst plaats. Bepaalde bedrijven en organisaties zijn van uitzonderlijk belang voor de projectenportefeuille van de 3TU’s. De bedoelde bedrijven en organisaties hebben hun eigen behoeftes en stellen hun eigen eisen aan samenwerking en overeenkomsten met universiteiten. Een raamovereenkomst kan daarin voorzien. Opsplitsing van deze activiteit in twee nieuwe activiteiten, te weten: “tarieven” en “intellectueel eigendom” kan wenselijk zijn. Hierover wordt in 2007 een besluit genomen.

Mijlpalen/ijkpunten:

Resultaten: raamovereenkomsten met in elk geval de vijf grote ondernemingen op het gebied van R&D (Philips, Shell, Akzo-Nobel, DSM en Unilever), TNO, NWO, STW en SenterNovem

Gereed: 31 december 2008


GEZAMENLIJKE AANPAK KENNISVALORISATIE SENTERNOVEM EN 3TU'S

Project: Het agentschap van het ministerie van Economische Zaken, SenterNovem, voert voor het departement een groot aantal regelingen uit. SenterNovem is tevens de moederorganisatie van Technopartner (SKE, SBIQ). Veel van haar activiteiten spelen zich af of rond de drie technische universiteiten. In het proces van zowel de aanvraag als de eindrapportage doen zich knelpunten voor die onnodig zijn. Door gericht samen te werken, effectiviteit en efficiëntie van acties te bepalen kan sneller een beter resultaat worden behaald.

Mijlpalen/ijkpunten:

Resultaten: ten minste een overeenkomst tussen de 3 TU’s en SenterNovem over het gezamenlijk te voeren beleid ten aanzien van kennisvalorisatie en de daartoe te nemen maatregelen en te realiseren programma’s

Gereed: 1 juli 2008

4. 3TU – BEDRIJFSVOERING


WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING


3TU DATACENTRUM

Project: Dit project heeft als doel het oprichten van een 3 TU Datacentrum voor duurzame opslag van technisch/wetenschappelijke data.

Mijlpalen/ijkpunten:

In 2007 wordt een projectorganisatie opgezet die zich gaat richten op de volgende taken:

advies aan onderzoekers/onderzoeksgroepen hoe (duurzaam) om te gaan met datasets

inrichten van een duurzaam archief en toegang tot dit archief voor (her)gebruik van datasets

kennisdisseminatie

Budget: Nog niet bekend/toegekend.


3TU ELECTRONIC RESOURCE MANAGEMENT

Project: De drie TU’s willen een gezamenlijke administratie voor digitale tijdschriften realiseren waarbij het beheer van uitgeverslicenties vanuit 1 punt plaats vindt.

Gebruikmaken van nieuwe module in VUBIS systeem (beschikbaar 06/07) van TU Eindhoven voor Electronic Resource Management (ERM)

Delft en Twente laden hun bestanden in deze module

Op basis daarvan werken naar één gezamenlijke digitale tijdschriftencollectie en beheren van uitgeverslicenties vanuit 1 punt

Mijlpalen/ijkpunten:

1. Business plan (eerste kwartaal 2007) met TU Eindhoven als projectleiding, met als uitgangspunt uitvoering in 2007:

Noodzakelijke technische ontwikkeling (systemen, software) onderzoeken

Organisatorische gevolgen in de 3 organisaties vaststellen

Structurele en implementatie kosten vaststellen

Planning van de overgang

2. Instemming 3 Colleges van Bestuur met Business Plan

Budget: Nog niet bekend.


GEZAMENLIJKE INKOOP


INKOOP

Project: De bestaande samenwerking op inkoopgebied tussen de drie TU’s zal in de periode 2007-2008 verder vormgegeven worden. Naast het periodiek uitwisselen van kennis, ervaring, bestekken en contractdocumenten zullen, vooral op het gebied van facilitaire producten en indien het voordelen oplevert, gezamenlijke inkooptrajecten uitgevoerd worden.

Mijlpalen/ijkpunten:

De werkgroep heeft zichzelf drie (pragmatische) doelen gesteld:

-elk kwartaal een overleg met de werkgroep waarin kennis, ervaring en documenten worden uitgewisseld en afstemming plaats heeft inzake de aanbestedingskalender

-het streven om jaarlijks minimaal twee gezamenlijke inkooptrajecten uit te voeren. In 2007 zullen dat ‘Afvalverwerking’ en ‘Verhuisdiensten’ zijn

-het vormgeven van inkoopcontrol (met name TU/e en UT)

Start en opleverdatum: het betreft een continu proces met daarbinnen qua tijd afgebakende inkooptrajecten.

3TU FEDERATIEVE ICT INFRASTRUCTUUR

Project: Verkend zal worden hoe uitwerking gegeven kan worden aan de beoogde 3TU ICT infrastructuur op federatieve basis. Hierbij zullen de volgende deelprojecten in beschouwing worden genomen:


- 3TU ICT ARCHITECTUUR

Deelproject: Het maken van een aanzet voor een totale 3TU ICT architectuur ten behoeve van de technische infrastructuur, de kennis/gegevens/objecten infrastructuur, de applicatie infrastructuur en de informatievoorzienings- infrastructuur. Het voeren van regie daarmee over de andere projecten.


- 3TU DIGITALE LEER- EN WERK OMGEVING

Deelproject: Het maken van een gemeenschappelijke ICT architectuur, als onderdeel van de architectuur van het informatiedomein Student & Onderwijs, voor een Federatieve Digitale Leer- en Werk Omgeving (3TU DLWO) voor het onderwijsproces en de eerste realisatie daarvan in de overgang ernaar toe vanuit de huidige situatie(s).


- 3TU ONDERWIJS/STUDENT INFORMATIE SYSTEEM

Deelproject: Het maken van een gemeenschappelijke ICT architectuur, als onderdeel van de architectuur van het informatiedomein Student & Onderwijs, voor een federatief onderwijs informatie systeem (SIS) voor het onderwijsproces en studentzaken en eerste realisatie daarvan in de overgang ernaar toe vanuit de huidige situatie(s).


- 3TU IDENTITY MANAGEMENT EN ROLE-BASED-ACCESS-CONTROL

Deelproject: Het project richt zich op het creëren van een single sign-on faciliteit voor het verkrijgen van toegang tot alle relevante ICT voorzieningen van de 3 TU’s voor alle medewerkers en studenten van de 3TU’s en het identificeren, authenticeren en autoriseren van gebruikers voor de hen ten dienste staande faciliteiten.


- 3TU SECURITY

Deelproject: Het opzetten van een gemeenschappelijk 3TU veiligheids- en toegangsbeleid voor ICT faciliteiten.


- 3TU SECURITY AWARENESS

Deelproject: Ontwikkelen concept voor eenvormige en eenduidige 3TU security awareness campagnes voor medewerkers en studenten, ontwikkelen "bibliotheek" van awareness materiaal en acties binnen dit concept. De instellingen kunnen naar behoefte en in eigen planning putten uit deze bibliotheek. Alle materiaal is herbruikbaar, in beginsel bedoeld voor elektronische, multimediale communicatie.

- 3TU MULTI-MEDIA COMMUNICATIE EN TELEFONIE

Deelproject: Het project richt zich op het ontwikkelen en bieden van services op het gebied van multi-mediale communicatie, met name voor docenten en studenten van de 3TU, zoals video (streaming) colleges en instructies, video conferences, IP telefonie en Multi-mediale werkplekken.


Budget: Nog nader te bepalen.


5. 3TU Federatie


ONTWIKKELING STRATEGISCHE VISIE 3TU

Project: Gebaseerd op het in februari 2004 verschenen “Slagkracht in Innovatie, Sectorplan Wetenschap&Technologie” van de drie TU’s, zal in 2007 een begin gemaakt worden met de verdere uitwerking van een strategische visie op de 3TU.Federatie, met een daarbij behorend Ontwikkelingsplan.

In dit project wordt onder andere aandacht besteed aan:

-het ontwikkelen van een visie ten aanzien van de maatschappelijke en economische betekenis van technisch-wetenschappelijk onderzoek.

-Ook zal worden gekeken naar de wijze waarop vanuit het perspectief van het onderzoek in 3TU de samenwerking met diverse stakeholders kan worden ontwikkeld, aangezien zowel op Europees (o.a. European Institute of Technology), nationaal (o.a. gezamenlijke indiening onderzoeksvoorstellen) en sectoraal/disciplinair niveau zich kansen aandienen voor ontwikkeling van samenwerking in 3TU-verband.

-de verdere samenwerkingsmogelijkheden met TNO/GTI’s

-de domeinafbakening van de Centres of Competence

-de leerstoelenstrategie binnen de Centres of Competence

-afstemming, zwaartepuntvorming en mogelijke verschuivingen binnen/tussen onderzoeksthema’s in een Centre of competence.

Zie hiervoor ook de projecten bij het 3TU Institute of Science and Technology.

Mijlpalen/ijkpunten:

December 2007: Aanpak 3TU Strategieplan 2008-2012 en bijbehorend Ontwikkelingsplan gereed.

3TU WEBSITE

Project: De 3TU-website moet een professioneel medium voor de communicatie over de 3TU.Federatie worden. Daarvoor is een adequate redactie- en beheersstructuur nodig en moet de site op een aantal punten verbeterd worden, te weten:

navigatie

content over lopende 3TU-projecten

intranet voor de interne communicatie naar medewerkers en studenten, waaronder een online communicatie toolbox met informatie over het gebruik van de huisstijl e.d.

Mijlpalen/ijkpunten:

release nieuwe navigatie en content: maart 2007

release intranet: april 2007

in werking treden nieuwe beheersstructuur: april 2007

Budget: € 25.000