5. Brief CvB Master of Environmental and Energy Management


Aan de voorzitter van de Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053-489 3903

ons kenmerk

378.724/fs

fax

053-489 4898

datum

23 mei 2007

e-mail

f.m.f.spoek@utwente.nl

bijlage


Onderwerp

Accreditatie opleiding Master of Environmental and Energy Management (MEEM)


Hierbij sturen we u het dossier van de door het Cartesius Instituut van de faculteit MB reeds jaren verzorgde opleiding Master of Environmental and Energy Management (MEEM).


Deze opleiding trekt al jaren een aanzienlijk aantal internationale studenten aan. Afspraken tussen de koepels in het Hoger Onderwijs, de ministeries van OC&W en Buitenlandse Zaken hebben in 2006 geleid tot de ondertekening van een gedragscode internationale studenten in het hoger onderwijs. Eén van de daarbij gemaakte afspraken is dat HO-instellingen alleen geaccre-diteerde opleidingen mogen aanbieden, op straffe van het niet toekennen aan internationale studenten van een visum of het niet in aanmerking laten komen van scholarships.


Voor deze opleiding is tot nu toe geen accreditatie aanvraag ingediend. Vanaf het studiejaar 2007/2008 zouden dan ook geen internationale studenten tot deze opleiding mogen worden toegelaten.


Het College van Bestuur vindt dit een onwenselijke situatie en verzoekt u, conform het UR- reglement artikel 11 sub 4b, instemming te verlenen deze opleiding te continueren. Voor uw informatie melden wij dat het dossier ook naar de NVAO is gestuurd ten behoeve van de toets nieuwe opleidingen. Gezien de te verwachten doorlooptijd van de toets nieuwe opleidingen bij de NVAO en de daarop volgende macrodoelmatigheidstoets bij OC&W kan hiermee zeker worden gesteld dat de opleiding gecontinueerd kan worden.


Zowel de Opleidingscommissie Bestuurskunde, alsmede de faculteitsraad Management en Bestuur hebben over de aanvraag positief geadviseerd.


Voor de goede orde: het gaat formeel om een ex ante toets als ware MEEM een nieuwe opleiding, maar feitelijk heeft het dossier een ex post karakter. Dezelfde gekunstelde constructie speelt ook bij diverse postinitiële opleidingen aan andere universiteiten.


Wij realiseren ons dat de voorgestelde snelle procedure niet gebruikelijk is, maar wij vertrouwen erop dat u in het belang van de instelling hiermee kunt instemmen. Wij vertrouwen op een positief besluit van uw raad. Uiteraard zijn wij desgewenst bereid om additionele informatie te verstrekken.


Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen

Secretaris van de Universiteit