7. Brief UR Nota Branding UT advies

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-163

Fax


Datum

10 mei 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Project Branding

Geacht college,De notitie Project Branding, die ons is toegestuurd op 19 april 2007, heeft de universiteitsraad met veel belangstelling gelezen. In de PSI vergadering is hier ook met dhr. Flierman over gesproken.


De universiteitsraad is van mening dat een eventuele verandering van het logo van de Universiteit Twente niet wenselijk is. Dit aangezien het logo van de UT nu een herkenbaar logo is. Daarnaast zijn zowel studenten als medewerkers van de UT het eens met de naam ‘Universiteit Twente’ en de slogan ‘de Ondernemende Universiteit’. Het eventueel veranderen van het logo kost veel geld, tijd en moeite die naar mening van de universiteitsraad het imago van de universiteit niet plotsklaps verandert. Tijd, geld en moeite steken in het specifiek benaderen van doelgroepen is waarschijnlijk effectiever.

Wel is de universiteitsraad van mening dat het wenselijk is om naar buiten uniform op te treden en er daarom een controle op de uitvoering van de huisstijl zou moeten plaatsvinden.


Concept-advies Universiteitsraad

De Universiteitsraad,

gezien:

De notitie Project Branding,

De vergadering van de commissie PSI d.d. 24 april 2007


overwegende dat:

1.Het logo van de UT nu een herkenbaar logo is.

2.Zowel studenten als medewerkers van de UT het eens zijn met de naam Universiteit Twente en de slogan de Ondernemende Universiteit.

3.Het eventueel veranderen van het logo veel tijd, geld en moeite kost.

4.Het imago van de universiteit niet plotsklaps verandert door een nieuw logo.

5.Het specifiek benaderen van doelgroepen waarschijnlijk meer effectief is voor het imago van de universiteit.

6.Het wenselijk is om uniform naar buiten op te treden.


adviseert:

- het logo van de universiteit niet te veranderen

- de huisstijl te standaardiseren (www.utwente.nl/huisstijl) en op de uitvoering controle uit te oefenen.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter