Actiepuntenlijst versie 06-03-2007

Actiepuntenlijst UR-CvB

Versie 6 maart 2007


Nr.

Uit vergadering

Onderwerp

Actie

Commissie/Datum gereed

Pfh./UR

1.

n.v.t.

Convenant UR - OPUT - CvB over taakverdeling en procedures bij medezeggenschap.

vaststellen

presidium/ z.s.m.

Fl/ UR

2.

n.v.t.

Evaluatie SURF (vh evaluatie DU)

informatie UR

presidium / tzt
O,O&S

Zijm/UR

3.

n.v.t.

Evaluatie Sectorplan 3 TU

informatie UR

presidium / 2006

Fl

4.

Overleg 15 nov.05

UR 05-286

Afspreken bevoegdheid mzg mbt besluitvorming over Centers of Excellence, informeel overleg CvB

informatie

presidium/CvB

Fl./Zijm

5.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Functioneren decentrale medezeggenschap (nog onbeantwoorde vraag, zie UR 05 – 100)

informatie UR

presidium /z.s.m.

Fl.

6.

Overleg 22 febr 05

UR 05 -075

Kwartaalrapportage voortgang 3TU

Continu

UR

Fl.

7.

Brief UR 07 – 062, bijlage 3

Nieuwe nota personeelsbeleid

instemming

Cie P,S&I/nov.2007


Fl.

8.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Privacybeleid (- reglement), zie ook UR 05-205; twee notities aangekondigd in cie verg.d.d.3 nov.05

instemming UR

Cie P,S&I / 2007

Fl.

9.

UR 06 – 309 (brief)

Nota Groei – deze wordt geactualiseerd (info 14 maart 2007)

???

Cie P S&I/najaar 2007?

FL

10.

Cie verg.F&V

7 nov 05

Algemeen beschikbaar stellen van computers, reactie CvB toegezegd

informatie

Cie O,O&S

Zijm

11.

Cie verg 13 juni 06

Aandacht voor plan instituut TG

informatie

Cie O,O&S/ tzt

Zijm

12.

Cie verg. 13 juni 06

Project Instellingskwaliteitszorg, informeren naar ontwikkeling UT -beleid

Informatie

Cie O,O&S/sept. 06

Zijm

13.

Overleg 12 dec. 06

UR 06 - 436

Afspraken over convergentietijdpad Onderwijsjaarcirkel in 3 TU verband (vóór dec 2007)

Informatie

Cie OO&S/ vóór dec 2007

Zijm

14.

Verslag OO&S

23 jan.07

Ontwikkelen richtlijn BSA

Instemming

Cie OO&S/zomer 2007

Zijm

15.

Verslag OO&S

23 jan.07

Uitgewerkt voorstel TO&M (nieuwe opleiding CTW)

Informatie/

Instemming

Cie OO&S

Zijm

16.

Overleg 27 juni 06

UR 06 - 218

Model OER 3 TU

informatie

Cie O,O&S/ tzt

Zijm

17.

Brief cvb 19 mei 06

Besluitvorming DWLO

advies?

Cie O,O&S /voorjaar 07

Zijm/vA

18

Overleg 12 dec. 06

UR 06 - 436

Promovendibeleid – (kwaliteit/diversiteit)

instemming/advies

Cie OO&S/voorjaar 2007

Zijm

19

Overleg 12 dec 06

UR 06 - 436

Convenant CvB – Student Union (zie voor besluit van 2003: UR 03-291)

instemming

Cie OO&S/juni 2007

Fl.

20

Agendaoverleg 16 januari 2007

Onderzoeksnota, definitieve versie

instemming UR

Cie OO&S/ mei/juni 2007

Zijm

21

Overleg 6 maart 2007

Voortgangsnotitie Onderwijsbeleid (evaluatie uitgevoerde beleid)

Advies UR

Cie OO&S/2009

Zijm

22.

Overleg 13 dec. 05

UR – 340

Beurzenfonds t.b.v. niet – EER studenten

advies UR

Cie F,V&A

zomer 2007

Fl.

23.

Overleg 12 dec. 06

UR 06 – 436

Analyse onderwijsruimten + behoefte aan staf (gelijktijdig met de plannen voor huisvesting BBT)

informatie

Cie FV&A

vA

24.

Brief CvB

UR 06 – 424

Vestigingsvoorwaarden voor bedrijven op de campus

informatie

Cie FV&A/eind 2007

vA

25.

UR 07 – 068 e.v.

Reorganisatieplan “Efficiënte, moderne bedrijfsvoering”

Advies + instemming UR

Cie F,V&A en P,S&I

april/mei 2007

vA

26.

UR 07 – 068

Bijlage D

Evaluatie doelstellingen Reorganisatie 2007, eind 2007, 2008 en 2009

informatie

Cie FV&A en PS&I

vA

27

Overleg 12 dec. 06

UR 06 – 436

Bestedingsvoorstellen CvB mbt de M€ 5,- niet bestemde middelen Begroting 2007

advies

Cie FV&A/ 2007

vA

28

Agendaoverleg 16 januari 2007

Wijziging Verdeelmodel

instemming

Cie FV&A/ juni 2007

vA

29

Overleg 12 dec 06

UR 06 - 436

Catering – Programma van eisen

advies

Cie FV&A

vA

30

Overleg 12 sept 06

UR 06 – 277

Catering, evaluatie aan einde contractperiode

advies

Cie F,V&A en P,S&I/okt 06

vA

31.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Onderzoek naar toerekening van overhead aan de onderwijs- en onderzoekactiviteiten in de verschillende geldstromen en naar richtlijnen voor raamcontracten met grote externe opdrachtgevers

informatie in 2005-2006

Cie F,V&A/ 2005-2006

vA

32.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Inventarisatie omvang van en behoefte aan vervroegde en gefaseerde uitkering van promotiepremies. Eventuele uniforme invoering afregelen via het reservebeleid UT.

informatie bij claimlijst begroting 2006

Cie F,V&A/ nov-dec 2006

vA

33.

Overleg 28-06-05

UR 05 - 226

Rol van de decentrale medezeggenschap bij terugbrengen aantal premies binnen het bevroren facultaire premiecompartiment: Instituutsraad stuurt advies aan WD naar de betrokken FR-en.

advies instituutsraad

naar FR-en.

Cie F,V&A / herfst 2005

vA

Actiepunten van (uitsluitend) de UR:

1.

n.v.t.

Instellen Instituutsraad BMTI

benoemen door UR

presidium/ z.s.m.

UR

2.

n.v.t.

Monitoren benoemingstermijnen IR-leden

benoemen UR

presidium/

UR

3.

n.v.t.

Strategieplannen Faculteiten en Instituten

Informatie UR

presidium / permanent

UR

4.

presidium 16 nov.‘05

Gesprek mevr. Sorgdrager

informatie

presidium /permanent (okt. ’07, of eerder)

UR

5.

september 2007

afspraak pres. UR

a. Voordracht student-lid in CCO i.p.v Jon. Brugge

b. Sollicitatieprocedure uitzetten naar bijv. OLC’s voor benoeming studentlid in CCO

voordracht

presidium / sept. 06

presidium/ juni 07

UR

6.

Presidium 13 maart 2007

Evaluatie externe advisering

informatie

presidium/ juni 2007

UR


Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord


Onderstreept de recent toegevoegde punten.