5. Leeswijzer bij Nota Onderwijsbeleid

Leeswijzer bij Nota Onderwijsbeleid: belangrijkste veranderingen sinds concept-versieDe belangrijkste toevoegingen aan de tekst zijn:

-relatie tussen onderwijs en onderzoek (par. 1.2, pag. 5)

-nieuwe doelgroepen, instroom van vrouwen (par. 2.1.3, pag. 12)

-onderwijskwaliteit op docentniveau (par. 3.4, pag. 22-25 is rigoureus herschreven)

-Meijers criteria (par. 4.1.3, pag. 28)

-promotietrajecten (par. 4.1.3, pag. 29)

-instroom allochtonen (par. 5.4.2, pag. 37)

-aansluitingstrajecten VO – WO (par. 5.4.3, pag. 38-39)

-Life Long Learning (par. 5.4.3, pag. 40-41)

-ELAN (par. 5.4.3, pag. 42)

-prioriteiten en implementatie (par. 6, pag. 43-48)


De belangrijkste punten die ten opzichte van de concept-tekst zijn verdwenen:

-eigenstandig incentive studierendement in verdeelmodel (par. 3.3.3 en par. 6)

-onderwijs-UHD (par. 3.4)

-reductie van het aantal vakken (tekst niet geheel verdwenen, maar sterk gereduceerd)


De volgorde van paragraaf 5 is veranderd: eerst internationaal, dan nationaal, dan de regio.


Verder hebben wij in een bijlage aangegeven, welke tekstuele wijzigingen in de nota zijn doorgevoerd naar aanleiding van de brief UR 06-306 en bijlage. Wij hebben onze reactie op de 97 schriftelijke vragen van de UR nogmaals bijgevoegd, maar nu met een 30-tal verwijzingen naar passages in de nieuwe tekst die in reactie op de vragen van de UR zijn gewijzigd.