nieuwsbrief 2007-04-03

Nieuwsbrief Universiteitsraad 3 april 2007De belangrijkste onderwerpen van het overleg van de URaad en het college waren:


Gezamenlijke sport- en cultuurvoorzieningen voor UT en Saxion

De Universiteitraad onderschrijft de intentie van de besturen van de UT en Saxion om nauwer te gaan samenwerken bij het beschikbaar stellen van sport- en cultuurvoorzieningen.


3TU-masters “Systems and Control” en “Science Education and Communication”. De eerste opleiding is een nieuwe opleiding als vervolg op de al jaren lopende samenwerking binnen DISC, de tweede is een vervolg op de lerarenopleiding. Omdat de facultaire medezeggenschapsraden nog niet zijn geraadpleegd over de nieuwe opleidingen, houdt de URaad zijn instemming met de accreditatieaanvraag vooralsnog aan. Verwacht wordt echter dat deze nieuwe opleidingen ook bij de faculteitsraden niet op grote bezwaren zullen stuiten

Aandachtspunt voor de decentrale raden: de FR-en van EWI, CTW en GW wordt verzocht mee te werken aan een spoedige decentrale adviesronde. Indien relevant kunnen zij daarbij gebruik maken van adviezen van opleidingscommissies.


Advies van URaad over het reorganisatieplan.

De Universiteitsraad heeft bij bespreking van het aangepaste reorganisatieplan geconstateerd dat er veel verbeteringen en aanvullingen zijn aangebracht. Ook de insteek om optimaal van natuurlijk verloop gebruik te maken om, waar dat nodig is, de boventalligheid op te lossen, is positief ontvangen. Maar dat neemt niet weg dat de URaad de keuzes voor juist deze organisatie van de dienstverlening te weinig onderbouwd acht. Hoewel het college de twijfels over de gemaakte keuzes niet geheel heeft weggenomen bleek de URaad na verscheidene toezeggingen bereid positief te adviseren over de instelling van Service Centra, het FB en de concerndirecties.

De belangrijkste toezegging had betrekking op de Onderwijs Service Centrum. Hoe en welk deel van de huidige onderwijsondersteuning binnen de faculteiten in het OSC georganiseerd wordt, wordt nader uitgewerkt in overleg met de betrokkenen. Dit deel van de reorganisatie wordt in het najaar ter instemming aan de URaad voorgelegd.

Overige discussiepunten en afspraken waren:

Om meer tegemoet te komen aan de vraag om onderbouwing zal het college de doelstellingen en criteria waarop de nieuwe eenheden beoordeeld moeten worden, in een document aanbieden bij de instemmingsvraag in mei.

Dan dient er ook een voorstel te liggen voor de inrichting van Dienstraden, evenals de wijze waarop medezeggenschap wordt gepleegd gedurende de overgangsperiode.

De URaad sprak zich uit vóór het handhaven van de CCO als adviesorgaan voor het onderwijs. Functie en samenstelling van de CCO zal besproken worden als de nieuwe tekst van het BBR (Bestuur en Beheers Reglement) in mei vastgesteld moet worden.

Het college zal de komende tijd onderzoeken of de archieffunctie (nu onderdeel van FB) beter bij het Service Centrum voor Wetenschappelijke Informatievoorziening ondergebracht kan worden.

Het college zal de URaad ook voor de vergadering in mei informeren over de resultaten van het overleg met de vakbonden over de personele gevolgen: het gaat daarbij (nog) niet om een sociaal plan maar wel om plaastingsprocedures en regelingen om het natuurlijk verloop te bevorderen. Indien in het najaar deze regelingen op basis van vrijwilligheid onvoldoende blijken om via verloop de boventalligheid te ondervangen, kan alsnog een sociaal plan noodzakelijk zijn.


Hat advies van de URaad omvat 17 punten: het college heeft veel van deze adviezen overgenomen of aangegeven in welke mate men bereid is daaraan tegemoet te komen. De afspraken worden z.s.m. op de URaad-site gepubliceerd.

Het college zal in mei (overleg op de 15de) de instemmingsvraag voorleggen. Op grond van de toegezegde extra informatie zal de personeelsgeleding die vraag moeten beantwoorden. Voor de onderwijsondersteuning vindt de besluitvorming pas in het najaar plaats.


Studenten kunnen zich tot 18 april kandidaat stellen voor de URaad!

Dit jaar vinden er alleen verkiezingen voor studenten plaats: de partijen zoeken enthousiaste studenten die tegen een redelijke vergoeding mee willen praten over het UT-beleid. Natuurlijk zijn onderwijs en studentenvoorzieningen daarbij belangrijke onderwerpen. Oriënteer je, indien nodig, via de website UR (English version) en de partijen die binnen de URaad actief zijn: Campus Coalitie , UReka en Campussy.


Algemene informatie over de UR vindt u op de website UR , waar ook de aandachtspunten en verslagen van UR-vergaderingen te vinden zijn

Indien u deze nieuwsbrief niet meer of juist wel wilt ontvangen, mail dit dan aan

mailto:info@uraad.utwente.nl