4b. Brief UR 3TU master Science Education & communication

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-115

Fax


Datum

29 maart 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: het voorstel tot accreditatie van de 3TU-Master “Systems and Control”Geacht college,Ter bespreking in de commissie OOS hebben we van u het voorstel tot accreditatie van de 3TU-Master “Systems and Control” ontvangen. Wij nemen aan dat u het ons ter instemming voorlegt in deze cyclus. Zoals gebruikelijk baseert de URaad zijn besluit mede op de adviezen van de CCO en van de betrokken faculteitsraden ter zake. De faculteitsraden raadplegen daarbij de betrokken opleidingscommissies.

Uw voorstel gaat echter niet gepaard met bovengenoemde adviezen of een procedurevoorstel om aan deze wenselijke adviesronde tegemoet te komen. In het overleg willen we met u bespreken hoe hier alsnog aan voldaan kan worden.

Onderstaand treft u het conceptbesluit aan met schuin gedrukt de (o.i.) te bespreken onderdelen:


CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad


De Universiteitsraad

gezien:

de brief van het College van Bestuur aan de Universiteitsraad d.d. 14 maart 2007

het accreditatie dossier behorende bij de Master of Science opleiding in Science Education and Communication;

de adviezen van CCO, StOW, de Faculteitsraad van EWI en TNW ter zake;


overwegende dat:

de voorliggende aanvraag voortbouwt op een jarenlange samenwerking in de onderzoekschool DISC;

Systems and Control één van de vijf geïnitieerde 3TU master opleidingen is;

de programmaonderdelen niet geleid hebben tot ontwikkeling van (nieuwe) vakken;

dat het domein ‘Control Engineering’ van de UT uniek is;

het gebruik maken van keuzevakken bij een partnerinstelling mogelijk wordt geacht binnen de gewenste kwaliteitscriteria en eindtermen omdat alle toeleverende opleidingen geaccrediteerd zijn en studenten een verplicht basisprogramma moeten doorlopen;

verwacht wordt dat kannibalisatie van andere opleidingen gecompenseerd wordt door een hogere instroom van buitenlandse studenten of studenten die na een disciplinaire bachelor naar een multidisciplinaire master opleiding willen;

de adviezen en besluiten van CCO, StOW en de Faculteitsraden van EWI en CTW met betrekking tot het instellen van de 3TU master opleidingen positief zijn;


gehoord:

de mondelinge toelichting van dr. J.W. Polderman in de commissievergadering OOS d.d. 20 maart 2007;

de beraadslagingen


besluit:

in te stemmen met de voorgestelde instelling van de 3TU masteropleiding Systems and Control.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.J.M. Meijer

voorzitter