6. Brief UR Implementatienota CS advies

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07 156

Fax


Datum

10 mei 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft implementatienota strategische budgetten 2007/2008Geacht college,


In de commissie FVA is de implementatienota CS voorbesproken.

Een vraag die nog niet beantwoord is betreft de vraag waarom de omvang van de CS onderzoek toeneemt (+M€ 0.4) en die van onderwijs gelijk blijft.

Verder willen we graag de onderwerpen met u bespreken die in onderstaand conceptbesluit schuin gedrukt als toezeggingen zijn vermeld.


Concept besluit implementatienota strategische budgetten 2007/2008


De Universiteitsraad,

gezien:

De implementatienota strategische budgetten 2007/2008, ABZ/378.727, UR 07-143

gehoord

De beraadslagingen in de commissievergadering FVA d.d. 26 april 2007 en het overleg op 15 mei 2007

overwegende dat:

1.De implementatienota een kader biedt voor projecten in het kader van de besteding van de strategische budgetten 2007/2008. De keuze om de besteding voor een langere periode te schetsen biedt een beter inzicht in de uitwerking van de voorgestelde projecten.

2.Een oordeel over de situatie 2009 en verder pas gegeven kan worden als het complete beeld van het nieuwe verdeelmodel duidelijk is. Deze duidelijkheid wordt in de juni cyclus verwacht bij de begrotingsrichtlijnen 2008.

3.Projecten voor centrale beleidsontwikkeling in principe niet binnen de strategische budgetten passen, maar binnen de reguliere stafomvang moeten worden gerealiseerd.

4.De inbedding van projecten na afloop van de stimulering bij toekennen geregeld moet zijn.

5.Van langjarige stimuleringsprojecten bij begroting en jaarverslag een update van de status gewenst is.

6.De interessante suggestie van het College in het kader van de onderwijsnota om op grote schaal student-assistentschappen uit te zetten niet via een pilot op mogelijkheid wordt onderzocht.

7.In tegenstelling tot de toezegging van het College in december 2006 toch nog niet bestemde middelen in 2007, M€ 2.2, worden overgeheveld naar de begroting 2008.


Gehoord de toezegging van het college dat:

1.De wijze van inbedding na ommekomst van een stimuleringsproject bij de toekenning van een project geregeld is.

2.Binnen de begrotings- en verslagcyclus de status van meerjarige stimuleringsprojecten wordt aangegeven.

3.De omvang van de centrale beleidstaf in principe voldoende moet zijn om vragen van het College te beantwoorden, zonder extra ondersteuning vanuit de centrale stimuleringsprojecten.

4.Binnen de centrale stimulering ruimte moet zijn voor verdere uitwerking van met name initiatieven in het kader van de onderwijsnota.

5.In de regel geen reserves voor centrale stimulering worden aangehouden.

6.Alsnog wordt bezien of binnen de centrale stimulering een project wordt geformuleerd waarmee de uitbreiding van het aantal student-assistenten wordt onderzocht.adviseert:

positief ten aanzien van de implementatienota strategische budgetten 2007/2008Namens de Universiteitsraad,
Ir. T.M.J. Meijer

voorzitter Universiteitsraad