Mededelingen

Mededelingen presidium t.b.v. de interne vergadering van 30 januari 2007


1.De verdeling van het budget dat jaarlijks beschikbaar is voor de UR partijen is door het presidium, conform het vorig jaar afgesproken beleid (zie bijlage), als volgt vastgesteld.

a.De helft van het budget wordt verdeel naar rato van het zetelaantal:
Dus: bedrag per zetel is € 5500, - : 18 = € 305, 50 (afgerond)
CC krijgt maximaal 11 x 305, 50 = € 3360,50
UReka krijgt maximaal 5 x 305,50 = € 1527,50
Campussy krijgt maximaal 2 x 305,50 = € 611,--De andere helft van het budget (€ 5500,-) wordt in portefeuille gehouden tot aan de dag van de kandidaatstelling (ws eind maart 2007) en wordt nadien gelijkelijk ter beschikking gesteld aan de partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Dit betekent dat als alle thans zittende partijen opnieuw een kandidatenlijst voor de komende studentenverkiezingen indienen en er worden geen “nieuwelingen” aangemeld, dan alsnog voor iedere partij € 5500, - : 3 = € 1833, - (afgerond) beschikbaar is.

2.Wijziging vergaderdag UR: In verband met het feit dat Anne Flierman volgend jaar mogelijk lid wordt van de Eerste Kamer (hij weet dit pas laat in het voorjaar) en het feit dat deze altijd op dinsdag vergadert, zijn we genoodzaakt om alvast uit te zien naar een andere vergaderdag voor de tweede helft van 2007. Gekozen is voor de woensdagochtend, omdat op die wijze voldoende ruimte overblijft om in dezelfde week stukken aan te leveren en te verzenden. De hele cyclus wordt dus naar de woensdag verplaatst. De commissievergaderingen zullen dan van 9- 11 uur (FV&A), 11-13 uur (PS&I) en 13-15 uur (OO&S) plaatsvinden. Het vergaderschema volgt z.s.m.

3.De discussienota communicatie van Frank Possel zal besproken worden in de evaluerende vergadering van 13 februari a.s. Afgesproken is dat de fracties ieder een eigen visie geven op dit document en eventueel met eigen voorstellen op dit punt komen, maar ook met andere voorstellen voor het bereiken van de doelen die de UR zich heeft gesteld voor dit zittingsjaar.

4.CCO-benoeming: Bertjan Kobus (studentlid van de CCO) blijkt nog maar een half jaar daadwerkelijk te functioneren in de CCO. Het lijkt daarom wat vroeg om alweer een ander voor te dragen voor benoeming. Er wordt contact met hem opgenomen (actie Martijn) en als hij nog een jaar wenst te blijven vragen wij aan het CvB om verlenging van zijn benoeming met nog een jaar.

5.Op 7 februari vindt de feestelijke ondertekening plaats van de (stichtingsstatuten van de) 3TU-federatie (oprichting 3TU-federatie), waarschijnlijk in Delft. Het CvB nodigt alle UR –leden uit hierbij aanwezig te zijn.

6.Verkiezingen UR. Het Centraal Stembureau heeft het presidium “gehoord” (staat in het Kiesreglement) over een mogelijke datum voor de verkiezingen. Na overleg is door het presidium een voorkeur uitgesproken voor week 23 (van 4 – 9 juni 2007). Jacqueline zal dit in het CSB bespreken. Zodra het CSB de datum + tijdschema heeft vastgesteld zal dit z.s.m. aan de UR toegezonden worden.
Anne Flierman heeft toegezegd mee te zullen werken aan een vorm van PR voor de kandidaatstelling en verkiezingen van dit jaar.

7.Onderwerpen voor volgende cycli (met verwachte behandelingsperiode): ·Onderwijsnota (6 maart), Onderzoeknota (april/mei), Verdeelmodel (april/mei), HRM-nota (maart/april), Strategieplan SU/convenant SU/CvB (juni)Bijlage bij mededelingen interne vergadering 30 januari 2007:

Verdeling van het UR-budget ten behoeve van de UR-partijen
Vastgesteld tijdens de Interne vergadering van de UR op 9 mei 2006

Aanleiding
Van oudsher is er een deel van het medezeggenschapbudget, ter grootte van € 11000, voor de UR-partijen beschikbaar, waaruit zij de kosten van de partijorganisatie en (vooral) publiciteitsacties in het kader van de verkiezingen kunnen betalen. In principe werd dit budget in gelijke delen verdeeld over de UR-partijen, ongeacht het aantal zetels. Eventueel na aftrek van gezamenlijke kosten van UR-promotie.

Dit jaar doen zich een paar afwijkende zaken voor.

Ten eerste meldde zich DD aan als groepering die weer kandidaten zou stellen voor studenten en personeel. Dat was de aanleiding om het budget voor 2006 in 3 gelijke delen te verdelen. Vervolgens bleek DD niet in staat om daadwerkelijk kandidaten te stellen.

Ten tweede meldde zich enigszins onverwachts een nieuwe partij aan, die in redelijkheid ook een budget voor promotie tijdens de verkiezingen geboden moet worden.

Ten derde zijn een aantal kosten voor promotie van de UR als geheel nog niet begroot, maar op voorstel van de commissie zichtbaarheid al wel gepland: de eenmalige aanschaf van spandoeken en uitklapborden voor de UR-verkiezingen en de productie van een groot aantal medezeggenschapsfolders.

Onderstaande voorstellen voor besteding van het UR-budget voor partijen zijn opgesteld na overleg met de griffier van de UR, die als budgetbeheerder optreedt.


Verdeling van de partijbudgetten met ingang van 2007:

1.Er is een budget voor de organisatiekosten en promotieactiviteiten van de UR-partijen (kiesverenigingen). Dit budget is onderdeel van “medezeggenschapsbudget”, dat bij de eenheid DUB is ondergebracht. Het budget (€ 11000 in het jaar 2006) wordt beheerd door de griffier van de Universiteitsraad.

2.De Universiteitsraad kan voor aanvang van een begrotingsjaar besluiten op voorhand een deel van het budget te bestemmen voor de promotie van de UR als geheel. De griffier past dan, bij aanvang van het begrotingsjaar, de verdeelsleutel onder punt 4 toe op het restant budget.

3.Partijen met zetels in de raad kunnen aanspraak maken op een deel van het budget: dat geldt ook voor partijen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de raad. Zij krijgen pas de beschikking over het budget, indien zij een kandidatenlijst hebben ingediend.

4.De verdeling van het (restant) budget is als volgt:
- De helft van het budget wordt verdeeld naar rato van het aantal zetels van de partijen per 1 januari van het begrotingsjaar
- De andere helft van het budget wordt verdeeld in gelijke “verkiezingsbudgetten”voor de partijen, die deelnemen aan de verkiezingen. Dit is bekend op de datum van de kandidaatsstelling (eind maart). De verkiezingsbudgetten worden dus in het jaar, dat er alleen verkiezingen zijn voor de studentengeleding, uitgekeerd aan de partijen die aan deze verkiezingen deelnemen. Bij verkiezingen voor beide geledingen wordt het verkiezingsbudget toegekend aan de partijen die bij één of beide geledingen kandidatenlijsten hebben ingediend.

5.Indien zich een situatie voordoet waarin deze regels voor het verdelen van het budget niet voorzien, beslist de UR op voorstel van de griffier.


Verdeling van de partijbudgetten 2006:
Nu DD geen kandidatenlijsten indient, is het niet onredelijk hen te vragen af te zien van besteding van het toegekende budget van € 3600. In het licht van bovenstaande regeling wordt voorgesteld het vrijvallende budget als volgt te besteden:

Campussy krijgt voor zijn campagne en mogelijke deelname aan de UR per september 2006 een budget ter grootte van de vaste voet toegewezen (€ 1800).

Met de overige (€ 1800) worden de eenmalige kosten voor UR-promotie deels gedekt.