4. Brief UR Samenwerkingsovereenkomst Stichting SURF

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-044

Fax


Datum

01 februari 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Samenwerkingsovereenkomst Stichting SURF - UT
Geacht college,


In de interne vergadering van de Universiteitsraad van 30 januari heeft de raad onderstaand concept besluit geformuleerd.

Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


Concept BESLUIT Universiteitsraad


De Universiteitsraad,

gezien:

De samenwerkingsovereenkomst SURF - UT, kenmerk FEZ/BEZ/06-038/NBoV


overwegende dat:

De ervaringen met SURF goed en breed worden gedragen, mede door de prima utilisatie.


gehoord dat:

door de opheffing van de DU binnen SURF zoveel mogelijk getracht zal worden om de door de DU geïmplementeerde producten vooralsnog van service te voorzien;


besluit:

positief te adviseren over de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T. M. J. Meijer

voorzitter