Brief CvB consultatieronde

Aan de voorzitter van de Universiteitsraaduw kenmerk


behandeld door

K.B. de Vries

ons kenmerk

377.684

telefoon

053 – 489 4458

datum

16 januari 2007

fax

053 – 489 2191Bijlage (n)

2onderwerp

consultatieIn onze brief van 24 november hebben wij beschreven dat wij in de maand januari medewerkers en medezeggenschap zullen consulteren ten aanzien van het reorganisatieplan. Deze consultatie is vertraagd door het overleg op 20 december waarbij u aangaf eerst nader overleg over de te volgen procedure te willen alvorens eventueel de consultatie doorgang te laten vinden. Nu dit overleg op 11 januari heeft plaatsgevonden zijn wij van mening dat de consultatie alsnog spoedig plaats kan vinden.


Wij hebben inmiddels diverse voorbereidende stappen hiertoe gezet. Met deze brief informeer ik u over deze stappen en over de consultatie die wij met de UR zouden willen doen:

de decanen is gevraagd om een aparte consultatiebijeenkomst met de betreffende facul­teits­raad te beleggen of om tijdens een reguliere faculteitsraadvergadering het reorgani­satieplan aan de orde te stellen. Wij hebben daarbij aanbevolen om ook de achterliggende eindrapportages aan de orde te stellen. Ik heb de brief ter informatie bijgevoegd;

de directeuren van de diensten is gevraagd om een aparte consultatiebijeenkomst met de betreffende dienstraad te beleggen of om tijdens een reguliere dienstraadvergadering het reorganisatieplan aan de orde te stellen. Wij hebben daarbij aanbevolen om ook de achter­liggende eindrapportages aan de orde te stellen. Ik heb de brief ter informatie bijgevoegd. Voor de dienstraad stafdiensten is een uitzondering gemaakt. De pro­ces­coördinator heeft de leden van de dienstraad uitgenodigd hetgeen onverlet laat dat de betrokken directeuren zijn uitgenodigd om het reorganisatieplan en de achterliggende eindrapportages met de medewerkers te bespreken;

in de brief van 24 november hebben wij aangegeven de leden van de universiteitsraad inten­sief te willen consulteren. Wij hebben daarvoor voorstellen gedaan, ondermeer tot uitdrukking komend in een overzicht van thema’s met data. Die data zijn inmiddels achterhaald, maar bij nader inzien is het wellicht verstandig om tot een ander voorstel voor thema’s en een tijdpad te komen. Wij kunnen de thema’s en het tijdpad in goed overleg met u vaststellen. Nog deze week zullen wij proberen hierover met u afspraken te maken;

wij hebben tevens aangegeven een kopie van het consultatietraject met de UR te zullen uitvoeren voor medewerkers van de UT. Inmiddels hebben wij besloten om op 31 januari een bijeenkomst te beleggen, waarbij wij voor medewerkers van de UT uitleg geven over de voortgang van de reorganisatie, over de inhoud van het reorganisatieplan en over specifieke thema’s. Daarnaast zullen wij tijdens deze bijeenkomst medewerkers in de gelegenheid stellen hun mening of inzichten kenbaar te maken. Zoals wij bespraken op 11 januari zullen wij alles in het werk stellen om hetgeen medewerkers ons meegeven tijdens een dergelijke bijeenkomst te wegen en zo mogelijk daarop ook te reageren. Het moge u duidelijk zijn dat wij dat niet per definitie met alle reacties kunnen;

wij hebben aangeboden wekelijks met uw interne commissie Efficiënte Moderne Bedrijfs­voering te willen spreken. Die bespreking heeft nu eenmaal plaatsgevonden. Wij laten het initiatief voor deze besprekingen aan uw zijde liggen, maar benadrukken nogmaals dat de heren Van Ast en De Vries desgewenst graag bij het overleg zullen aanschuiven. Zoals wij hebben weergegeven in onze brief van 24 november hebben wij voorkeur voor een agenda van thema’s over de overleggen heen. Wij hebben daarvoor een voorstel gedaan maar menen nu dat thema’s anders in te richten zijn. Wij overleggen graag met u op de kortst mogelijke termijn over de regie van de besprekingen.Tot zover over de consultatie.drs. K.B. de Vries,

procescoördinator