6. Brief UR Arbo en milieu meerjarenplan

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500


Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-075

Fax


Datum

1 maart 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Arbo en milieu meerjarenplan UT 2007 - 2010


Geacht college,In de commissievergadering van FVA op 20 februari 2007 is met Mariëlle Winkler van PA&O gesproken over het Arbo- en milieu meerjarenplan UT 2007 – 2010. Een aantal zaken uit het plan is toegelicht en verduidelijkt. Vanuit de commissie zijn een viertal wensen geformuleerd. Het gaat daarbij om specifieke aandachtspunten die we graag in het plan opgenomen willen zien. In onderstaand conceptbesluit, geformuleerd in de interne vergadering van de UR van 27 februari 2007, zijn deze wensen als toezeggingen van het college geformuleerd en cursief afgedrukt.

Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


De Universiteitsraad,

gezien

De notitie Arbo- en milieu meerjarenplan Universiteit Twente 2007 – 2010 (kenmerk 377.800/PA&O, d.d. 26 januari 2007);

gehoord

de beraadslagingen in de commissievergadering FV&A d.d. 20 februari 2007;

overwegende

dat de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de gebruiker goed zichtbaar moet zijn;

dat het verkrijgen van de beschermingsmiddelen op een eenvoudige wijze geregeld moet zijn, met het uitgiftepunt zo dicht mogelijk bij de werkplek;

gehoord de toezegging van het college dat

de zichtbaarheid en bereikbaarheid van vertrouwenspersonen vergroot zal worden en voor zover wenselijk scholing zal plaatsvinden;

het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door voorlichting en decentrale controle bevorderd zal worden;

gekeken zal worden naar verbeteringen in de manier waarop persoonlijke beschermingsmiddelen voor notebooks voor studenten beschikbaar worden gesteld;

de invloed van EM straling aandacht krijgt in het meerjarenplan;

stemt in met het Arbo en milieu meerjarenplan UT 2007 – 2010.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,ir. T.M.J. Meijer

voorzitter