Brief CvB reorganisatie

Aan de voorzitter van Universiteitsraaduw kenmerk


behandeld door

k.b.de vries

ons kenmerk

377.643

telefoon

053 – 489 4458

datum

15 januari 2007

fax

053 – 489 2191

onderwerp

ReorganisatieplanOp 11 januari hebben wij met u gesproken over de procedures voor de behandeling van het Reor­ganisatieplan Efficiënte, Moderne Bedrijfsvoering en de rol van de medezeggenschap. In deze brief bevestigen wij nog eens hetgeen wij mondeling met u wisselden.


Over de status van de eindrapportages

Het College van Bestuur heeft het Reorganisatieplan ter bespreking nu aan u voorgelegd. Zoals bekend zullen wij na consultatie en na uw advisering in februari het eventueel bijgestelde reorganisatieplan ter instemming aan u aanbieden. De eindrapportages van de verschillende projecten maken vanzelfsprekend deel uit van de discussie die wij met elkaar voeren, maar maken geen deel uit van de formele advies- en instemmingsvraag. Het reorganisatieplan is het document dat wij in het formele overleg aan de orde stellen. Wij stellen ons op het standpunt dat het reorganisatieplan diepgang krijgt in het perspectief van de eindrapportages. Wij stellen tevens dat wij in de breedte met u van gedachten willen wisselen over de rapportages en het reorganisatieplan, uw inbreng daarbij serieus zullen overwegen en waar gewenst overnemen en verwerken. Dat onderscheiden wij strikt van de formele advies- en instemmingsvraag.

Het reorganisatieplan wijkt op diverse punten af van de eindrapportages. In alle gevallen preva­leren bij dergelijke afwijkingen de keuzes die door het College van Bestuur zijn gemaakt en die zijn verwoord in het reorganisatieplan.


Over de status van implementatieplannen

Implementatieplannen maken ons inziens geen deel uit van het reorganisatieplan en van de instemmingsvraag. Het reorganisatieplan biedt conform de CAO en de reorganisatiecode een globaal inzicht in de te volgen procedures. Wij beschouwen de implementatie als een verantwoordelijkheid van het bestuur en het management van de uni­versiteit, een verantwoordelijkheid waarbij wij op zorgvuldige wijze uitvoering geven aan het reorganisatieplan en de afspraken die daarover met u zijn gemaakt.


Over de uitvoering van de reorganisatie

U wenst afspraken te maken over stapsgewijze uitvoering van de veranderingen en daarop aangepaste besluitvorming. Het College van Bestuur stelt zich op het standpunt dat de reorga­nisatie niet stapsgewijs moet worden uitgevoerd, maar compact. Wij handhaven het oorspron­ke­lijke uitgangspunt dat de reorganisatie na uw instemming in 2007 wordt doorgevoerd. Dat laat onverlet dat tussenstappen gezet worden en dat niet alle trajecten eenzelfde ritme en interventiediepte kennen. De ingrijpende operaties ten aanzien van de vorming van een Onderwijs Servicecen­trum en een ICT Servicecentrum zullen zoveel als mogelijk in een vergelijkbaar tijdpad worden vormgegeven. Het laat onverlet dat in een sociaal plan met het lokaal overleg afspraken kunnen worden gemaakt over de wijze waarop met de personele gevolgen kan worden omgegaan.


Over de reorganisatiecode

Op deze reorganisatie is de ’oude’ reorganisatiecode van toepassing, waarbij wij wel de huidige CAO volgen voor de procedures. In het kader van dit punt hebben wij tevens gesproken over de vereisten die aan het reorganisatieplan gesteld kunnen worden. Materieel voldoet het voorliggende reorganisatie­plan aan hetgeen is gesteld in zowel de oude als de nieuwe CAO. U heeft aangegeven dat dit plan niet voldoet aan de verwachtingen die de medezeggenschap heeft ten aanzien van de beschikbare informatie. Wij spraken af dat u een overzicht levert van de onderwerpen die naar uw inzicht ontbreken. Het College van Bestuur spreekt uit dat het reorganisatieplan dat in februari aan u wordt aangeboden ter advisering waar nodig zal worden aangevuld.

Naast het reorganisatieplan ontstaat een sociaal plan. Dat plan is een aangelegenheid voor het lokaal overleg. Het personeelsplan wordt aan u en aan het lokaal overleg ter informatie aan­ge­boden.


Over de duiding van reorganisatie

Het College van Bestuur vraagt uw advies en later instemming op het integrale document. U heeft aangegeven dat in het document optimalisatievragen liggen naast reorganisatievragen en dat het onderscheid daartussen lastig te duiden is. Het College van Bestuur zal u daarom, zoals met u besproken, eerst na het initiële advies uwerzijds indien en voor zover daartoe aanleiding is een gediffe­rentieerd voorgenomen besluit voorleggen waarbij wordt onderscheiden naar instemmings- en advies­vragen. In afwijking van hetgeen door ons gesteld is in het reorganisatieplan, zie de paragrafen 2.3 en 2.4 waarin voor de p- en de f-kolom is vastgesteld dat het uitsluitend optimalisatie betreft, stellen wij nu, na het overleg met u, dat FEZ en PA&O wel reorganiseren. Dat vloeit bijvoorbeeld voort uit de overgang van personeel van het FB naar de genoemde diensten (zie ook de volgende alinea). Dit laat onverlet dat de operatie voor de p- en de f-kolom voornamelijk optimalisatie betreft.


Over de reorganisatie van het FB

Wij spraken over de medezeggenschapsrol bij de reorganisatie FB. Het College van bestuur blijft bij het standpunt dat de reorganisatie FB integraal onderdeel uitmaakt van de reorganisatie en dat wij deze reorganisatie met de UR bespreken. De motivering hiervoor is, naast de algehele samenhang in het gehele reorganisatie- en optimalisatieproces, dat er perso­neel overgaat van het FB naar de nieuw te vormen concerndirecties PA&O en FEZ en dat de frontoffice/loketfuncties in samenhang met de servicecentra invulling zullen krijgen.


Over de consultatie

In de brief van 24 november heeft het College van Bestuur aangegeven een intensieve consul­ta­tie te zullen starten, in afstemming met u. Tijdens de bespreking met de interne UR commissie op 20 december en via uw mail van 21 december heeft u aangegeven eerst nader overleg te wen­sen alvorens een dergelijke consultatie te kunnen starten. Nu dat overleg op 11 januari heeft plaatsgevonden staat niets de start van de consultatie meer in de weg. Wij hebben daarbij afge­sproken dat het College een terugkoppeling zal geven op de resultaten van de consultatie.


Wij vertrouwen erop u met deze reactie op ons overleg voldoende te hebben geïnformeerd.Namens het College van Bestuur,drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit