9. Herbestemming Langezijds

Aan de voorzitter van de Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053 – 489 4899

ons kenmerk

ABZ/377.443/pw

fax

053 – 489 48 98

datum

14 februari 2007

e-mail

p.g.welman@utwente.nl

bijlage

eindrapportage

onderwerp

Herbestemming gebouw Langezijds


Zoals afgesproken, biedt het College van Bestuur u hierbij ter kennisname de eindrapportage “De chemie van Twente” aan. Het rapport heeft als onderwerp de herbestemming van het gebouw Langezijds.


In opdracht van de Stuurgroep Kennispark heeft het bedrijf Property Conversion Group (PCG) een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor revitalisering van het gebouw Langezijds. In de studie (moodbook) wordt aangegeven dat een herontwikkeling van het gebouw in de vorm van kleinere en grotere kantoor- en kleine productieruimten mogelijk is. Hierbij wordt in de kern van het gebouw een hoger nieuwbouwgedeelte voorgesteld als landmark met de facilitaire functies van het kantoorgebouw, ‘etalagefunctie’ als proefopstellingen, expositieruimten en museale opstellingen, aangevuld met een hotel- en congresfaciliteit. In de drie meer gestrekt gelegen gedeelten zijn de kantoorruimten ondergebracht. Deze ruimten zijn zeer flexibel in te delen, krijgen een centrale parkeerstraat op de begane grond, een nieuwe en vergrote dakopbouw voor een verbeterde daglichttoetreding, alsmede een vernieuwde gevel met veel glas. Het gebouw krijgt een hoofdentree aan de zijde van de Hengelosestraat met een daar gelegen centrale parkeervoorziening en verkeersontsluiting. Ook zal het gebouw een ontsluiting krijgen aan de zijde van het O+O-plein. Daar zijn eveneens parkeerplaatsen gedacht. Ten behoeve van de studie is uitgebreid gesproken met potentiële huurders. Op basis daarvan concludeert Property Conversion dat er voldoende geïnteresseerden zijn. Ook is in deze rapportage een globale financiële onderbouwing van de revitalisering opgenomen. Deze berekeningen zijn gebaseerd op voorlopige en grove aannames. De conclusie van PCG is dat conversie kansrijk is, zowel bouwkundig, financieel als markttechnisch.


Het College van Bestuur is van mening dat het rapport van PCG voldoende uitzicht geeft op een gezonde exploitatie van een herontwikkeld Langezijds. Tevens is de herontwikkeling van Langezijds een grote stimulans voor de valorisatiedoelstellingen van de UT, zoals deze zijn ingebracht in UT Innovation Lab en Kennispark. De herontwikkeling van Langezijds is daarnaast een belangrijk gegeven in het verder ontwikkelen van facility sharing op de UT, met de nadruk op het concept High Tech Facilities, zoals dat in samenwerking met het Innovatie Platform Twente en regionale partners wordt ontwikkeld. Tot slot is het College van Bestuur van mening dat de herontwikkeling van Langezijds een in het oog springende landmark creëert voor de UT en de regio en een grote aantrekkingskracht op regionale en bovenregionale bedrijvig-heid kan hebben, zoals het onderzoek van PCG aangeeft.

Daarom heeft het College van Bestuur met betrekking tot de herontwikkeling van Langezijds het volgende besloten:


1.De stuurgroep Kennispark, opdrachtgever van het rapport van PCG, te adviseren genoemd rapport te accepteren als eindrapportage van het recent opgeleverde project;

2.De volgende fase in te gaan, zijnde de voorbereiding herontwikkeling Langezijds op basis van het nu opgeleverde rapport en door middel van een vervolgopdracht aan PCG;

3. Dat deze vervolgopdracht minimaal omvat:

de uitwerking van het businessplan, inclusief huurders en financiering,

een voorstel voor de rechts- en organisatievorm voor eigendom en exploitatie van het gebouw,

een plan van eisen en voorlopig ontwerp;

4. Dat op 1 juni 2007 een evaluatiemoment wordt ingebouwd in de opdracht, dat tevens als go/no go voor de start van het proces naar het Voorlopig Ontwerp wordt beschouwd. Dit evaluatiemoment dient minimaal helderheid te geven over de financierbaarheid van de herontwikkeling.

5. Dat de voorbereiding herontwikkeling Langezijds in nauwe afstemming met het College van Bestuur en in nauw overleg met de stuurgroep Kennispark geschiedt;

6. Dat de Universiteit Twente via Innovation Lab als opdrachtgever richting PCG functioneert;

7. Innovation Lab opdracht te geven binnen de hierboven genoemde randvoorwaarden de opdrachtverlening aan PCG te realiseren;

8. Voor de voorbereiding herontwikkeling Langezijds een budget van € 800.000 te reserveren, onder de afspraak met PCG dat dit bedrag een voorfinanciering betreft die te zijner tijd door de ontwikkelaar van het project wordt terugbetaald, mogelijk via een deelname in het eigendom van het herontwikkelde gebouw.


Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen

Secretaris van de universiteit