cie PSI Bestuurlijke Agenda update

Aan de Voorzitter van

de Universiteitsraad

telefoon

053-489 4706

ons kenmerk

ABZ/377.957/al

fax

053-489 4898

datum

12 februari 2007

e-mail

a.luijten-lub@utwente.nlonderwerp

Update Bestuurlijke Agenda 2006-2007

Graag willen wij u wederom informeren over de voortgang op onderwerpen uit de Bestuurlijke Agenda 2006-2007. U ontvangt hierbij een korte update per onderwerp van de agenda, waarbij voor een deel van de onderwerpen ook een prioritering voor 2007 is aangebracht.


Namens het College van Bestuur,


Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit

Korte update Bestuurlijke Agenda

Februari 2007


Verdere versterking academische kwaliteit van Onderwijs en Onderzoek


Ontwikkeling van optimale O&O faciliteiten

Via het Universiteitsfonds zijn lijntjes uitgezet. Vooralsnog is het veel zaaien, om later te kunnen oogsten.

Loopt volgens plan.


Onderwijs

Definitieve onderwijsnota, met aandacht voor implementatie, wordt momenteel afgerond.

Enige vertraging onderwijsnota t.o.v. oorspronkelijke planning. Verloopt nu volgens nieuwe planning.

Kwaliteitszorg loopt, maar is vertraagd; over 2 weken komt 2e versie van de nota in het CvB.

WO-sprint verloopt moeizaam.

Prioriteit 2007: Onderwerpen onderwijsnota oppakken


Onderzoek

Definitieve onderzoeksnota wordt momenteel afgerond.

Enige vertraging t.o.v. oorspronkelijke planning. Verloopt nu volgens nieuwe planning.

Prioriteit 2007: implementatie onderzoeksnota oppakken


Internationalisering


Algemeen

Notitie Diversiteit, Kwaliteit en Groei, en bijbehorende implementatienotitie Beleidsspeerpunten en actieplan internationalisering 2007 zijn vastgesteld in CvB; Bespreking beleidsspeerpunten en actieplan met UR op 6 feb 2007 en wordt ook nog besproken in UMT.

Loopt volgens plan.

Prioriteit 2007: implementatie oppakken


Onderwijs

Dit punt is verwerkt in de onderwijsnota, zie aldaar voor stand van zaken.


Gestage groei


Onderwijs

Startnotitie is 30 mei in CCO behandeld en is 4 juli besproken in CvB. Aangepaste versie is 10 oktober 2006 vastgesteld in CvB.

Enigszins vertraagd, loopt volgens nieuwe planning.

Prioriteit 2007: implementatie oppakken (zie nota)


Onderzoek

Is verwerkt in onderzoeksnota, zie aldaar voor stand van zaken.

Gezonde moderne bedrijfsvoering


Algemeen

Reorganisatieplan opgesteld. Eerste bespreking UR op 6 feb 2007.

Reorganisatie loopt volgens planning.

Invulling P&C-cylcus opgepakt (met aandacht voor prestatieafspraken)

Kantelingdiscussie afgerond

Prioriteit 2007: Definitief reorganisatieplan vaststellen en implementatie vanaf mei 2007; P&C cyclus verder professionaliseren.


Financiën

Het verdeelmodel is nog in discussie.

Enige vertraging t.o.v. oorspronkelijke planning.

Prioriteit 2007: vaststellen verdeelmodelICT, bibliotheek en onderwijsondersteuning

Geen specifieke acties, anders dan de reorganisatie MEB (zie hierboven)


Huisvesting en faciliteiten

Nadere invulling van cateringconcept en proces van aanbesteding loopt.

Proces rond catering vertraagd t.o.v. oorspronkelijke planning.

Prioriteit 2007: aanbesteding catering


HRM

Nota focus in HRM vastgesteld.

Enige vertraging t.o.v. oorspronkelijke planning (discussie met UR).

Prioriteit 2007: implementatie nota focus HRM


Communicatie

Notitie prijzenbeleid is afgerond;

Resultaten onderzoek branding gepresenteerd.

Branding loopt volgens planning.

Prioriteit 2007: beslismoment mei 2007l mogelijke implementatie najaar 2007


Ondernemen en samenwerken


3TU samenwerking

3TU.Federatie opgericht.

3TU Master Sustainable Energy and Technology, Embedded Systems en Lerarenopleiding informatica zijn dit collegejaar gestart. 3TU master Nanoscience en technology gaat niet daar. De overige masters liggen op schema om te worden ingediend bij de NVAO.

Prioriteit 2007: masteraccreditatie en OCW-toets; strategieverkenning (zie verder concept bestuurlijke jaaragenda)


Strategische samenwerking, nationaal en internationaal

-Samenwerking ECIU loopt, volgende vergadering 23-25 mei, Rostov.

-Overleg met ITC loopt.

-Nieuw overleg met Munster wordt gepland

-Vervolgbezoek van Osnabrück aan de UT heeft 29 januari 2007 plaatsgevonde; afspraken gemaakt voor inhoudelijke samenwerking.

-BO met Dortmund wordt gepland


Noord-Oost Nederland

Samen met de universiteiten van Wageningen, Groningen en Nijmegen werkt de UT aan gezamenlijke minoren en research masters en aan samenwerking op het gebied van kennisbenutting en Duitslandwerving.

In de loop van 2007 worden de eerste concrete afspraken gemaakt. 


Regio Twente

Het Innovatieplatform Twente heeft eind 2006 de Twentse Innovatieroute vastgesteld. Twente wil via een regionale aanpak het groeivermogen van de Nederlandse economie versterken en daarmee de Lissabon-doelstelling realiseren en duurzame werkgelegenheid en kwaliteit van leven uitbouwen c.q. versterken. In de route is Kennispark Twente één van de vvoraanstaande initiatieven. Door Kennispark  is  eveneens een verbindend document opgesteld, waarin meerdere UT-voorstellen  met elkaar worden verbonden. Daarnaast zijn er door het ministerie van EZ in het kader van Pieken in de Delta financiële middelen voor innovatie in Oost-Nederland beschikbaar gesteld. De UT is bij een aantal voorstellen betrokken, bijvoorbeeld Nano4Vitality en Regional Netwerk Competenties voor Innovatie.

 

In het kader van kennisvalorisatie zijn  de volgende aanvragen  gehonereerd die in 2007 en 2008 moeten worden uitgevoerd: programma “Beleidsexperimenten” (Ministerie van EZ) , het Subsidieprogramma Kennisexploitatie (TechnoPartner)  en opdracht kennisvalorisatie Kennispark. Tevens wordt momenteel  in samenwerking met Saxion, RUG en HanzeHogeschool Groningen aan het opzetten van een Center of Entrepreneurship  gewerkt. In samenwerking met de gemeente Enschede wordt gewerkt aan het opstellen van een masterplan Kennispark Twente. Dit plan richt zich op de gebiedsontwikkeling. Tevens is Kennispark Twente betrokken bij de verdere uitbouw van de StudentenKennisPortal van Student Union.


Prioriteit 2007: Masterplan Kennispark (gebiedsontwikkeling); Uitvoering valorisatie Kennispark/3TU.InnovationLab)