6. Brief UR Interntieverklaring

Logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-122

Fax


Datum

29 maart 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Intentieverklaring Saxion UT m.b.t. sport en cultuur
Geacht college,In de vergadercyclus voor 3 april hebben wij ter informatie de intentieverklaring Saxion – UT m.b.t. sport en cultuur ontvangen. Als raad kunnen wij zeggen dat wij positief tegenover deze intentieverklaring staan. In het stuk is aangegeven, dat de hoofdlijnen van de samenwerking in een raamovereenkomst vastgelegd zullen worden.


Voordat deze raamovereenkomst duidelijk is, wil de raad al vragen om bij het vaststellen van de raamovereenkomst rekening te houden met de volgende punten:

Op dit moment bestaat er bij de sporthal en enkele andere faciliteiten al een capaciteitsprobleem. Wat wordt hier aan gedaan wanneer het aantal sporters in dezen nog verder toeneemt?

Zal de samenwerking ook van toepassing zijn voor medewerkers van het Saxion en de UT?

Vanuit het Saxion bestaat geen afstudeersteun regeling zoals bij de UT. Wanneer studenten van het Saxion actief zijn in een raad of een bestuur van een vereniging, op welke wijze kunnen zij hiervoor gecompenseerd worden?


We hopen op 3 april antwoorden op deze vragen te ontvangen.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter