Agenda interne 2007-05-08

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-137

Fax


Datum

19 april 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : 08 mei 2007

Tijd : 13.30 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 03 april 2007

UR 07-128, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 07-145, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 3 april 2007

UR 07-009, bijgaand

informatie

6.

Bespreking keuze interne / externe voorzitter UR 07/08

UR 06-330 (commissie-advies overgenomen door UR)

bespreken

7.

Verdeling budget 2007 partijen UR

UR 07-141, bijgaand

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 15 mei 2007, 13.30 uur, Horst Toren 1300

8.

Reorganisatie Dienstverlening UT

UR 07-140, bijgaand

Instemming/ advies

10.

Nota Onderzoek

UR 07-142, volgt z.s.m.

advies

11.

Implementatienota Centrale Stimulering

UR 07-143, volgt z.s.m.

advies

12.

Nota Branding UT

UR 07-144, bijgaand

informatie

13.

Voortgang 3TU proces

informatie

14.

Schriftelijke Rondvraagpunten


15.

Rondvraag


16.

SluitingOpmerkingen n.a.v. presidium-/agenda-overleg d.d.17 april 2007:

Naar juni doorgeschoven onderwerpen(vergadering 12 juni resp. extra vergadering 26 juni):

Wijziging BBR (instemming)

Convenant CvB-OPUT-UR (instemming)

Slotregularisatie (advies)

(Financieel) jaarverslag 2006 (bespreken i.h.k.v. de algemene gang van zaken i.a. van RvT)

Nota groei (aangepaste versie).

Voorstel samengaan met ITC (advies advocatenkantoor komt in deze cyclus alvast vertrouwelijk)

Masteropleiding ‘Environmental en Energy Management’

Verder:

Het advies t.a.v. het reorganisatieplan is conform het voorstel vastgesteld door het presidium.

Scholing nieuwe raadsleden: in principe grotendeels volgens het format van vorig jaar. ’s Ochtends algemeen (organisatie UT, bevoegdheden, ’s middags een aantal specifieke onderwerpen zoals UT-financiën, studentenbegeleiding, vergadertechnieken, studentassistenten en kwaliteit, doceerkwaliteiten. Dick neemt contact op met ITBE (Wim Weenk). Pieter Stefan en Bernadette willen meedenken over opzet.

Decentrale medezeggenschap:
-FR-TNW disfunctioneert (geen quorum personeel en onvoldoende kandidaten bij nieuwe verkiezingen): gemeld bij Flierman
IR-MESA+ : alle leden zeggen zetel op. Binnenkort vindt gesprek met hen plaats.
UR moet actieplan voor decentrale medezeggenschap overwegen.

Gesprek met kamerlid Besselink(PvdA): eerst navraag doen over gewenste samenstelling (aantal, wie) van UR-delegatie, dan een keuze maken van aangemelde UR-belangstellenden.

Herbert Wormeester is afwezig op het overleg van 12 juni en vraagt de financiële onderwerpen bij voorkeur op 26 juni te plaatsen


Commissievergaderingen op dinsdag 24 april /donderdag 26 april 2007 Spiegel 507


Commissie O, O en S, dinsdag 24 april van 12.00 – 14.00 uur in Spiegel 507

Zijm aanwezig vanaf 12.30-13.00 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk, opschonen

Nota Onderzoek – bespreken/instemming: afhankelijk van tijdige aanlevering definitieve versie en mogelijkheid om het in de commissie te bespreken met Zijm.

Vraagpunten:

Besluitvormingsprocedure invoeren pilot BSA –TCW (UT-richtlijn/ wijziging OER’s)

Pilot lagere taaleisen Duitse bachelor-studenten TNW.


Let op! Commissie P,S en I, dinsdag 24 april van 12.00 – max. 15.00 uur in Spiegel 416

Flierman aanwezig van 12.30 – max.14.00 uur

Actiepuntenlijst – indien mogelijk, opschonen

Advies advocatenkantoor t.a.v. bestuurlijke inbedding ITC (vertrouwelijke informatie)

Reorganisatie dienstverlening, (instemming personeelsgeleding, advies studentgeleding),
- procedureel overleg met Flierman,
- voorbereiding overleg donderdag met van Ast, bij voorkeur aandachtspunten op schrift stellen

Samenwerkingsovereenkomst valorisatie 3TU – STW (informatie, beoordelen in PSI)


Let OP! Commissie F,V en A, donderdag 26 april van 13.00 uur – 15.00 uur in Spiegel 507 Van Ast

Actiepuntenlijst - indien mogelijk, opschonen

Implementatienota Centrale stimulering

Reorganisatie dienstverlening instemming (personeelsgeleding), samen met PSI

Vraagpunten:

Uitgangspunten nieuw Verdeelmodel

Resultaatrekening UT en eenheden 2006.

Herhuisvesting MB (besluitvorming voorzien in voorjaar 2007, vragen naar stavaza planvorming)

Reactie schriftelijke rondvraag d.d. 03/04/07 over parkeerplaatsen

NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is - voor toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.