4a. Brief UR 3TU Master System & Control

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van bestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07 114

Fax


Datum

29 maart 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: het voorstel tot accreditatie van de 3TU masteropleiding Science Education and Communication.Ter bespreking in de commissie OOS hebben we van u van u het voorstel tot accreditatie van de 3TU masteropleiding “Science Education and Communication” ontvangen. Wij nemen aan dat u het ons ter instemming voorlegt in deze cyclus. Zoals gebruikelijk baseert de URaad zijn besluit mede op de adviezen van de CCO en van de betrokken faculteitsraden ter zake. De faculteitsraden raadplegen daarbij de betrokken opleidingscommissies.

Uw voorstel gaat echter niet gepaard met bovengenoemde adviezen of een procedurevoorstel om aan deze wenselijke adviesronde tegemoet te komen. In het overleg willen we met u bespreken hoe hier alsnog aan voldaan kan worden.

Onderstaand treft u het conceptbesluit aan met schuin gedrukt de (o.i.) te bespreken onderdelen:


CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad


De Universiteitsraad

gezien:

de brief van het College van Bestuur aan de Universiteitsraad d.d.14 maart 2007

het accreditatie dossier behorende bij de Master of Science opleiding in Science Education and Communication;

de adviezen van CCO, StOW en de Faculteitsraad van GW terzake;


overwegende dat:

de voorliggende aanvraag voortbouwt op de 3TU-samenwerking in TULO-verband (lerarenopleiding);

de UT-bijdrage zich zal richten op zowel educatie als communicatie;

onderkend wordt dat voor iedere masteropleiding inbedding in onderzoek van wezenlijk belang is;

wetenschappelijke onderbouwing van de lerarenpraktijk, zoals voorzien in deze master, zich nog zal moeten bewijzen;

binnen de 3TU-master wordt gemikt op onderzoek op het gebied van onderwijsontwikkeling (innovaties met ICT, competentiegericht leren, enz.) en in de koppeling van domein en vakdidactische aspecten;

de voorziene (extern gefinancierde) promotieonderzoeken met name zullen worden uitgevoerd in deeltijd door VO docenten die willen promoveren;

de werkdruk van docenten reëel wordt verondersteld voor het geven van onderwijs, het doen van onderzoek, en het binnen halen en begeleiden van extern gefinancierde projecten;

kannibalisatie van andere opleidingen niet wordt verwacht omdat de mogelijkheden voor de lerarenopleiding vrij regionaal georiënteerd zijn;

het probleem om genoeg studenten te werven onderkend wordt, en dat men 3TU-breed de in het Instellingsplan genoemde kritische massa van 20 master studenten verwacht te halen op de UT;

de masteropleiding ‘Science Education and Communication’ binnen de UT niet controversieel is, en veelal stoelt op nu al bestaande vakgebieden;

de Master ‘Science Education and Communication’ voornemens is om een TeleEducatie systeem te ontwikkelen voor de digitale ondersteuning ten behoeve van alle onderwijsactiviteiten in het kader van de 3TU Graduate School;

de adviezen en besluiten van CCO, StOW en de Faculteitsraad van GW met betrekking tot het instellen van de 3TU masteropleidingen positief zijn;


gehoord:

de mondelinge toelichting van dr. C. Terlouw in de commissievergadering OOS d.d. 20 maart 2007;

de beraadslagingen


besluit:

in te stemmen met de voorgestelde instelling van de 3TU masteropleiding Science Education and Communication.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.J.M. Meijer

voorzitter