nieuwsbrief 2007-10-10

Nieuwsbrief Universiteitsraad 10 oktober 2007


URaad stemt in met het reorganisatieplan voor het Student en Onderwijs Service Centrum (SOSC).

De Universiteitsraad toonde zich teleurgesteld over de vooruitgang die is geboekt sinds in mei besloten werd de vorming van het Onderwijs Service Centrum uit te stellen: de gewenste helderheid over het takenpakket van het SOSC, de taakafbakening met de onderwijsondersteuning in de faculteiten en de te vergeven nieuwe functies in de nieuwe organisatie is niet gegeven. Desondanks ziet de URaad de noodzaak voor een centraal aangestuurde onderwijsondersteuning in. Daarom is de raad onder een aantal voorwaarden bereid om nu reeds te besluiten tot overgang van met name medewerkers BOZ naar het SOSC. Belangrijkste voorwaarden zijn dat de taakafbakening SOSC/faculteiten aan de URaad wordt voorgelegd en dat de nieuwe dienstraad te zijner tijd instemming heeft op het nog op te stellen formatieplan, dat op grond van de gewijzigde werkwijze zal worden doorgevoerd. Na enige discussie was het college bereid deze toezeggingen over te nemen.
De nieuwe organisatie ten gevolge van de reorganisatie Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering is vastgelegd in een gewijzigde
Bestuurs- en Beheers Reglement (BBR), waarmee de URaad heeft ingestemd.

Aandachtspunt dienstraden: zoals afgesproken worden er voorlopige dienstraden gevormd voor de drie service centra, die zullen functioneren tot de verkiezingen in mei 2008. Nu ook het besluit gevallen is om per 1 januari het SOSC te vormen dient ook daarvoor een dienstraad te worden gevormd. De dienstraad DiSC kan daarbij het voortouw nemen.


URaad stemt in meerderheid niet in met de nota Onderzoekbeleid.

In het vorige overleg had de URaad als geheel al aangegeven, dat een bestuurlijk en financieel kader voor deze beleidsnota wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Toen kondigde de UR aan een goed beargumenteerd negatief instemmingbesluit te zullen formuleren. Omdat er in de tussentijd geen nieuwe gezichtspunten door één van de partijen naar voren werden gebracht, werd het besluit ook aldus genomen. De CC-ers, die een meerderheid in de raad vormen, stemden niet in met de nota. UReka was wel bereid om in te stemmen omdat de partij van mening is dat het beleid ook uitvoerbaar is zonder een financiële paragraaf aan de nota toe te voegen.
Niet instemmen betekent overigens dat nieuw beleid, voor zover opgenomen in de nota, niet uitgevoerd kan worden. Bijvoorbeeld: het zogenaamde volumebeleid voor onderzoekspremies moet vooralsnog binnen de huidige systematiek uitgevoerd worden. Het college is nu aan zet om te bepalen of zij met een aangepast voorstel komt dat de bezwaren van URaad kan wegnemen.


URaad stemt in met de overeenkomst UT-SU (Student Union).

Deze overeenkomst heeft een globaal karakter waarin taken en bevoegdheden en de samenwerking met de UT zijn vastgelegd. Gezien de wijze van benoemen had de URaad moeite met de omschrijving van het bestuur van de SU als “dé vertegenwoordiger” van alle UT-studenten. Dat wordt aangepast: de SU is vooral beleidsbepaler voor de campusvoorzieningen en –activiteiten, de URaad vertegenwoordigt als medezeggenschapsorgaan alle studenten.
De prioriteiten van de SU, zoals het besluit om de sintelbaan te verwijderen, staan niet in deze overeenkomst. Dat is onderdeel van de strategie van de SU, waarover nog met college overlegd wordt.

Toch sprong de URaad in op de actualiteit door de mening van het college te vragen over het voortbestaan van de sintelbaan. Het college gaf aan dat de SU binnen zijn budget prioriteiten moet stellen zoals t.a.v. de atletiekbaan. Maar nu de SU niet in de sintelbaan wil investeren is het aan het college om te besluiten of de atletiekbaan op een andere manier behouden kan blijven. Het college wil in het kader van de begroting 2008 duidelijkheid verschaffen.


Initiatiefvoorstel URaad: meer inzicht in ziekteverzuim en welzijn van studenten.

Naar aanleiding van het Arbojaarverslag waarin ziekteverzuim en –oorzaken werden gerapporteerd van medewerkers, stelde Wouter Koet namens de URaad voor ook over uitval van studenten te rapporteren. Te denken valt aan studie gerelateerd verzuim als RSI (KANS), psychische problemen door studiedruk e.d. Het college beraadt zich op het voorstel maar ziet op voorhand problemen bij het vergaren van voldoende gegevens. In UR-commissieverband wordt nagedacht over mogelijkheden daarvoor.Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl