nieuwsbrief 2007-03-06

Nieuwsbrief Universiteitsraad 6 maart 2007


De belangrijkste onderwerpen in dit overleg van de URaad met het College van Bestuur waren de reorganisatie van de UT-dienstverlening en de onderwijsnota:


Advies over het reorganisatieplan één maand uitgesteld

De Universiteitsraad vindt het reorganisatieplan, dat half februari is uitgebracht, onvoldoende uitgewerkt: de consequenties voor het dienstverleningspakket, voor de organisatiestructuur en voor het betrokken personeel zijn onvoldoende duidelijk. Ook de haalbaarheid van de bezuinigingsdoelstelling en de daarvoor noodzakelijke investeringen en kosten zijn onvoldoende onderbouwd. De raad constateert dat allerlei keuzes nog volop in discussie zijn: na het uitbrengen van het plan zijn de plannen voor de service centra voor ICT, onderwijsondersteuning en facilitaire dienstverlening nog aanzienlijk aangepast en behoeven allerlei organisatieonderdelen, zoals de front offices, nog nadere analyse en vormgeving. De aanvullende informatie die het college afgelopen week nog toestuurde is bij dat oordeel nog niet betrokken.

Het college is van mening dat de raad, zeker met de aanvullende informatie, tot een advies op de hoofdlijnen van de dienstenorganisatie moet komen en het management ruimte moet laten voor de implementatiefase. Maar het college wil wel tegemoet komen aan de wens van de raad om de aanvullende informatie en de nadere besluitvorming ten aanzien van het ICTS, OSC en FB te verwerken en in één nieuw document te presenteren.

De raad en het college zijn daarom overeengekomen om het uitbrengen van het URaad-advies uit te stellen, totdat half maart het aangevulde reorganisatieplan gereed is: de URaad is voornemens om aansluitend op het volgende overleg op 3 april het advies uit te brengen. De instemmingsvraag komt dan in mei aan de orde.


Aandachtspunt voor de decentrale raden: Half maart presenteert het college de (vooralsnog) definitieve versie van het reorganisatieplan. Dan zal er meer zicht zijn op de gevolgen voor de dienstverlening, voor de organisatie en voor het personeel. De URaad stelt de mening van de decentrale raden en van andere leden van de universitaire gemeenschap zeer op prijs. U kunt uw mening toezenden aan Herman Poorthuis (H.G.Poorthuis@utwente.nl ) of de griffie van de UR (m.w.j.peijster-terpelle@utwente.nl )


De URaad stemt in met de Onderwijsnota

De discussie in de URaad spitste zich toe op een drietal aspecten:

Ten eerste of de groeidoelstelling tot 10000 studenten en voornemens om meer instroommomenten en een flexibeler onderwijsaanbod te bieden en hogere studierendementen te bereiken, zich verdragen met de wens de onderwijskwaliteit op zijn minst te handhaven. Gelet op de problemen rond wiskundige en taalvaardigheden (Nederlands èn Engels) van studenten lijkt dit geen sinecure. Het college hoopt dit met meer aandacht voor begeleiding van studenten en voor de kwaliteit van het onderwijs te ondervangen.

Ten tweede vroeg de URaad een globale meerjarenbegroting voor alle vernieuwingsprojecten die in de nota genoemd zijn. Het college verwees daarvoor naar de binnenkort te verschijnen implementatienota onderwijsbeleid en het bestedingsplan voor de centrale stimulering 2007. Wel zegde het college toe dat de plannen binnen de 10% centrale stimulering onderwijs zullen worden uitgevoerd.

Ten derde sprak de URaad zich uit tegen de snelle invoering van het Bindend Studie Advies (BSA) via pilots en tegen het maximale aantal van 3 toetsmogelijkheden per vak. De rector wilde geen onderzoek naar nut, noodzaak en effectiviteit van het BSA toezeggen, maar wel een richtlijn BSA overleggen, alvorens een pilot (vermoedelijk bij TCW) wordt gestart. Ook kwam men overeen om de maximaal-3-pogingen-regel te vervangen door 2 pogingen per vak per jaar.

De raad heeft de problematiek rondom studenten en (ICT)werkplekken benadrukt en aangegeven dat bezuiniging hierop niet wenselijk is.

Bij de instemming door de URaad is afgesproken om in 2009 een tussentijdse evaluatie te houden en dan mogelijk het onderwijsbeleid bij te stellen.Algemene informatie over de UR vindt u op de website UR , waar ook de aandachtspunten en verslagen van UR-vergaderingen te vinden zijn.


Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl