Mededelingen

Mededelingen presidium n.a.v. agendaoverleg en presidiumvergadering van 22 mei 2007:


1.Lunchbijeenkomst instituutsraden over hun functioneren op dinsdag 5 juni, 12.15 uur in T1300 (voorafgaand aan de interne vergadering) en vanaf 13.00 uur met IR/FR-en over de onderzoeksnota. Geïnteresseerde UR-leden graag van tevoren bij Marijke aanmelden.

2.Overlegonderwerpen voor de extra UR-vergadering van 26 juni 2007, 9.00 uur in Horst T1300. Commissievergaderingen en interne vergadering beiden (!) op 19 juni 2007:

Commissie O, O en S - 19 juni 2007 - Zijm beschikbaar van 11.00 tot 12.30.

Overeenkomst SU-UT, instemming

Commissie P,S en I - 19 juni 2007, Flierman kan alleen van 8.30 tot 9.30

BBR - instemming

Commissie F,V en A – 19 juni 2007 - Van Ast beschikbaar van 11.00 tot 12.30.

Verdeelmodel

Begrotingsrichtlijnen 2008 – advies

Naar verwachting worden de stukken voor 26/6 meegestuurd met de zending van de stukken voor het overleg (dus vrijdag 8 juni 2007)


3.Verwachte overlegonderwerpen in de cycli na de vakantie:

Herhuisvesting MB + plan voor onderwijsruimten.

Nota groei (aangepaste nota, nadat inventarisatie van groeimogelijkheden bij de eenheden)

Samenwerking ITC (voortgang ook bespreken in extra cie-vergadering op 19 juni 2006)

Reorganisatieplan OSC

Beleidsrijker maken planning&Control cyclus

Bestuurlijke agenda UT 2008

Richtlijn invoering BSA: verwachting is dat de pilot BSA bij TCW niet per 2007/2008 van start kan

4.Op 12 juni 2007 is de bespreking van de algemene gang van zaken i.a. RvT-leden gepland vanaf 16.00 uur. Onderliggende stuk is het jaarverslag. De URaad zal een discussiestuk inbrengen, waar (deels?) ook een reactie van de RvT op gevraagd wordt. Onderwerpen voorlopig:
“begroten en reorganiseren” (Dick) en “medezeggenschap studenten bij besluitvorming” (Stefan).

5.Op 26 juni 2007 is aansluitend een informeel overleg/evaluatie afgelopen jaar gepland: onderwerp is in ieder geval de procesgang bij de reorganisatie EMB en meer algemeen de samenwerking CvB-UR afgelopen jaar. Bekeken wordt of de geplande tijd (9-12 uur) voor overleg + informeel verlengd kan worden inclusief lunch, vanwege het grotere aantal overlegpunten. Gespreksonderwerp is in ieder geval de procesgang bij de reorganisatie (nader te omschrijven na het informeel overleg van Miedema en Meijer met Flierman over de gang van zaken rond de reorganisatie).

6.Scholing medezeggenschapsorganen UT 2007-2008:
Annemiek, Jacqueline, Herbert en Dick spreken op 30/5, 10.30 uur met Wim Weenk (ITBE) over opzet en tijdstip. Suggesties voor workshops en cases zijn welkom.

7.3 TU-masters: het positieve advies van de FR-GW t.a.v. de master “Education and Communication”is inmiddels binnen: het presidium heeft dit besluit vastgestelde en deze kan worden toegevoegd aan de aandachtspunten van de komende vergadering.
Voor wat betreft de master “Systems &Control”is het positieve advies van de FR EWI binnen en is het wachten nog op de FR CTW (naar verluidt worden eerste de OLC’s geraadpleegd)


8.Het presidium stelt i.h.k.v. het uniform gebruik van het UT-logo dit logo ook in UR-brieven te gebruiken naast die van de UR.


9.Instellen nieuwe dienstraden: Herman zal nagaan of de medezeggenschap in de overgangsperiode en de verkiezing van nieuwe raden voor de diensten gecoördineerd kan plaatsvinden.