verslag interne 2007-03-27

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-093

Fax


Datum

6 maart 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlVerslag interne vergadering d.d. 27 februari 2007


Aanwezig: CC: M. Van Andel, G. Brinkman, L. Ferreira Pires, J. De Jong, D. Meijer, B. Pol, H. Poorthuis, F. Possel,

UReka: W. Andringa, H. Hoogveld, S. Van Nierop, A. Van der Velde, G. Visschedijk

Campussy: M. Fonville, P. Stek

Griffie: J. Ribberink, M. Peijster (verslag)

Afwezig: H. Becht, B. Visser, H. Wormeester (m.k.)


1. Opening 13.35 uur

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Vanwege de diverse uitgereikte stukken wordt een leespauze ingelast.

De volgende punten worden toegevoegd aan de agenda. 12a Scholarship, 12b HRM beleid, 12c Bestuurlijke agenda, 12d Herbestemming Langezijds.


2. Mededelingen

- Vanuit het Presidium. Op de UT functioneert de Commissie Veiligheid Campus (CVC). In deze cie. zit altijd een medewerker en een student als afgevaardigde vanuit de URaad. Voor de medewerkers werd dit ingevuld door Frans Houweling. Afgesproken is dat hij in de commissie blijft en verslag vanuit de commissie doet aan de URaad. Wel moet er weer een studentlid gevonden worden die eveneens in de commissie plaats neemt. De studenten zullen hiervoor zorgen.

- Commissie vergaderingen. Met de collegeleden is afgesproken dat de tijdstippen van de vergaderingen zoveel mogelijk gehandhaafd zullen worden. Wel wordt enige flexibiliteit qua aanvangstijden gevraagd. De vergaderingen zullen echter niet gelijktijdig plaatsvinden (evt. in overleg wel overlap).

- Verloop laatste vergadering. De opstelling van Flierman tijdens de laatste overlegvergadering is door diverse personen niet positief ervaren. Dick Meijer zal dit in het eerstvolgende overleg dat hij met Flierman heeft aankaarten. Er worden diverse punten aangegeven die ook besproken moeten worden.

Tevens wordt aangegeven dat dit punt ook onderwerp zou kunnen zijn in een "met de benen op tafel"-bijeenkomst. Philip Miedema zou hiervoor een goede gespreksleider zijn.

De bevoegdheden zullen ook in het gesprek met Flierman meegenomen worden. Om de geschilpunten op te lossen zal een extern jurist ingeschakeld worden. Deze moet eerst bekijken of de meningsverschillen onderling opgelost kunnen worden voordat een geschil aangegaan wordt. Nadere informatie volgt.


3. Verslag interne vergadering 2007-01-30 (UR 07-041)

Tekstueel.

Pg. 3. regl 19/20 kan weggelaten worden.

N.a.v.

Pag. 3. punt 12. Afstudeerregeling. Hierover zijn vanuit de WAR eveneens vragen gesteld. Nagegaan zou worden of dit punt evt. een schriftelijk rondvraagpunt moest worden. Hiervoor wil Frank Possel eerst overleg met Herbert Wormeester. Aangegeven wordt dat dit vanuit de WAR nader onderzocht zou worden, voordat dit punt bij de UR ingebracht moet worden. Nadere informatie volgt.

Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.


4. Postlijst in- en uitgaande post URaad. (UR 07-069)

Geen opmerkingen


5. Actiepuntenlijst (07-009, versie 6-2-2007)

Geen opmerkingen


6. Actiepunten uit extra interne vergadering 2007-02-13 (UR 07-064)

Geen opmerkingen of aanvullingen.


7. Nota Onderwijsbeleid 2006-2010 (UR 07-066)

Na bespreking van de eerste versie van deze nota zijn diverse zaken aangepast. In de commissievergadering is de nota besproken en zijn er vragen gesteld. De behandeling is echter nog niet voldoende geweest.

In eerste instantie is in de commissievergadering positief gereageerd op deze nota. Wel worden er vraagtekens gesteld bij de haalbaarheid in tijd van diverse onderwerpen. Tevens zal de implementatienota niet bij de UR ter instemming komen. De UR is het op dit punt oneens met Zijm. Naar aanleiding van de commissievergadering is een concept besluit opgesteld. Het besluit dat nu voorligt, betreft een correctie vanuit de CC-fractie. Gert Brinkman licht de aangegeven correcties toe.

Gevraagd wordt om commentaar.

UReka. Het besluit is grotendeels helder. De eerste twee punten van de overwegingen zijn duidelijk. Een financiële paragraaf is noodzakelijk maar hoeft niet tot in detail uitgewerkt te zijn. Men wil twee punten toevoegen. Dat voor de invoering van het Bindend Studie Advies een evaluatie wordt uitgevoerd (dit was afgesproken bij het Instellingsplan). En dat de invoering van BSA wordt heroverwogen aan de hand van een onderzoek naar het nut en de effectiviteit ervan aan de UT. Dit punt zou dan ook als toezegging opgenomen moeten worden.

Campussy. Bij punt twee van de overwegingen moet het niet kwaliteitsborging zijn maar alleen kwaliteit het gaat vooral om de kwaliteit van het onderwijs.

Kwaliteit en niveau Engels. Het curriculum van de bachelor en master in het Engels moet voldoen aan kwaliteitseisen. Het niveau van het Engels van instromende studenten moet daarom goed zijn. De student heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Je moet het curriculumniveau niet aanpassen aan het lagere niveau van de studenten. Hierover verschillen de UR en het CvB van mening.

Dit punt zou ook onderwerp van bespreking kunnen zijn tijdens het gesprek met Zijm op 20 maart aanstaande.

Pieter Stek meldt nog dat alle internationale studenten een gratis cursus Engels is aangeboden. Misschien zou dit voor de Nederlandse studenten ook goed zijn.


Dick Meijer heeft nu de volgende toezeggingen genoteerd.

1. bekostiging uit CSow

2. meerjarenbegroting

3. evaluatie van het beleid in 2008

4. Engels niveau en kwaliteit

5. BSA


Misschien moet nader besproken worden hoe deze onderwerpen verwoord moeten worden in het besluit. Wordt dit in klein comité gedaan? Er volgt een schorsing om de tekst van het concept besluit te formuleren.


Afgesproken wordt dat Gert Brinkman de brief en het besluit maakt incl. de diverse aanvullingen en dit mailt ter controle. Gert Brinkman is tevens woordvoerder. Per te bespreken onderwerp kunnen andere leden mee discussiëren.


8. Arbo en milieu meerjarenplan 2007-2010 (UR 07-037)

Dit punt is behandeld in de commissie FVA. Tijdens de vergadering zijn enkele vragen besproken. Er zijn drie punten van aandacht. Deze zijn opgenomen als toezegging bij het concept besluit. Na akkoord van deze toezeggingen kan de UR instemmen. De URaad vindt het wel een klein plan. Zijn er nog vragen of aanvullingen hierop?

Opgemerkt wordt dat RSI-preventie niet genoemd wordt. Aangegeven wordt dat dit nu KANS heet en valt onder de noemer preventieve persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er wordt gesteld dat de zichtbaarheid van de persoonlijke beschermingsmiddelen beter kan. Creatieve ideeën hiervoor zouden aangedragen kunnen worden. Men moet zich niet alleen richten op controle en veiligheid. Een aanvullend punt wordt opgenomen, persoonlijke preventie. Beschermingsmiddelen voor notebooks moeten bij de werkplekken zichtbaar aanwezig zijn. (niet alleen een verwijzing dat ze beschikbaar zijn).

Herman Poorthuis wijzigt de brief/besluit.

Wie de woordvoerder zal zijn, wordt nader afgesproken.


9. Inschrijvingsregeling UT 2007-2008 (UR 07-057)

Dit punt is vrij uitgebreid besproken in de commissievergadering. Het besprokene is in het besluit verwoord. De inschrijvingsregeling heeft betrekking op buitenlandse studenten en betreft vooral de studenten van de inschrijving 2004/2005. Het gaat hier om het versoepelen van de in- en uitschrijvingsregeling. Er zou één nadeel kunnen zijn. Bij de overstap (nominaal) van bachelor naar master opleiding zou de student ervoor kunnen zorgen dat hij nog enkele bachelorvakken moet halen terwijl hij al wel voor zijn master studeert. Dit scheelt in de inschrijvingskosten. Opgemerkt wordt dat dit voor een zeer beperkte groep studenten geldt.

Het conceptbesluit is akkoord en kan uit.

Bernadette Pol is woordvoerder.


10. Reorganisatie Efficiënte, Moderne Bedrijfsvoering (UR 07-065, 07-068)

Van het college zijn diverse nieuwe documenten ontvangen. Tevens is naar aanleiding hiervan afgelopen weekend het advies van de UR Adviescommissie MEB ontvangen. Een brief/besluit is inmiddels opgesteld. Dit is uitgereikt.

De nieuwe versie van het reorganisatieplan (15-02-2007) bevat veel nieuwe punten en goede aanvullingen. Wel ontbreken nog diverse essentiële onderwerpen in dit plan. Deze punten staan verwoord in de uitgereikte brief. Nog steeds mist een duidelijke financiële onderbouwing. Op basis van voorliggend plan en aanvullende informatie zou geen instemming gegeven moeten worden door de URaad. Herman Poorthuis geeft aan dat binnen de adviescommissie wijzigingen plaatsvinden. Het wordt steeds rustiger qua aantal vertegenwoordigers. Hierdoor heeft men minder inbreng. Daardoor wordt het voor de UR straks moeilijker om advies en instemming te geven.

De punten uit de brief worden doorgenomen en nader uitgelegd. Het tweede gedeelte "mogelijke inhoudelijke adviezen" moet nu nader besproken worden. Tevens wordt gevraagd om eventuele extra aanvullende punten vanuit de UR leden zelf.


1) De ontvangen aanvullende informatie moet opgenomen worden in het reorganisatieplan (incl. de brieven aan de kwartiermakers). Eén document dat het reorganisatieplan vormt.

2) Het laatste punt bezuiniging studentenwerkplekken. Er wordt nu al door de studenten een tekort aan werkplekken ervaren. Men wil 350 werkplekken bezuinigen. Dit zou nader onderzocht moeten worden. Dit punt moet zeker vermeld worden.

3) Opgemerkt wordt dat het behoud van de kwaliteit van de primaire processen, één van de uitgangspunten van deze reorganisatie, nergens meer vermeld wordt. Misschien moet hierover een opmerking gemaakt worden.

4) De kwaliteit van het takenpakket. Hoe ver wil me in detail hierover informatie hebben. Welke standaard taken gaat men beheren en welke niet. En binnen welke onderdelen en langs welke lijnen (Faculteit – Service Centrum of dienst/taak – Service Centrum). Wie bepaalt welke diensten geleverd gaan worden. Centrale activiteiten moeten binnen de service centra efficiënter uitgevoerd worden. Clustering wordt per faculteit ingericht. De meningen verschillen nog sterk over de wijze waarop de indeling moet plaatsvinden. Misschien alleen de front offices ingedeeld per faculteit en de back offices gezamenlijk? Omdat hierover nog diverse gesprekken plaatsvinden n.a.v. het EWI-voorstel is het niet goed mogelijk om op dit moment hierover een advies te geven.

Voor het doorbreken van de "eilandjescultuur" zou niet gekozen moeten worden voor indeling per faculteit. Nadere duidelijkheid over taken, activiteiten en plaatsing is eveneens noodzakelijk voor de uitwerking van het personeelsplan.

5) Het eerste en tweede inhoudelijke punt moet wel opgenomen worden. Bij punt 2 moet dit aangevuld worden met "dat de beleidscapaciteit van de P- en F- kolom eveneens samengevoegd moeten worden onder de beleidscapaciteit bij de directie Strategie & coördinatie".


Iedereen is akkoord dat de genoemde adviespunten (iets aangepast) opgenomen worden.


De tekst wordt aangepast in klein comité (Herman, Annemiek, Bernadette, Dick).

Woordvoerder is Herman Poorthuis. De anderen moeten op diverse punten bijspringen.


Omdat Anne Flierman maar aanwezig kan zijn tot 15.00 uur zal het punt reorganisatie als eerste punt op de agenda komen. Nog voor de mededelingen en het verslag.11. Voortgang 3TU proces

Er is weinig nieuwe informatie. In de commissie OOS is gesproken over PSY en de gezamenlijke 3TU master Nanotechnologie die niet van de grond komt. Deze onderwerpen zullen meegenomen worden naar de gezamenlijke 3TUM vergadering op 23 maart aanstaande.


12 a t/m d Toegevoegde punten uit de commissievergaderingen. (UR 07-062, 07-059, 07-063)

12a. Scholarship. Dit punt is doorgeschoven naar de volgende cyclus.

12b. HRM beleid. De notitie van het college is besproken in de commissievergadering. Er zijn twee punten waar aandacht aan besteed moet worden. Ouderenbeleid voor non-professionals. Bijvoorbeeld het maken van een carrièreplan, helpen bij toekomstplannen. De rol van de p-adviseur. Meer "triggeren" leidinggevenden t.b.v. de ontwikkeling van het personeel.

Deze punten zijn besproken tijdens de commissievergadering met Karin Sanders (PA&O, HRM-beleid). Enkele discussiepunten zijn nog werving en selectie (kanspaden), promovendi met beurs (veranderende rechtspositie), competentiegericht personeelsbeleid; dit laatste blijkt geen grote hype meer, tevens klopt het soms niet met UFO. Het hoeft evt. niet in de overlegvergadering besproken te worden. Er zijn geen op- of aanmerkingen op de brief. Deze wordt aan het college verzonden.

Punt niet op overlegagenda.

12c. Bestuurlijke agenda. Er zijn twee punten uit deze notitie besproken in de commissievergadering. Nota focus op HRM beleid is vastgesteld en Nanomaster. De UR is het hier niet mee eens. Dit is een procedureel/formeel punt en moet niet in de overlegvergadering aan de orde komen. Later moet dit in klein comité behandeld worden.

12d. Herontwikkeling Langezijds. Er is vanuit de commissie een brief met vragen opgesteld die al aan het college is gezonden. De antwoorden hierop zijn nog niet ontvangen. Opgemerkt wordt dat men het zorgwekkend vindt dat men is afgestapt van de uitgangspunten: 2 kernen model en het realiseren van een O&O plein. Tevens wordt aangegeven dat er minder open terrein is (parkeerplaatsen??). Deze punten staan niet in de brief genoemd.

Afgesproken wordt dat de brief met vragen over Langezijds als schriftelijk rondvraagpunt opgenomen wordt. De extra punten kunnen dat tijdens de overlegvergadering genoemd worden.


13. Schriftelijke rondvraagpunten.

Tijdens het Overleg Studieverenigingen kwam het onderwerp Burka-problemen en identificatieplicht aan de orde. Aangegeven wordt dat hiervoor eventueel nu regels opgesteld moeten worden om moeilijkheden in de toekomst te voorkomen. De overige leden vinden het niet nodig hier een schriftelijk rondvraagpunt van te maken. Wel kan er tijdens de rondvraag een vraag over gesteld worden in het kader van "Hoe gaan we om met uiterlijke kenmerken en bepaalde geloofsovertuigingen".


14. Rondvraag

Pieter Stek. Tijdens een bijeenkomst met de rector heeft deze de toezegging gedaan dat alle buitenlandse studenten een gratis cursus Nederlands kunnen volgen. Pieter Stek stelt voor om eventueel een ongevraagd advies te geven om alle Nederlandse studenten een gratis cursus Engels aan te bieden. Opgemerkt wordt dat tijdens het overleg de rector al enkele nuanceringen aanbracht heeft in zijn toezegging. Pieter zal dit uitzoeken. Afgesproken wordt dit toch als schriftelijk rondvraagpunt op te nemen.

Jorrit de Jong. Hij heeft een gerucht gehoord dat er een nieuwe studie wordt ingesteld, op initiatief van EWI is. Is dit waar? De haalbaarheid van een dergelijke opleiding wordt op dit moment onderzocht. Een en ander wordt nauwlettend gevolgd.

Bernadette Pol. N.a.v. de commissievergadering OOS. Op 20 maart is een bespreking met Zijm gepland inzake onderwijs en onderzoek (nadere bespreking nota's). Gevraagd wordt z.s.m. aan Bernadette te mailen op men hierbij aanwezig zal zijn. Het is een informele bijeenkomst.

Martijn van Andel. Heeft gehoord dat de URaad evt. taken van de faculteitsraad TNW moet gaan overnemen vanaf april 2007. Klopt dat? Opgemerkt wordt dat dit nog nader besproken moet worden in het Presidium. Nadere informatie volgt.


15. Sluiting 16.15 uur