6. Brief UR beleidsspeerpunten ned.

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-047

Fax


Datum

1 februari 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Beleidsspeerpunten en Actieplan Internationalisering 2007Geacht college,
De Universiteitsraad is blij verrast met het Beleidsspeerpunten en actieplan Internationalisering 2007 dat wij van u hebben ontvangen. Wij zijn van mening dat het internationaliseringsbeleid zich in de juiste richting beweegt, en zijn vooral tevreden met de volgende beleidsvoornemens van het college:

Grotere mobiliteit voor studenten en medewerkers tussen de instellingen binnen het European Consortium of Innovative Universities (ECIU),

De herziening van de overlegstructuur, waarin studenten vertegenwoordigd zullen zijn (van de Student Union),

De ontwikkeling van duidelijke competentiegerichte toelatings- en afstudeercriteria voor Masters moet ervoor zorgen dat aankomende studenten weten wat ze moeten doen om tot de Universiteit Twente te worden toegelaten en wat ze zullen leren tijdens hun verblijf hier,

Het ontwikkelen van een pre-Master die studenten kunnen volgen voordat ze naar de Universiteit Twente komen,

Het plan om cursussen Engels, Nederlands en andere talen aan te bieden aan de Universiteit Twente,

De toename van het aantal studiebeurzen voor niet - EU studenten,

Plannen voor studentenwerving in focuslanden die maximaal gebruik maken van het netwerk van de Universiteit Twente, studenten, alumni en gecoördineerd worden met ITC en onze 3TU partners,

Meer Engelstalige vakken in de laatste fase van de Bachelor biedt mogelijkheden voor internationale uitwisseling en vormt voor studenten een brug tussen het Nederlandstalig onderwijs dat zij tot nu toe hebben genoten en de Engelstalige Master.

De Universiteitsraad is van mening dat vakken die nu al gebruik maken van Engelstalig lesmateriaal als eerste in aanmerking komen om in het Engels gedoceerd te worden. In deze vakken dient ook aandacht te worden besteed aan het verbeteren van de Engelse taalvaardigheid van studenten.


En, wij willen vooral onze steun benadrukken voor het beleid om

30 EC vrij te maken in het 5e semester van de Bachelor (minor + keuzevakken) die door onze eigen studenten gebruikt kunnen worden om op uitwisseling te gaan naar een andere universiteit met minimale beperkingen en vertragingen. Wij hopen dat dit beleid bij alle Bachelors tijdens het collegejaar 2007/2008 wordt ingevoerd. Wij zijn van mening dat internationale ervaring een positief effect heeft op de academische en persoonlijke vorming van studenten.


Wij willen graag uw aandacht vestigen op de volgende beleidszaken

Taalkeuze – De Universiteitsraad onderschrijft niet het huidige beleid om Engels in de Master verplicht te stellen. We zijn van mening dat een opleiding (Bachelor en Master) alleen Engelstalig moet zijn wanneer:o

oEr duidelijke voordelen zijn voor die specifieke opleiding om Engelstalig te zijn. Zaken zoals de aantrekkelijkheid bij gekwalificeerde buitenlandse studenten, vraag van de arbeidsmarkt, enz. kunnen bij deze overweging meespelen.

oMaatregelen worden genomen zodat het Engelse taalniveau van studenten en medewerkers gelijk of beter is dan het taalniveau van universiteiten in Engelstalige landen zoals het Verenigd Koninkrijk.

oDuidelijke prestatie eisen worden gesteld om zeker te zijn dat de kwaliteit van Engelstalige opleidingen gelijk of beter is dan die van Nederlandstalige opleidingen van de Universiteit Twente.

Uiteindelijk moet de beslissing om de taal van een opleiding te veranderen bij de opleiding zelf liggen.

Interculturele Communicatie – Wanneer mensen met verschillende culturele achtergronden elkaar ontmoeten kan er vriendschap, begrip, kennisoverdracht en conflicten zijn. Om daar mee om te gaan wil de Universiteitsraad het volgende benadrukken:

oWederzijds respect – Van medewerkers en studenten kan niet altijd verwacht worden dat zij elkaars cultuur en gebruiken begrijpen. Wel mag verwacht worden dat men op een rationele en verantwoordelijke wijze met elkaar omgaat op een manier waarbij alle partijen succesvol samen kunnen leren en werken,

oInstitutionele cultuur – Dit is een Nederlandse universiteit en dat betekent een studieomgeving met weinig hiërarchie een zeer directe communicatie, waarin verwacht wordt dat studenten en medewerkers voor zichzelf opkomen. Buitenlanders moeten hiervan op de hoogte gesteld worden en Nederlanders moeten zich realiseren dat hun systeem niet universeel is en dat buitenlanders misschien tijd nodig hebben om hieraan te wennen.

oToegankelijkheid – Medezeggenschapsorganen (zoals de opleidingscommissie) van de Universiteit Twente moeten open staan voor buitenlanders. Dit betekent dat buitenlanders moeten weten dat ze mogen stemmen en wie hun vertegenwoordigers zijn. De werktaal van deze organen is het Nederlands, tenzij een lid van zo’n orgaan verzoekt om Engels te gebruiken.

Natuurlijk kan interculturele uitwisseling verrijkend zijn voor studenten en medewerkers, en hoewel het ook uitdagingen met zich mee brengt, is internationalisering als geheel goed voor de Universiteit Twente.

Overlegstructuur – Internationalisering is ook van toepassing op medewerkers en daarom adviseert de Universiteitsraad om een vertegenwoordiger van de afdeling Personeel, Arbeid & Organisatie (PA&O) toe te voegen aan het operationeel overleg,

Investeringen – Investeringen in het onderwijskwaliteit controlesysteem, het ontwikkelen van lesmateriaal voor zelfstudie zijn vooral waardevol als de Universiteit Twente haar samenwerking met buitenlandse partners uitbreidt.


De Universiteitsraad hoopt dat het internationaliseringsbeleid van het College haar doelen bereikt. Dit onderwerp is van groot belang voor de Universiteit Twente en heeft de aandacht van de Universiteitsraad. Wij hopen op de hoogte gehouden te blijven van toekomstige ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter