Aandachtspunten 2007-11-14

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

14 november 2007


3e Fase Vastgoedplan 2003

De Universiteitsraad,

gezien:

De 3e fase Vastgoedplan km. 380.412/VGD

Het instemmingsbesluit van 20 mei 2003 voor de fasering van het vastgoedplan, waarbij dit voorstel een invulling is van de 3e fase.

Het instemmingsbesluit van 12 december 2006 over de 2e fase en de vraag naar een analyse van de ruimtebehoefte voor onderwijs.

De beantwoording van de vragen van de commissie FVA.

gehoord:

De beraadslagingen

overwegende dat:

Het plan voor de 3de fase, Ravelijn en Citadel, de invulling is van de huidige behoefte voor de hier te vestigen onderdelen van de faculteit MB.

Het college het plan voor de 3de fase heeft ingevuld met variant 2.3, dat wil zeggen realisatie van ⅔ van het ontworpen gebouw, ter waarde van M€ 20.2. De overige ⅓ is een inpassing in geval van groei van de UT en de daarmee eventueel grotere ruimtebehoefte.

Citadel een multifunctioneel gebouw is, waarmee de nu al bestaande druk op vastgoed opgevangen kan worden.

De benodigde investering beduidend hoger is dan de voorziene investering in 2003, ad M€ 8.6.

De geprognosticeerde ontwikkeling van reserve en liquiditeit deze investering mogelijk maakt.

Een Vastgoedplan 2008 wordt opgesteld waarin huisvestingsmogelijkheden voor ontstane knelpunten worden beschreven.

De huidige plannen geen inzicht bieden in de beschikbaarheid van soort en aantal onderwijsruimten, studentenwerkplekken e.d., zeker in het licht van de groei naar 10.000 studenten.

gehoord de toezegging van het College van Bestuur

het Vastgoedplan 2008 ter instemming aan de UR voor te leggen. Dit plan wordt mede gevoed door de op handen zijnde discussie over de positionering van de UT en de gewenste groeirichtingen.

Dit plan zal in ieder geval bevatten:

1.De visie op het gebruik van de Vrijhof als voorziening buiten het OO gebied.

2.De visie op het gebruik van notebook- versus pc - werkplekken, de behoefte aan projectruimten en de inpassing van de service centra.

3.De benutting van de vastgoedruimte zoals gerealiseerd in het vastgoedplan 2003-2007.

4.De analyse van de behoefte aan aantallen en typen onderwijsruimten ten gevolge van groei in studentenaantallen.

5.De roostertechnische inpassing van het onderwijs in de onderwijsruimten en het efficiënte beheer van poolzalen en facultaire zalen.

6.De voorziene groei in personeel voor de komende periode en de implicatie voor de huisvesting hiervan.

7.Een knelpunten analyse t.a.v. de huisvesting van de UT.

8.Het al dan niet noodzakelijk zijn van de realisatie van het niet binnen vastgoedplan 2003-2007 te bouwen deel van Ravelijn.

9.De afweging van de financiële mogelijkheden van de UT in relatie tot de behoefte aan vastgoed.

stemt in met:

De realisatie van Ravelijn nieuw met een investering van M€ 20.2.UT jaarcirkel 2008 – 2009

De Universiteitsraad,

gezien

Het voorstel van de roosterwerkgroep aangaande de jaarcirkel 2008 - 2009

gehoord

Het positieve advies van het CCO en het CvB-Decanen overleg

overwegende dat

Vanaf collegejaar 2009 – 2010 de jaarcirkel in 3TU verband zal worden afgestemd

Ook voor 2008 – 2009 is gestreefd naar een afstemming in 3TU-verband en met het Saxion

Het probleem dat de URaad in het verleden heeft gesignaleerd (te veel vrije dagen in april/mei) is verholpen met het voorstel om een extra uitloopweek in het 4e kwartiel in te lassen

besluit

positief te adviseren over de UT-jaarcirkel 2008 – 2009.Collegegelden 2008 – 2009

De Universiteitsraad,

gezien:

De toelichting bij dit besluit;

De eerdere CvB besluiten van de afgelopen jaren m.b.t. de vaststelling van de collegegeldtarieven in het algemeen en de tuition fees (niet EER studenten) in het bijzonder;

De gezamelijke afstemming door de 3 TU’s m.b.t. de collegegelden voor niet EER studenten voor het studiejaar 2008-2009

Het besluit van het CvB van 22 oktober 2007 m.b.t. de collegegelden 2007-2008

gehoord:

De beraadslagingen

overwegende dat:

Jaarlijks het CvB de collegegeldtarieven dient vast te stellen. Reeds nu dient het collegegeldtarief voor het studiejaar 2008-2009 vastgesteld te worden. Immers met name internationale studenten orienteren zich al in een vroeg stadium over de studiemogelijkheden aan een masteropleiding aan de UT;

De wettelijke collegegeldtarieven voor het studiejaar 2008-2009 met € 27,- worden verhoogd op basis van de CBD-indexering. Deze indexering van het collegegeld wordt door de UT ook doorgevoerd voor de tarieven bij een inschrijving als deeltijdstudent en extraneus;

Het CvB in zijn vergadering van 1 oktober 2007 akkoord is gegaan met het 3TU voorstel om voor het studiejaar 2008-2009 de tuition fee voor master niet EER studenten vast te stellen op € 8460,- en voor bachelor niet EER studenten op € 5090;

De UR adviesrecht heeft ten aanzien van het besluit van het CvB tot vaststelling van de collegegelden.

besluit:

positief te adviseren ten aanzien van het besluit van het CvB van 22 oktober 2007 m.b.t. de collegegelden.


Uitgangspunten Financieel Verdeelmodel

Afgesproken is dat de Universiteitsraad een preadvies over het nieuwe verdeelmodel zal uitbrengen, waarna het college begin 2008 haar definitieve voorstel aan de UR zal voorleggen.


Schriftelijke rondvraag

Het college zal de vraag van de UR over het centrale OER en de daarbij behorende bevoegdheid van de medezeggenschap schriftelijk beantwoorden.