7. Brief UR Cateringconcept advies

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 06-123

Fax


Datum

29 maart 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Catering ConceptGeacht college,


In de commissievergadering van FV&A op woensdag 21 maart 2007 is de nadere uitwerking van het catering concept slechts kort ter sprake gekomen. Met de eerdere besluitvorming in gedachten en na een korte polsing onder de betrokkenen is de Universiteitsraad tot onderstaand (concept) advies gekomen.


Wij volgen de keuze van het college voor de situering van het Grand Café in de Bastille en onderschrijven de functie van de Bastille als centraal studenten gebouw. Dat hierbij het theatercafé in tact kan blijven met behoud van exploitatie door Apollo voor de culturele manifestaties wordt als positief ervaren. Wel vragen wij aandacht voor de functie als gemeenschappelijke ruimte die het theatercafé nu overdag heeft. Evenals de kantines in de onderwijsgebouwen wordt de ruimte van het theatercafé gebruikt door de studenten en medewerkers die in de Vrijhof werken. Besloten activiteiten als groepslunches, banqueting activiteiten en borrels zijn mooie mogelijkheden om de functie als cultureel centrum te bevorderen. Gedurende tijden dat het theatercafé overdag niet voor dergelijke activiteiten gereserveerd is, dient het als gemeenschappelijke ruimte gebruikt te kunnen worden.CONCEPTADVIES:

De Universiteitsraad


gezien:

-de nadere uitwerking cateringconcept UT, 20 Februari 2007, kenmerk FB07.107

-de Update cateringconcept Universiteit Twente, 23 januari 2007

-het FEZ advies


gehoord:

-de beraadslagingen

-de eerdere toezegging, dat bij het verdwijnen van kantines gemeenschappelijke ruimtes met tafels en stoelen beschikbaar blijven (UR 06-406)

-de toezegging dat dit ook geldt voor het theatercafé, uitgezonderd de momenten dat deze gereserveerd is voor besloten activiteiten


overwegende dat:

-de keuze voor de plaatsing van het Grand Café in de Bastille en het behoud van het theatercafé voor culturele manifestaties en andere evenementen aansluit bij de functies van de respectievelijke gebouwen

-investeringen nodig zijn voor de aanpassingen aan de gebouwen om tot een goed catering aanbod te komen


adviseert:

-positief over de voorgestelde besluiten


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter