nieuwsbrief 2007-05-15

Nieuwsbrief Universiteitsraad 15 mei 2007


De belangrijkste onderwerpen van het overleg van de URaad en het college waren:


De URaad stemt in met het reorganisatieplan EMB.

De Universiteitsraadsleden uitten kritiek op het plan:

Er werd op gewezen dat het succes van service centra vooral afhangt van de mate waarin je tijdig een uniforme werkwijze en daarvoor benodigde systemen weet door te voeren: voor dat deel van de reorganisatie zijn de plannen nog niet klaar.

Ook de wijze waarop de beoogde vraagsturing binnen beschikbare budgetten op adequate wijze kan worden gerealiseerd is niet duidelijk.

Op de hele procesgang valt, in termen van zorgvuldigheid en betrokkenheid, veel aan te merken. Na de besluitvorming wil de URaad daar met het college samen lering uit trekken.

Anderzijds is er waardering voor het feit dat bij het plan t.a.v. ICTS uiteindelijk ook voorstellen vanuit de organisatie zijn overgenomen. Ook het feit dat de ontslagdreiging in principe van tafel is, is positief.

In het overleg deed het college nog een aantal toezeggingen, onder meer:

1.Het reorganisatieplan van het Onderwijs Service Centrum wordt uitgesteld, aangepast en in de herfst ter instemming voorgelegd. Dit betekent dat de BOZ-medewerkers dan duidelijkheid krijgen over de nieuwe organisatie en hun plaats daarin.

2.De 3 service centra, het FB en de concerndirecties krijgen een eigen dienstraad.

3.Het college zal in de herfst ook komen met duidelijkere succescriteria waarop het functioneren van de nieuwe diensten kan worden beoordeeld.

Na de bespreking van de toezeggingen hebben de personeelsleden in de URaad in onderling overleg, alles afwegende en met nipte meerderheid, ingestemd met het reorganisatieplan Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering (zonder de onderwijsondersteuning) en hebben de studenten positief geadviseerd.

Aandachtspunt dienstraden: elke nieuwe dienst krijgt dus een dienstraad en de concerndirecties een gezamenlijke. Wanneer de nieuwe raden gekozen worden (bijvoorbeeld per 1 januari 2008?) en hoe de medezeggenschap in de overgangsperiode wordt ingevuld, is niet vastgelegd. Maar een pragmatische oplossing per nieuwe eenheid kan, mede op initiatief van de huidige dienstraden, overeengekomen worden.


Eerste bespreking onderzoeksnota

In het overleg vond een eerste bespreking plaats van de onderzoeksnota.
De UR constateerde dat de nota een consistent verhaal is, maar de raad kan toch moeilijk uit de voeten met de scheiding van verantwoordelijkheden en van financiën voor onderwijs en onderzoek. De integrale verantwoordelijkheid voor samenhang van onderwijs, onderzoek en personeel komt nu te liggen bij bestuurlijk overleg tussen een decaan en meerdere WD’s van de betrokken instituten. Omdat de instituutsraad de WD slechts kan aanspreken op het onderzoeksbeleid en de FR de decaan op het onderwijsbeleid, kan er van medezeggenschap t.a.v. het integrale beleid geen sprake meer zijn: de UT wordt geregeerd door bestuurlijke deals die een financieel afhankelijke decaan moet maken. Door in de toekomst de besteding van
alle onderzoeksmiddelen over te laten aan de WD’s wordt de macht in het bestuur van de UT verlegd naar de WD’s. Feitelijk wordt door de verder doorgevoerde matrixorganisatie de integrale verantwoordelijkheid voor beleid diffuus. Medezeggenschap op die besluitvorming is niet goed geregeld.

Het college reageerde verrast: het gaat volgens het college in feite om het wegwerken van onvolkomenheden van het kantelingbesluit uit 2002, wijzigingen die al via een communiqué in december 2006 aan de universitaire gemeenschap zijn medegedeeld. Wel is het college bereid nog eens te bezien hoe de medezeggenschap beter aan zijn trekken kan komen, in het licht van de gewijzigde bevoegdheden van WD’en en decanen.

In juni wordt de onderzoeksnota ter instemming aan de URaad voorgelegd

Aandachtspunt voor de faculteitsraden en instituutsraden: de onderzoeksnota en het advies van de UR zijn beschikbaar (zie website UR). De URaad zal de raden raadplegen voordat de onderzoeknota ter instemming in de UR ligt.


De URaad adviseert logo en huisstijl niet te herzien.
De wenselijkheid van een wijziging wordt in het kader van het Branding UT–project door het college onderzocht. De URaad adviseert echter de daarvoor benodigde middelen in te zetten voor een gericht communicatiebeleid ten aanzien van doelgroepen, zoals potentiële studenten en medewerkers en alumni.


Contactpersonen URaad voor faculteiten en diensten

Om informatie-uitwisseling en contacten van URaad met medewerkers en studenten te bevorderen heeft de URaad contactpersonen per faculteit en dienst aangesteld. Zij kunnen bijvoorbeeld als aanspreekpunt voor faculteitsraden en dienstraden fungeren.


Faculteit/dienst

Personeelslid UR

Student UR (tot 01-09-07)

MB

Bernadette Pol

Martijn van Andel

GW

Gert Brinkman

Gillian Visschedijk

CTW

Dick Meijer

Pieter Stek

TNW

Jorrit de Jong

Stefan van Nierop

EWI

Luis Ferreira Pires

Maarten Fonville

Concerndirecties

Bauke Visser

Contactpersoon voor
studentenvoorzieningen

en SU:
Annemiek van der Velde

ICTS

Herman Poorthuis

OSC

Hanneke Becht

SCWI

Hanneke Becht

FB

Herman Poorthuis


De contactgegevens van de UR-leden zijn tezamen met algemene informatie over de UR te vinden op de website UR , waar ook de aandachtspunten en verslagen van UR-vergaderingen te vinden zijn

Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl