Bevoegdheden herplaatsingscommissie

College van Bestuur vergadering 12 maart 2007

AGENDAPUNT: Vastleggen bevoegdheden herplaatsingscommissie
1. Aandachtsveldhouder: Flierman paraaf: _____


Betrokken dienst: PA&O paraaf hoofd:_____2. VOORLEGGING VOOR: collegebesluit


AARD BEHANDELING: hamerstuk4. INHOUD/DOEL AGENDAPUNT:

In het sociaal statuut waren de bevoegdheden van de herplaatsingscommissie geregeld, voor die situaties waar geen sociaal plan geldt. Het College van Bestuur heeft in de Collegevergadering van 5 september 2006 besloten het sociaal statuut (km. 334.543) in te trekken. Vanwege de noodzaak de bevoegdheden van de herplaatsingscommissie zorgvuldig vast te leggen, vindt middels bijgaand besluit een herbevestiging van de bevoegdheden van de herplaatsingscommissie plaats.5. BIJGEVOEGDE STUKKEN:

Besluit bevoegdheden herplaatsingscommissie6. TEKST CONCEPT-BESLUIT:

gezien: het besluit van 5 september 2006 van het College van Bestuur het sociaal statuut in te trekken;

overwegende: de noodzaak de bevoegdheden van de herplaatsingscommissie zorgvuldig vast te leggen;

besluit: het College van Bestuur de bevoegdheden van de herplaatsingscommissie te herbevestigen.7. EERDER IN CVB AAN DE ORDE:

op: september 1996

agendapunt: notitie Reorganisatieprocedure en Sociaal Statuut 1996-1999

conclusie toen: het College van Bestuur besluit een herplaatsingscommissie in te stellen en deze de bevoegdheid te verlenen besluiten te nemen over het herplaatsen van een herplaatsingskandidaat.378.187


Bevoegdheden herplaatsingscommissie


1. Het College van Bestuur benoemt een herplaatsingscommissie bestaande uit tenminste drie leden. Een door de dienst PA&O te leveren secretaris ondersteunt de commissie.


2. De herplaatsingscommissie voert namens het College van Bestuur een herplaatsingsonderzoek uit voor een werknemer van de UT die is aangewezen als herplaatsingskandidaat.


3. Een werknemer van de UT kan in de volgende situaties door de beheerder (dienstdirecteur, decaan, College van Bestuur) als herplaatsingskandidaat worden aangewezen:


-vanwege het opheffen van zijn functie

-vanwege overtolligheid

-vanwege ziekte

-vanwege voorgenomen ontslag wegens (niet verwijtbare) onbekwaamheid en ongeschiktheid van de werknemer voor zijn functie

-vanwege omstandigheden in de persoonlijke sfeer (bijvoorbeeld een arbeidsconflict)


4. De herplaatsingscommissie onderzoekt of er voor de herplaatsingskandidaat passende functies beschikbaar zijn dan wel komen. Indien zich een functie voordoet die voor de herplaatsingskandidaat passend lijkt, blokkeert de herplaatsingscommissie de publicatie van de vacature. Vervolgens onderzoekt de herplaatsingscommissie of de functie daadwerkelijk passend is.


5. Het College van Bestuur mandateert aan de herplaatsingscommissie de bevoegdheid een herplaatsingskandidaat op een passende functie te herplaatsen. Een proefplaatsing van maximaal een jaar behoort ook tot de mogelijkheden. Een beslissing van de herplaatsingscommissie tot (proef)plaatsing is voor de ontvangende eenheid bindend. De herplaatsingskandidaat kan tegen een beslissing van de commissie bezwaar maken conform de regels van de Algemene wet bestuursrecht.


6. De herplaatsingscommissie draagt er zorg voor dat haar werkwijze met zodanige waarborgen is omkleed dat de besluitvorming zorgvuldig tot stand komt. Naar gelang de omstandigheden kan haar werkwijze variƫren.