9. Schriftelijke rondvraagpunten overleg 2007-04-03

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-121

Fax


Datum

29 maart 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: schriftelijke rondvraag overlegvergadering UR d.d. 3 april 2007Geacht college,


In de interne vergadering van de Universiteitsraad zijn onderstaande vragen geformuleerd. Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering een reactie van u.a. Scholarship Programme


Recent hebben we als URaad stukken over het Twente Scholarship Programme ontvangen. Dit Scholarship Programme moet beurzen voor buitenlandse studenten regelen. Financiën moeten op den duur uit externe geldstromen komen, zoals bedrijven en alumni. In eerste instantie zal het Scholarship Programme voor een groot gedeelte betaald worden vanuit de tuition fees die toch nog dubbel vergoed worden. Het zal echter niet lang duren voordat dit niet meer het geval zal zijn.


Daarom komt de raad met de volgende drie vragen:

(1) Wanneer zal de betaling vanuit de tuition fees aflopen?

(2) Komt er een structurele bijdrage vanuit de UT in het Scholarship Programme?

(3) Wordt er verwacht dat wanneer het programma extern gefinancierd wordt er een stabiel programma staat? In hoeverre zal het uitgavenpatroon van het programma afhankelijk zijn van de mogelijk schommelende inkomsten?b. Parkeerplaatsen


Recentelijk is het parkeeraanbod in het woon- en leefgebied geslonken door de bouw van twee nieuwe appartementencomplexen voor studenten. Hierbij zijn de parkeergelegenheden op de twee parkeerplaatsen (Campagneplein en voor de supermarkt) vervangen door een beperkte extra parkeergelegenheid voor de Bastille.


Binnenkort kan verwacht worden dat de appartementencomplexen bewoond gaan worden en dat de medewerkers van de bibliotheek weer in zullen trekken in de Vrijhof. Op dit moment lijkt de parkeerbehoefte al niet te voldoen, blijkens de vele auto’s die buiten de officiële parkeerhavens worden geparkeerd, en de verwachting is dat in de toekomst de intrekkende of terugkerende bewoners de parkeervraag alleen maar zullen doen toenemen.


Een erg globale analyse volgens het ASVV leert dat er in de nabije toekomst behoefte is aan ongeveer 300 parkeerplaatsen rond het woon- en leefcentrum, zowel in de middag als in de avond. Deze is als bijlage toegevoegd aan deze brief. Belangrijkste toevoeging die hierbij gemaakt moet worden is dat het ASVV niet uitgaat van een omgeving waar voornamelijk studenten leven en dat dit getal daardoor hoog kan lijken. Desalniettemin lijkt het parkeeraanbod bij lange na niet de verwachte vraag te benaderen, ook niet als rekening wordt gehouden met het feit dat het voornamelijk een studentenomgeving betreft.


Dit in overweging nemende, vraagt de raad zich het volgende af:

1)Is er al een analyse gemaakt over de toekomstige parkeerbehoefte in het woon- en leefgebied?

2)Zijn er, als blijkt dat de parkeerbehoefte niet voldoet, meer parkeerplaatsen in het woon- en leefgebied beoogd?

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter


bijlage: globale analyse parkeerbehoefte volgens ASVV

Bijlage:


Globale Analyse parkeerbehoefte volgens ASVV


Uitgangspunten:


Kentallen volgens ASVV tabellen 6.3/1-11 behalve waar aangegeven

Stedelijkheidsgraad is sterk stedelijk (dus kentallen laag)

Gekozen positionering is centrum (dus kentallen laag)

Kentallen gunstig ingeschat (dus laag)

Sportvelden, Faculty club en Hotel drienerburght niet meegerekend

Bastille BVO 7500m2, waarvan

1/6 deel functie restauratie

5/6 deel functie verzamelgebouw (vergelijkbaar met kantoor)

Sportcentrum BVO 8500 m2, waarvan

1/1 deel sporthal

Vrijhof BVO 8500m2, waarvan

1/2 deel kantoor

1/4 deel bibliotheek

1/6 deel cultureel sociaal

250 zitplaatsen bij schouwburg

Sky en Box

250 studentenkamers


Berekening: