5. Brief CvB Reorganisatieplan EMB versie 15-03-2007

Voorzitter Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053 - 489 4458

ons kenmerk

378.358

fax

053 - 489 2191

datum

16 maart 2007

e-mail

K.B.deVries@utwente.nlbijlagen

Reorganisatieplan

Personeelsplan bij Reorganisatieplanonderwerp

Reorganisatieplan Efficiënte, Moderne Bedrijfsvoering
Het College van Bestuur heeft de laatste herzieningen doorgevoerd in het reorganisatieplan. Deze versie van het reorganisatieplan, kenmerk 378.360 treft u als bijlage bij deze brief aan. De aan­passingen geven antwoord op diverse vraagstukken die van uw zijde zijn aangeleverd, op com­mentaar van uw zijde en op omissies die wij nog hebben geconstateerd. Nu is ook het tijd­stip aangebroken om met u te spreken over de personele en sociale gevolgen van de reorgani­sa­tie. Daartoe is een personeelsplan opgesteld overeenkomstig artikel 9.5 van de CAO. Dat plan treft u tevens bijgaand aan(kenmerk 378.362). Het plan is toegezonden aan de voorzitter het OPUT. Vanzelfsprekend zal het personeelsplan in het OPUT on­derwerp van gesprek zijn en zal daar worden beoordeeld welk aanvullend sociaal beleid ge­wenst is.


Het College is er alles aan gelegen om gedwongen ontslag te voorkomen maar dient enerzijds recht te doen aan de ambities zoals die spreken uit het reorganisatieplan en anderzijds aan de noodzakelijke bezuinigingen die wij zullen doorvoeren, inclusief de daarmee samenhangende reductie van personeel. Die positie leidt ertoe dat het College ervoor kiest om ontslagdreiging te handhaven en tegelijkertijd te streven naar maximaal gebruik van de mogelijkheden van natuurlijk verloop en om- her- en bijscholing.


Het streven is erop gericht om het tijdpad te handhaven, waarbij de Universiteitsraad in april de adviesvraag beantwoordt en zo spoedig mogelijk daarna de instemmingvraag. Als uitvloeisel van dat tijdpad kunnen medewerkers dan in de maand mei worden geïnformeerd over de definitieve uitkomsten ten aanzien van de nieuwe organisatie en kan in juni iedere betrokken medewerker worden geïnformeerd over de eventuele gevolgen voor zijn of haar functie.


Namens het College van Bestuur,drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit