7. Brief UR Inschrijvingsregeling UT 2008

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-076

Fax


Datum

1 maart 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Inschrijvingsregeling UT 2007 - 2008
Geacht college,


De Universiteitsraad heeft in zijn interne vergadering van 27 februari 2007 onderstaand concept besluit geformuleerd met betrekking tot de Inschrijvingsregeling UT 2007 – 2008.

Graag ontvangt de raad op de komende overlegvergadering uw reactie hierop.De Universiteitsraad

gezien:

- de brief van het College van bestuur d.d. 14 februari 2007, kenmerk 377.950/DiSC/KVN (UR 07 – 057) inzake de Inschrijvingsregeling UT 2007 – 2008;

- de schriftelijke toelichting bij deze brief;

- het besluit van het CvB van 29 mei 2006 - na een positief advies destijds van de Universiteitsraad - waarbij de collegegeldtarieven voor het academisch jaar 2007-2008 zijn vastgesteld;

gehoord:

- de beraadslagingen

overwegende:

- dat de collegegeldtarieven voor 2007-2008 reeds zijn vastgesteld doch de daarbij behorende Inschrijvingsregeling UT nog niet;

- dat er aanleiding is de Inschrijvingsregeling op enkele punten te wijzigen in het bijzonder met betrekking tot

- de overgangsregeling voor bepaalde ingeschreven bachelor en master studenten;

- de verlate inschrijving;

- de beëindiging van de inschrijving.

besluit:

positief te adviseren t.a.v. het voorgenomen CvB besluit van 5 februari 2007 inzake de vaststelling van de Inschrijvingsregeling UT 2007 - 2008.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter