6. Brief CvB Implementatienota Strategische Budgetten

Aan de voorzitter van de Universiteitsraad

telefoon

053-489 5679

ons kenmerk

ABZ/378.601/sl

fax

053-489 4898

datum

25 april 2007

e-mail

s.lotze@utwente.nl

bijlagen

implementatienota

onderwerp

Implementatienota strategische budgetten 2007/2008Hierbij ontvangt u conform afspraak de definitieve versie van de Implementatienota strategische budgetten 2007/2008. Deze versie vervangt de conceptnota die u vorige week reeds vertrouwelijk van ons heeft ontvangen. De inhoud van de nota is ten opzichte van de vorige versie niet meer gewijzigd.


Wij leggen de implementatienota aan u voor ter advisering. U kunt de nota beschouwen als een nadere specificatie van de Begroting 2007 waarover u op 12 december 2006 al met het College van Bestuur van gedachten heeft gewisseld. In de nota wordt een specificatie gegeven van de

M€ 5,0 binnen de Ontwerp Begroting 2007 (M€ 2,0 binnen Universitaire Stimulering en M€ 3,0 Beleidsreserve CvB). Ter vergadering is toen afgesproken dat bestedingsvoorstellen, gebundeld per beleidsterrein, voor advies aan u zouden worden voorgelegd. Verder komt het college door middel van deze nota ook haar afspraak na om met een begroting te komen ten behoeve van de onderwijsnota.


Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen

Secretaris van de Universiteit