5. Brief UR nota Onderwijsbeleid 2006-2010

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-079

Fax


Datum

1 maart 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Instemmingsbesluit op Nota Onderwijsbeleid 2006-2010Geacht college,De Universiteitraad heeft kennis genomen van de onderwijsnota. Hij spreekt zijn waardering uit voor de evidente inspanning die geleverd is om te komen tot een analyse van het brede palet maatregelen dat in de nota wordt beschreven. Uitvoering van (delen van) de onderwijsnota zal ongetwijfeld bijdragen aan de realisatie van de gestelde doelen voor onderwijs, t.w.: kwaliteit, groei, internationalisering en ondernemen en samenwerking.

Om tot besluitvorming te kunnen komen heeft de Universiteitsraad inzicht nodig in een globale begroting bij dit beleidsvoorstel. Het gaat de raad daarbij om informatie over beschikbare middelen, reeds ingezette middelen en een prognose van de middelen die gedurende de planperiode kunnen worden ingezet. Door het volgroeien van de nieuwe opleidingen wordt immers de ruimte binnen het CSow-budget groter en voor de verschillende genoemde projecten kan een kostenschatting worden gegeven, alsmede de reeds verworven of mogelijk te verwerven externe bekostiging. De raad gaat er vanuit dat deze globale informatie in hoofdzaak al beschikbaar zal zijn en derhalve voor de komende overlegvergadering gepresenteerd zou kunnen worden.


Ten aanzien van de ter instemming voorgelegde Nota Onderwijsbeleid 2006-2010 komt de Universiteitsraad tot het volgende concept besluit:


Concept BESLUIT Universiteitsraad


De Universiteitsraad,


gezien:

De ter instemming voorgelegde Onderwijsnota 2006-2010 (zonder kenmerk)

De informatie-uitwisseling (Conceptnota en navolgend UR 06-306 en bijlage en de antwoorden daarop van het college)


overwegende dat:

de hoofddoelstellingen onderling op gespannen voet staan, namelijk enerzijds vergroting van de instroom en verbetering rendement en anderzijds borging van de kwaliteit. Deze spanning wordt enerzijds gevoed door een externe omstandigheid, namelijk de aansluitingsproblematiek VO en HBO en anderzijds door twee beleidskeuzes, namelijk de toenemende diversiteit instroom, én de toenemende rol van de Engelse taal in zowel de masters als de bachelors;

het in het vorige punt beschreven complex naar het inzicht van de Universiteitsraad potentieel bedreigend is voor de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit Twente;

het, gezien het bovenstaande, noodzakelijk is om niet alleen een heldere prioriteitstelling, maar ook een (financiële) haalbaarheidsafweging op te nemen in de onderwijsnota, teneinde te kunnen afwegen of de voorgenomen maatregelen, juist bedoeld om de kwaliteit te borgen, ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, zowel in de tijd alsook financieel;

dat er bij een beleidsnota een financiële paragraaf hoort;

in de nota onvoldoende wordt aangegeven hoe de instromende studenten naar een niveau Engels worden gebracht dat de internationale toets der kritiek (academisch en professioneel) kan doorstaan.

het college bij het vaststellen van de begroting 2007 heeft toegezegd voorstellen ter besteding van de nog niet bestemde stimuleringsmiddelen, gebundeld per beleidsterrein, aan de UR ter advies zou voorleggen en dat dit thans voor het onderwijsbeleid mogelijk is.

er vóór invoering van het Bindend Studie Advies een grondige evaluatie wordt uitgevoerd, zoals genoemd in het Instellingsplan, waarna de richtlijn ter invoering ter instemming aan de UR wordt voorgelegd.

het nut, de effectiviteit en de gevolgen van het Bindend Studie Advies aan de UT, naar het inzicht van de UR niet bewezen zijn.


gehoord de toezegging dat:

er voor de uitvoering van de Nota Onderwijs 2006-2010, vanaf 2008 niet méér aan de interne middelen zal worden ontrokken dan de uit het verdeelmodel voortvloeiende CSow-middelen, zodat de bekostiging van de primaire processen onaangetast blijft;

de in de aanbiedingsbrief gevraagde globale begroting als bijlage wordt toegevoegd aan de Nota Onderwijs 2006-2010;

er in september 2008 een evaluatie volgt van het uitgevoerde beleid, met daaruit volgend eventuele beleidsbijstellingen, neergelegd in een voortgangsnotitie die ter advisering aan de Universiteitsraad wordt voorgelegd;

de omissie betreffende taalverwerving Engels, zoals verwoord in het vijfde opsommingsteken onder de overwegingen, alsnog wordt meegenomen in het implementatietraject.

het Bindend Studie Advies wordt heroverwogen aan de hand van een onderzoek naar het nut, de effectiviteit en de gevolgen van het Bindend Studie Advies aan de UT.


besluit:

In te stemmen met de Nota Onderwijsbeleid 2006-2010
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad


Ir. T.M.J. Meijer

voorzitter