5. Brief UR Numerus fixus TG en PSY

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-045

Fax


Datum

1 februari 2006

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Numerus fixus TG en PSY
Geacht college,


In de interne vergadering van de Universiteitsraad van 30 januari heeft de raad onderstaand concept besluit geformuleerd. Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


De Universiteitsraad,


gezien:

de brief van het college van bestuur, kenmerk ABZ/377.692/RvD (UR 07 – 023);

gehoord:

de beraadslagingen;


adviseert positief over de continuering van de numerus fixus bij TG, en de afschaffing van de numerus fixus bij PSY.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter