4. Brief UR reorganisatie EMB besluit

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-165

Fax


Datum

10 mei 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Reorganisatieplan Efficiënte, Moderne BedrijfsvoeringGeacht college,In diverse bijeenkomsten heeft de Universiteitsraad het reorganisatieplan besproken. Tijdens moeizame discussies over de plannen is gekomen tot een door een kleine meerderheid gesteund conceptbesluit. Vanuit de studentgeleding is een conceptadvies ontvangen. Graag willen we in de overlegvergadering beide concepten met u bespreken.CONCEPT-BESLUIT :

De personeelsgeleding van de Universiteitsraad


gezien:

-de brief “Instemmingsvraag” d.d. 1 mei 2007, kenmerk 378.790 met als bijlage:

-Sociaal convenant in het kader van de reorganisatie Efficiënte, Moderne bedrijfsvoering d.d. 24 april 2007

-de brief “Advies UR” d.d. 18 april 2007, kenmerk 378.639

-de adviezen van de zittende dienstraden over de gewenste vorm voor medezeggenschap

-het Reorganisatieplan Efficiënte, Moderne Bedrijfsvoering d.d. 15 maart 2007, kenmerk 378.360;


overwegende dat:

-de beoogde personeelsreductie kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van “natuurlijk verloop”

-het college in haar brief “Advies UR” de argumenten heeft opgesomd die hebben geleid tot de keuze voor Shared Service Centra en

-daarbij de randvoorwaarden en succescriteria op een dermate hoog abstractie niveau zijn aangegeven dat het vooralsnog onmogelijk lijkt om deze reorganisatie vanaf september 2008 jaarlijks te evalueren

-er in de randvoorwaarde, die zegt dat de Service Centra vraaggestuurd moeten werken, onvoldoende is aangegeven binnen welke financiële kaders de vraaggestuurde dienstverlening geïmplementeerd kan worden, nú en in de komende jaren

-een dergelijke inkadering kan plaatsvinden via het opnemen van budgetten voor centrale faciliteiten in de meerjarenbegroting.

-de rol van de CCO zoals beschreven in de brief “Advies UR” onvoldoende recht doet aan het belang van dit adviesorgaan en

-onduidelijk is of de vertegenwoordiging van studenten in de CCO wordt gecontinueerd

-de regel is dat “medezeggenschap volgt zeggenschap”

-het beter is om voor elk Service Centrum een aparte dienstraad in te stellen om daarmee beter overleg te kunnen voeren over onderwerpen die typisch binnen het domein onderwijs, wetenschappelijke informatie, facilitaire dienstverlening, dan wel ICT thuishoren en

-het daarbij meteen duidelijk is met welke functionaris deze dienstraden kunnen overleggen

-de zittende dienstraden en de dienstraad ICTS i.o. hebben aangegeven dat zij bereid zijn om onderwerpen die alle Share Service Centra en het Facilitair Bedrijf betreffen ook gezamenlijk te willen bespreken;


gehoord:

-de beraadslagingen op de overlegvergadering van 15 mei 2007

- de toezegging dat de genoemde "criteria voor succes" (zie brief CvB: reactie advies CvB, 378.639, d.d.18 april 2007) vertaald worden in toetsbare criteria op basis waarvan een nul meting gedaan kan worden en evaluatie in 2008 kan plaatsvinden. Deze criteria in oktober 2007 ter instemming aan de UR voorgelegd worden.

-de toezegging dat de CCO onveranderd kan blijven functioneren zoals nu vastgelegd in het BBR

-de toezegging dat voor elk Service Centrum en het Facilitair Bedrijf een eigen dienstraad zal worden ingesteld

-de toezegging dat in de meerjarenbegroting zal worden aangegeven binnen welke financiële kaders de verschillende Service Centra zich kunnen ontwikkelen m.b.t. het verbeteren van de dienstverlening

-de toezegging dat de archieffunctie zal worden ondergebracht bij het SWI

-de toezegging dat het onderzoek naar de onderwijskundige dienstverlening gericht is op de taakvelden van de OD en niet zal leiden tot extra boventalligheid binnen dit onderdeel van het OSC

-de toezegging dat er voor het Onderwijs Service Centrum een nieuw plan wordt opgesteld dat in oktober 2007 zal worden opgenomen in een nieuw integraal Reorganisatieplan EMB en

-dit document in oktober 2007 ter instemming aan de UR zal worden voorgelegd

-de herhaalde toezegging van het college zich tot het uiterste in te zullen spannen om de gehele reorganisatie met behulp van “natuurlijk verloop” te realiseren;


besluit:

niet in te stemmen met het reorganisatieplan Efficiënte, Moderne bedrijfsvoering tenzij het college de gevraagde toezeggingen doet.
CONCEPT-ADVIES :

De studentgeleding van de Universiteitsraad


gezien:

-de brief “Instemmingsvraag” d.d. 1 mei 2007, kenmerk 378.790 met als bijlage:

-Sociaal convenant in het kader van de reorganisatie Efficiënte, Moderne bedrijfsvoering d.d. 24 april 2007

-de brief “Advies UR” d.d. 18 april 2007, kenmerk 378.639

-het Reorganisatieplan Efficiënte, Moderne Bedrijfsvoering d.d. 15 maart 2007, kenmerk 378.360;


overwegende dat:

-de beoogde personeelsreductie kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van “natuurlijk verloop”

-het college in haar brief “Advies UR” de argumenten heeft opgesomd die hebben geleid tot de keuze van Shared Service Centra en

-daarbij een randvoorwaarden en succescriteria heeft aangegeven waarmee het mogelijk is om deze reorganisatie te zijner tijd te evalueren

-deze randvoorwaarden en criteria geen nul meting bevatten noch voldoen aan het SMART model

-de rol van de CCO zoals beschreven in de brief “Advies UR” onvoldoende recht doet aan het belang van dit adviesorgaan en

-onduidelijk is of de vertegenwoordiging van studenten in de CCO wordt gecontinueerd.

-het wenselijk is studenten invloed te behouden in het facultair management.

-er een gebruikersraad opgericht wordt voor het ICTS en het OSC.

-er in deze gebruikersraad ook studenten zitting zullen nemen.

-het wenselijk is dat voor elke SSC een eigen dienstraad opgericht wordt.

-het aantal werkplekken voor studenten op dit moment beperkt is.


gehoord:

-de beraadslagingen op de overlegvergadering van 15 mei 2007

-de toezegging dat de CCO onveranderd kan blijven functioneren zoals nu vastgelegd in het BBR

-de toezegging dat er voor het Onderwijs Service Centrum een nieuw plan wordt opgesteld dat in september 2007 zal worden opgenomen in een nieuw integraal Reorganisatieplan EMB en

-dit document in september 2007 ter instemming aan de UR zal worden voorgelegd

-de herhaalde toezegging van het college zich tot het uiterste in te zullen spannen om de gehele reorganisatie met behulp van “natuurlijk verloop” te realiseren

-de toezegging dat het niveau van de diensten niet achteruit zal gaan

-de toezegging dat er geen student werkplekken zullen verdwijnen als gevolg van deze reorganisatie.

-de toezegging dat het college in oktober met specifieke evaluatiecriteria komt die voldoen aan het SMART model en een nul meting hebben.

-de toezegging dat het college zorg zal dragen voor een goed werkende medezeggenschap.


besluit:

positief te adviseren over het reorganisatieplan Efficiënte, Moderne bedrijfsvoering
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter