7. Brief CvB 3TU financieel verslag 2006

Aan de Voorzitter van

de Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053-489 4706

ons kenmerk

ABZ/379.033/al

fax

053-489 4898

datum

22 mei 2007

e-mail

a.luijten-lub@utwente.nl

cc


onderwerp

Financieel verslag 2006 van de Stichting Financieel Beheer 3TU.Federatie
Hierbij stuur ik u ter informatie het financieel verslag 2006 van de Stichting Financieel Beheer 3TU.Federatie. Het bestuur van de stichting heeft dit verslag vastgesteld in zijn vergadering van 11 mei jl.


De stichting heeft subsidies toegekend gekregen van de Ministeries van OC&W (M€ 6) en EZ (K€ 225) voor een aantal concrete samenwerkingsprojecten van de 3TU’s op onderwijs- en onderzoekgebied.

In totaal is over 2006 M€ 2.8 gedeclareerd. Hiervan is M€ 2.5 uitbetaald (TUD

M€ 1.1, UT M€ 0,5, TU/e M€ 0,9), in verband met uitputting van enkele (deel)projecten.

Binnenkort zal de Ministeries van OC&W en EZ verzocht worden de toegewezen middelen voor een tweetal projecten (3TU masteropleiding Nanoscience & Technology en Omgevingsanalyses) op een andere wijze te mogen besteden. Omdat verwacht wordt dat de toegekende subsidies niet voor 31 december 2007 volledig gedeclareerd zullen zijn, zal ook worden gevraagd de looptijd van de subsidiebeschikkingen te verlengen. Afspraak is overigens dat de gemaakte kosten ook na uitputting van de subsidies zullen worden gevolgd, om de eigen bijdrage van de 3TU’s aan de projecten zichtbaar te maken.Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit