Voorstel verdeling UR-budget 2007

Voorstel verdeling van het UR-budget 2007, ten behoeve van de UR-partijen


In de bijlage is de afgesproken verdeelsystematiek opgenomen voor het vaste jaarlijkse budget van € 11.000,- dat bedoeld is voor de activiteiten die in de UR zijn vertegenwoordigd.

We constateren nu dat lopende het jaar de volgende ontwikkelingen van belang zijn:

1.In aanloop naar de verkiezingen bleek een budget noodzakelijk voor algemene PR rondom kandidaatstelling en verkiezingen. De kosten van deze activiteiten werden begroot op maximaal € 5000. Gezien de eerste uitgaven lijkt een kleiner budget voldoende.

2.Campussy ziet af van het indienen van een kandidatenlijst en zal dit jaar slechts circa € 100.- van hun budget (één negende van € 5500) besteden.

Indien de kosten van personele inzet van BC buiten beschouwing worden gelaten, is een budget van € 3000 voor bovengenoemde posten reëel.


Voorstel voor de verdeling van de middelen tussen CC en UReka: bovengenoemde € 3000 wordt uit het budget van in totaal € 11000 bekostigd en de resterende middelen (€ 8000) worden conform de afgesproken systematiek verdeeld:

€ 4000 verdelen naar rato van het aantal zetels (11 resp. 5)

€ 4000 verdelen in twee delen van € 2000

Partijbudget 2007 UReka = € 1250 + € 2000 = € 3250

Partijbudget 2007 CC = € 2750 + € 2000 = € 4750


Opmerking:

Indien de kosten voor algemene PR-activiteiten hoger uitvallen dan begroot, dan wordt dit binnen het totaalbudget van de griffie opgelost en indien de kosten lager uitvallen, komt het resterende budget op 50-50 basis beschikbaar voor elk van de partijen.


Bijlage: Universiteitsraad UR 06-087
Verdeling van het UR-budget ten behoeve van de UR-partijen
Vastgesteld tijdens de Interne vergadering van de UR op 9 mei 2006


Aanleiding
Van oudsher is er een deel van het medezeggenschapbudget, ter grootte van € 11000, voor de UR-partijen beschikbaar, waaruit zij de kosten van de partijorganisatie en (vooral) publiciteitsacties in het kader van de verkiezingen kunnen betalen. In principe werd dit budget in gelijke delen verdeeld over de UR-partijen, ongeacht het aantal zetels. Eventueel na aftrek van gezamenlijke kosten van UR-promotie.

Dit jaar doen zich een paar afwijkende zaken voor.

Ten eerste meldde zich DD aan als groepering die weer kandidaten zou stellen voor studenten en personeel. Dat was de aanleiding om het budget voor 2006 in 3 gelijke delen te verdelen. Vervolgens bleek DD niet in staat om daadwerkelijk kandidaten te stellen.

Ten tweede meldde zich enigszins onverwachts een nieuwe partij aan, die in redelijkheid ook een budget voor promotie tijdens de verkiezingen geboden moet worden.

Ten derde zijn een aantal kosten voor promotie van de UR als geheel nog niet begroot, maar op voorstel van de commissie zichtbaarheid al wel gepland: de eenmalige aanschaf van spandoeken en uitklapborden voor de UR-verkiezingen en de productie van een groot aantal medezeggenschapsfolders.

Onderstaande voorstellen voor besteding van het UR-budget voor partijen zijn opgesteld na overleg met de griffier van de UR, die als budgetbeheerder optreedt.


Verdeling van de partijbudgetten met ingang van 2007:

1.Er is een budget voor de organisatiekosten en promotieactiviteiten van de UR-partijen (kiesverenigingen). Dit budget is onderdeel van “medezeggenschapsbudget”, dat bij de eenheid DUB is ondergebracht. Het budget (€ 11000 in het jaar 2006) wordt beheerd door de griffier van de Universiteitsraad.

2.De Universiteitsraad kan voor aanvang van een begrotingsjaar besluiten op voorhand een deel van het budget te bestemmen voor de promotie van de UR als geheel. De griffier past dan, bij aanvang van het begrotingsjaar, de verdeelsleutel onder punt 4 toe op het restant budget.

3.Partijen met zetels in de raad kunnen aanspraak maken op een deel van het budget: dat geldt ook voor partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de raad. Zij krijgen pas de beschikking over het budget, indien zij een kandidatenlijst hebben ingediend.

4.De verdeling van het (restant) budget is als volgt:
- De helft van het budget wordt verdeeld naar rato van het aantal zetels van de partijen per 1 januari van het begrotingsjaar
- De andere helft van het budget wordt verdeeld in gelijke “verkiezingsbudgetten”voor de partijen, die deelnemen aan de verkiezingen. Dit is bekend op de datum van de kandidaatsstelling (eind maart). De verkiezingsbudgetten worden dus in het jaar, dat er alleen verkiezingen zijn voor de studentengeleding, uitgekeerd aan de partijen die aan deze verkiezingen deelnemen. Bij verkiezingen voor beide geledingen wordt het verkiezingsbudget toegekend aan de partijen die bij één of beide geledingen kandidatenlijsten hebben ingediend.

5.Indien zich een situatie voordoet waarin deze regels voor het verdelen van het budget niet voorzien, beslist de UR op voorstel van de griffier.


Verdeling van de partijbudgetten 2006:
Nu DD geen kandidatenlijsten indient, is het niet onredelijk hen te vragen af te zien van besteding van het toegekende budget van € 3600. In het licht van bovenstaande regeling wordt voorgesteld het vrijvallende budget als volgt te besteden:

Campussy krijgt voor zijn campagne en mogelijke deelname aan de UR per september 2006 een budget ter grootte van de vaste voet toegewezen (€ 1800).

Met de overige (€ 1800) worden de eenmalige kosten voor UR-promotie deels gedekt.