verslag Interne 30-01-2007

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-041

Fax


Datum

31 januari 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlVerslag interne vergadering d.d. 30 januari 2007


Aanwezig: CC: H. Becht, G. Brinkman, J. De Jong, H. Poorthuis, F. Possel, B. Visser, H. Wormeester

UReka: H. Hoogveld, S. Van Nierop, A. Van der Velde (vz), G. Visschedijk

Campussy: M. Fonville, P. Stek

Griffie: J. Ribberink, M. Peijster (verslag)

Afwezig: M. Van Andel, W. Andringa, L. Ferreira Pires, D. Meijer, B. Pol, (allen m.k.)


1. Opening 13.40 uur

De voorzitter (Annemiek van der Velde) opent de vergadering en heet allen welkom. Afgesproken wordt het agendapunt 6. Reorganisatie te behandelen na agendapunt 10.


2. Mededelingen

- Mededeling UR 07-019. Er zijn geen vragen of opmerkingen over.

- Er is een uitnodiging binnengekomen voor de officiële oprichting van de Federatie 3TU op woensdag 7 februari as. Er zijn geen leden die zich nu opgeven. De uitnodiging zal eveneens per mail aan iedereen gezonden worden.

- Herman Poorthuis geeft aan zojuist geïnterviewd te zijn door het UT-nieuws. Dit interview is gehouden op persoonlijke titel. Hij hoopt dat de URaadsleden zich herkennen in zijn mening.


3. Verslag interne vergadering 2006-12-05 (UR 06-441)

Tekstueel.

Pg. 1 regl. 44. "Klop" moet zijn "Klopt".

Pg. 3 regl. 43. weghalen tekst ", mede door de harde knip".

N.a.v. geen opmerkingen.

Met inachtneming van bovenstaande wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.


4. Postlijst in- en uitgaande post URaad. (UR 07-025)

Pt. 409 Bachelor onderzoek. Heeft iedereen dit ontvangen? De digitale versie wel. Indien nodig liggen er nog uitgeprinte versies bij de griffie.


5. Actiepuntenlijst (UT 07-009)

Punt 24. Voor zomer 2006

Punt 23. Nota Onderzoek. Van het college zijn antwoorden op de vragen gekomen. Het college lijkt onder druk van het UMT een andere kant uit te gaan. Men vindt het een scherpe reactie van het college. Helaas waren tijdens de cie. vergadering diverse personen niet aanwezig.

Punt van aandacht is bijvoorbeeld "Maakbaarheid onderzoek sturing" sturing vanuit het CvB in bepaalde richting. Deze sturing berust nu op afspraken tussen de decaan en de wetenschappelijk directeur. Deze afspraken zijn geen solide constructie maar berusten op de medewerking van de huidige betrokkenen.

Moet hier nog iets mee gedaan worden? De tijd om te reageren is zeer kort. Afgesproken wordt dit mondeling te bespreken in de overlegvergadering. In de commissie OOS zal dit opnieuw geagendeerd worden. (Bernadette Pol informeren).

Tevens moet worden nagegaan of de nota ondertussen een actuelere versie heeft. Zodat de URaad en het CvB over dezelfde notitie praten.7. Samenwerkingsovereenkomst Stichting SURF (UR 07-022)

Dit punt is behandeld in de commissies OOS en FVA. Vanuit de commissie FVA zijn geen financiële bezwaren tegen deze overeenkomst. Aangegeven wordt dat de overeenkomst gezien moet worden als een raamcontract. Het contract lijkt gunstiger voor de UT dan de overeenkomst met de DU.

Gillian Visschedijk zal een advies opstellen en is woordvoerder. Afgesproken wordt de (te) late toezending van dit onderwerp aan de UR mondeling in het agendaoverleg te bespreken.


8. Numerus fixus TG en PSY (UR 07-023)

Dit punt is in de commissievergadering besproken. Het handhaven van de numerus fixus voor TG op 100 en afschaffen van de numerus fixus voor PSY wordt door diverse betrokkenen onderschreven. De raadsleden zijn het eens met de gegeven onderbouwing. Men is akkoord.

Harm Hoogveld schrijft een advies en is woordvoerder.


9. Beleidsspeerpunten en actieplan Internationalisering (UR 07-017)

Pieter Stek heeft met enkele beleidsmedewerkers gesproken naar aanleiding van de notitie van de URaad. Er zijn nog enkele aandachtspunten. Pieter Stek heeft een concept voorstel voor een brief gemaakt. Hierin komen nog enkele aandachtpunten naar voren.

De leden vinden dat kwaliteit voorop moet staan. Vraag is wanneer een vak in het Nederlands of Engels aangeboden moet worden. Opgemerkt wordt dat het gaat om de gehele opleiding niet om een enkel vak in het Engels. Tevens wordt afgesproken dat de term opleiding vertaald wordt met "program"en vak in "course'. Opgemerkt wordt dat de UT zich op dit moment moet richten op de masterfase en niet ook op de bachelorfase.

Accessibility is eveneens een punt van aandacht. Door opleidingen in Engels aan te bieden worden ze inderdaad toegankelijk voor meer mensen. Doch tevens werpt dit ook drempels op. Eveneens moet men zich afvragen hoe men een opleiding geschikt gaat maken voor buitenlandse studenten? Hier zouden buitenlandse studenten bij betrokken moeten worden.

Opgemerkt wordt dat in de notitie op pagina 3 bij het onderdeel "Overlegstructuur" de afdeling PA&O (de buitenlandfunctie) vergeten is. Dit zal gewijzigd moeten worden.

Gevraagd wordt waarom het antwoord op een Nederlandse notitie in het Engels gegeven wordt? Alleen dit ene punt in het Engels beantwoorden is niet logisch. Gevraagd wordt of de brief (advies) in het Nederlands kan worden omgezet. Pieter Stek zal dit doen. Hij wil graag een Engelse en Nederlandse versie verzenden. Opgemerkt wordt nog dat er geen advies gevraagd werd aan de UR. Het advies wordt daardoor een ongevraagd advies. Pieter Stek zal tevens woordvoerder zijn.


10. Scholarship program (UR 07-024)

Vanuit de commissie FVA is aangegeven dat dit punt niet geagendeerd hoeft te worden voor de overlegvergadering. Is dit akkoord?

Aangegeven wordt dat het stuk achterhaald is. In de CvB besluiten van december is voor dit beurzenprogramma een gedeeltelijke reservering gemaakt. Misschien moet bij BC nagevraagd worden hoe dit programma vorm gegeven wordt. Eveneens kan nadere informatie opgevraagd worden bij IO en Disc.

Afgesproken wordt dit punt nogmaals te bespreken in de cie. PSI.


6. Reorganisatie dienstverlening (UR 06-444, 07-014, 07-016)

Behalve de voorliggende stukken zijn door de UR Adviescommissie Reorganisatie EMB diverse stukken toegezonden. Op 24 januari is de adviescommissie een hele dag bijeengeweest waarin 3 vragen centraal stonden. 1) ontbrekende informatie, 2) welke vragen moeten nog gesteld worden, 3) wat kan geadviseerd worden. 's Middags hebben Kees Van Ast, Anne Flierman en Kas de Vries in de vergadering 9 vragen beantwoord en enkele andere zaken kort toegelicht.

Binnen de commissie leven er nog veel zorgen. Het huidige reorganisatieplan is niet duidelijk genoeg op essentiële punten. Het geeft de commissie geen goed gevoel over een goede afloop van de reorganisatie. Er mist te veel informatie.

Herman Poorthuis geeft aan dat de URaad eveneens is uitgenodigd voor een consultatiegesprek met Kees van Ast en Kas de Vries. Zijn verzoek is hierop in te gaan, ondanks de korte termijn waarop één en ander gerealiseerd moet worden. Afgesproken wordt inderdaad een consultatiegesprek aan te gaan. Er wordt geïnventariseerd welke datum geschikt is . De uitkomst is maandagochtend na 10 uur of vrijdagmiddag. Jacqueline Ribberink zal dit voorleggen aan Kas de Vries.

Gevraagd wordt wat besproken moet worden tijdens dit overleg. Het moet een open overleg worden waarbij niet te veel op concrete (implementatie) punten ingegaan moet worden. Afgesproken wordt dat de vragen per fractie voorbereid worden. Liever niet teveel dezelfde vragen als ook vanuit de Adviescommissie gesteld werden.

Er zal wel een brief aan het college gezonden worden met vragen over toezending van ontbrekende info. Misschien moet verwoord worden dat de URaad niet het gevoel heeft dat de juiste keuzes gemaakt worden of dat de gestelde doelen gehaald zullen worden.

Herman Poorthuis zal de brief opstellen. Hierin wordt opgenomen dat de URaad akkoord is met de bevindingen die de UR Adviescommissie gesteld heeft en graag antwoord op de vragen van het college wil ontvangen. Er wordt gevraagd of er vanuit de URaad nog aanvullende vragen zijn?

Herbert Wormeester vraagt om informatie vanuit de Adviescommissie over hoe het gehele proces verlopen is. Herman Poorthuis geeft aan dat hij vindt dat dit goed gegaan is. Er is vooral veel inhoudelijk ingegaan op de stukken. Tevens werd de ondersteuning door de extern adviseur dhr. Miedema bijzonder op prijs gesteld. Gevraagd wordt wat de extern adviseur van dit proces vindt. Aangegeven wordt dat hij de wijzigingen die doorgevoerd moeten worden op zich wel kan accepteren, maar hij vindt dat de starre opstelling van het college richting de medezeggenschap het proces geen goed doet. Hij heeft aangegeven dat er op dit moment vooral een inhoudelijke discussie gevoerd moet worden en dat medezeggenschapskwesties in een later stadium aan de orde gesteld moeten worden. Er zijn geen vervolgafspraken met hem gemaakt. Hij wordt evt. weer ingeschakeld op het moment dat de adviesvraag aan de orde is.

Herman Poorthuis schrijft zoals afgesproken de brief en is eerste woordvoerder.


11. Voortgang 3TU proces.

Er is geen nieuwe informatie ontvangen. Tevens is er geen informatie vanuit de 3TUM. Er zijn op dit moment geen vragen vanuit de URaad over het 3TU proces.


12. Schriftelijke rondvraagpunten

In de commissievergadering is een vraag gesteld over de Afstudeerregeling, het betrof het hoge percentage (20) van de uitvoeringskosten van deze regeling. Wordt dit een schriftelijk rondvraagpunt? Er zijn al enkele vragen gesteld en beantwoord in de commissievergadering. Dit onderwerp wordt voorlopig niet aan de orde gesteld. Dit punt zal verder besproken worden in commissieverband.


13. Rondvraag.

- De voorzitter vraagt of er nog iets gebeuren moet met het ter informatie toegezonden stuk over "Bachelorvariant voor meisjes" (UR 07-027). Vanuit de commissie OOS wordt aangegeven dat er op dit moment nog niets mee gedaan wordt. Er zijn nog teveel onduidelijkheden. Vanuit de commissie zullen nieuwe ontwikkelingen gevolgd worden.

- Harm Hoogveld vraagt in het kader van de reorganisatie hoe het zit met het nieuwe ICT systeem SAKAI wat ingevoerd gaat worden. Grijpen dit systeem en toekomstige systemen wel goed in elkaar? SAKAI zou in het voorjaar aan de UR voorgelegd worden. Dit punt wordt als aandachtspunt meegenomen naar de volgende cyclus.


14. Sluiting 15.00 uur