4. Brief CvB Convenant CvB-UR-OPUT

Aan de voorzitter van de Universiteitsraad


uw kenmerk

behandeld door

Mw. mr. B.H. Willems-Holshof

ons kenmerk

379.036/PA&O

telefoon

053 - 489 4384

datum

23 mei 2007

fax

053 - 4893119

Onderwerp

Concept Convenant CvB – UR - OPUT


Geachte heer Meijer,Conform hetgeen in ons agenda-overleg op 21 mei jl. is afgesproken leg ik u hierbij het Convenant CvB – UR – OPUT ter instemming voor. Aan het OPUT zal eveneens om instemming worden verzocht.


In het periodieke overleg tussen de voorzitter van het CvB en de voorzitter van de URaad is het Convenant op 12 april 2007 kort besproken. Naar aanleiding hiervan zijn in het concept van 7 mei 2007 enkele verduidelijkingen toegevoegd (cursief). Er is alleen nog geen overeenstemming over het laatste punt, bevoegdheid bij reorganisaties.


Zodra alle betrokken partijen met het voorliggende concept hebben ingestemd, zal het Convenant worden vastgesteld.

Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit