5. Nota Onderwijsbeleid aanbiedingsbrief

Aan: De voorzitter van de Universiteitsraad

telefoon

053-489 5679

ons kenmerk

ABZ/378.009/Lze

fax

053-489 4898

Datum

15 februari 2007

e-mail

s.lotze@utwente.nlBijlage

- Onderwijsnota 2006-2010

- Leeswijzer bij Nota Onderwijsbeleid: belangrijkste veranderingen sinds conceptversie

- Concept-reactie op UR brief (UR 06-306 en bijlage), met vragen over de Concept Nota Onderwijsbeleid 2006 – 2010Onderwerp

Onderwijsnota 2006-2010
Hierbij bieden wij u de onderwijsnota aan ter behandeling in de UR-vergadering van 6 maart a.s. In uw vergadering van 3 oktober 2006 is het eerste concept van de onderwijsnota besproken. Naar aanleiding daarvan heeft u het College per brief (UR 06-306) een aantal vragen gesteld. De antwoorden zijn per brief aan u toegestuurd. Zoals al eerder gemeld zijn uw opmerkingen voor ons aanleiding geweest om de tekst van de definitieve nota aan te passen. Voor de helderheid sturen wij u nogmaals de antwoorden op uw vragen, waarbij ditmaal in de kantlijn bij een dertigtal antwoorden is aangegeven waar en hoe er in de onderwijsnota rekening mee is gehouden. Daarnaast hebben wij een leeswijzer toegevoegd zodat u kunt zien welke majeure wijzigingen er in de tekst zijn aangebracht sinds de laatste behandeling in uw Raad.


Het College van Bestuur heeft de onderwijsnota in zijn vergadering van 12 februari jl. vastgesteld.

Het College verzoekt de Universiteitsraad om de uitgangspunten van de onderwijsnota te onderschrijven en instemming te verlenen aan de ten uitvoerlegging van de verschillende initiatieven.


In de onderwijsnota kunt u kennis nemen van een groot aantal voornemens en lopende initiatieven op het gebied van onderwijs. Deze initiatieven zijn beleidsinstrumenten die worden ingezet om een drietal hoofddoelstellingen te bereiken te weten; vergroting van de instroom (groei), verbetering van het rendement (doorstroom) en borging van de kwaliteit van onderwijs middels een systeem van instellingskwaliteitszorg.


Vergroting van de instroom

De Universiteit Twente heeft zich ten doel gesteld om te groeien naar een studentenaantal van 10.000 in 2010. In de voorliggende onderwijsnota en met name in hoofdstuk 6 wordt een aantal speerpunten genoemd die aan deze doelstelling bijdragen.

Het College zal in 2007 in samenwerking met de faculteiten een onderzoek uit voeren naar de haalbaarheid van (Engelstalige) verbrede bacheloropleidingen die aantrekkelijk kunnen zijn voor nieuwe doelgroepen. Hierbij zal ook nadrukkelijk worden aangesloten bij het voornemen uit de internationaliseringsnota “Kwaliteit, Diversiteit en Groei” om een onderzoek uit te voeren naar de wenselijkheid van Engelstalig bacheloronderwijs.

Naast verbreding van het aanbod kan de instroom ook worden vergroot door het kwalitatief verbeteren van de verschillende schakelmomenten vanuit het VO, HBO en WO naar de opleidingen van de Universiteit Twente. Daarom zet het College het komende jaar in op het uitbreiden van het systeem van schakelminoren voor HBO studenten.

Daarnaast heeft het College de onderwijskundige dienst verzocht een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om (bestaande) ICT instrumenten in te zetten bij deficiëntie- en pre-mastertrajecten.

Hierbij zal tevens nadrukkelijk gebruik worden gemaakt van de expertise van het instituut ELAN op het gebied van de VO aansluiting. In het hernieuwde instituut, besluitvorming hierover is momenteel in de afrondende fase, wordt ook een prominente plaats ingericht voor de nieuwe lerarenopleidingen.


Rendementsverbetering

In het Instellingsplan 2005-2010 is aangegeven dat de UT zich ten doel heeft gesteld om in 2010 het rendement van de bacheloropleidingen tot 75% van de instroom te verhogen en het rendement van de masteropleidingen tot 90%. Daarbij wordt uitgegaan van nominaal studeren plus één jaar. De rendementsverbetering behoort tot de verantwoordelijkheid van de faculteiten en is onderwerp van gesprek tijdens de voorjaars (ex-post) en najaars (ex-ante) overleggen met de decanen. Het blijkt voor de meeste opleidingen lastig te zijn om de afgesproken doelstellingen te behalen. Daarom zal het College in 2007 ook op instellingsniveau nadrukkelijker aandacht te besteden aan maatregelen die direct of indirect leiden tot verbetering van het rendement.


In de onderwijsnota wordt in dit kader vooral ingezet op het thema flexibiliteit door de inzet van ICT. Daarbij gaat het in eerste instantie met name om de schakelmomenten welke onderdeel zijn van het aangekondigde onderzoek van de onderwijskundige dienst.

Daarnaast wil het College rendementsverbetering behalen door aandacht te besteden aan de (bij)scholing van docenten. Ter borging van de kwaliteit van beginnende docenten heeft het College daarom recentelijk de intentieverklaring basis kwalificatie onderwijs (BKO) ondertekend. In dit kader zal in 2007 in 3TU verband een aantal pilots worden uitgevoerd.

Bij de aankomende vervanging van de instellingssystemen wordt expliciet aandacht besteed aan een uniform en werkbaar studentvolgsysteem. Het College zal hier een apart besluit over nemen zodra het projectvoorstel aan haar wordt voorgelegd.

Verder zal in 2007 aandacht worden gegeven aan rendementsverbetering door studiebegeleiding. Het College zal de faculteiten nadrukkelijk aanspreken op de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van de studiebegeleiding/mentoren.

Tenslotte verzoekt het College de faculteiten expliciet om een aantal praktische maatregelen uit de onderwijsnota, die er toe leiden dat studenten nog beter instaat worden gesteld om efficiënt door het curriculum heen te gaan, te onderschrijven en te implementeren. Concrete voorbeelden hiervan zijn het vrij roosteren van het vijfde semester voor de minor en de vrije keuze ruimte (30 EC), het gebruiken van competenties voor het analyseren van de curricula van masteropleidingen en zorgen voor twee instroommomenten in de masters.


Instellingskwaliteitszorg

Interne kwaliteitzorg op het gebied van onderwijs behoeft op faculteits- en opleidingenniveau verdere aandacht. Voorkomen moet worden dat “het wiel iedere keer opnieuw wordt uitgevonden”. Hiertoe wordt op instellingsniveau gewerkt aan een goed functionerend integraal kwaliteitszorgsysteem. Het College zal hier prioriteit aangeven, niet in de laatste plaats omdat de universiteit in toenemende mate wordt aangesproken en afgerekend op de structurele borging van de kwaliteit van haar opleidingen. Daarnaast is de verwachting dat op termijn een vorm van instellingsaccreditatie mogelijk wordt. Momenteel wordt daarom de laatste hand gelegd aan een beleidsnota instellingkwaliteitszorg. Deze zal binnenkort, separaat van de onderwijsnota, in het College worden besproken en daarbij zal ook de implementatie van dit beleid aan de orde komen.


Integrale uitvoering

Het College heeft de afgelopen periode een aantal beleidsnota’s geschreven te weten de onderwijsnota, de onderzoeksnota (wordt binnenkort vastgesteld in het college) en de internationaliseringsnota “Diversiteit, Kwaliteit en Groei” met bijbehorend actieplan. Daarnaast is recentelijk ook de HRM-nota vastgesteld en zijn er op het gebied van kennisvalorisatie een aantal beleidsinitiatieven gestart.


Om de implementatie van de initiatieven op deze beleidsterreinen integraal op te pakken, heeft het college besloten om voor 2007 een korte integrale implementatienota te schrijven. Hierin zullen de speerpunten op het gebied van onderwijs, onderzoek en internationalisering voor het komende jaar worden beschreven en indien noodzakelijk worden verbonden aan de beschikbare vrije beleidsruimte binnen de Begroting 2007, indien de initiatieven niet reeds op reguliere basis bekostigd worden. Het college werkt aan een zo spoedig mogelijke gereedkoming van deze notitie.


Namens het College van Bestuur,


Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit