Aandachtspunten 2007-03-06

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

6 maart 2007


Reorganisatieplan EMB (UR 07 – 065/068)

Het college zegt toe de diverse documenten op basis waarvan besluitvorming door de UR dient plaats te vinden tot één geheel samen te voegen. Afgesproken wordt de beantwoording van de adviesvraag een maand uit te stellen. Het omstreeks half maart aan het OPUT uit te brengen Personeelsplan kan de raad betrekken bij de besluitvorming.

Het college zal op korte termijn nog een keer naar het aantal werkplekken voor studenten kijken en met de decanen in gesprek gaan teneinde bestaande ruimtes beter toegankelijk te maken voor studenten.


Nota Onderwijsbeleid 2006 – 2010

(besluit definitief vastgesteld in de presidium vergadering van 13 maart 2007)

De Universiteitsraad,

gezien:

De ter instemming voorgelegde Onderwijsnota 2006-2010 (zonder kenmerk)

De informatie-uitwisseling (Conceptnota en navolgend UR 06-306 en bijlage en de antwoorden daarop van het college)

overwegende dat:

de hoofddoelstellingen onderling op gespannen voet staan, namelijk enerzijds vergroting van de instroom en verbetering rendement en anderzijds borging van de kwaliteit. Deze spanning wordt enerzijds gevoed door een externe omstandigheid, namelijk de aansluitingsproblematiek VO en HBO en anderzijds door twee beleidskeuzes, namelijk de toenemende diversiteit instroom, én de toenemende rol van de Engelse taal in zowel de masters als de bachelors;

het in het vorige punt beschreven complex naar het inzicht van de Universiteitsraad potentieel bedreigend is voor de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit Twente;

het, gezien het bovenstaande, noodzakelijk is om niet alleen een heldere prioriteitstelling, maar ook een (financiële) haalbaarheidsafweging op te nemen in de onderwijsnota, teneinde te kunnen afwegen of de voorgenomen maatregelen, juist bedoeld om de kwaliteit te borgen, ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, zowel in de tijd alsook financieel;

dat er bij een beleidsnota een financiële paragraaf hoort;

in de nota onvoldoende wordt aangegeven hoe de instromende studenten naar een niveau Engels worden gebracht dat de internationale toets der kritiek (academisch en professioneel) kan doorstaan.

het college bij het vaststellen van de begroting 2007 heeft toegezegd voorstellen ter besteding van de nog niet bestemde stimuleringsmiddelen, gebundeld per beleidsterrein, aan de UR ter advies zou voorleggen en dat dit thans voor het onderwijsbeleid mogelijk is.

er vóór invoering van het Bindend Studie Advies een grondige evaluatie wordt uitgevoerd, zoals genoemd in het Instellingsplan, waarna de richtlijn ter invoering ter instemming aan de UR wordt voorgelegd.

het nut, de effectiviteit en de gevolgen van het Bindend Studie Advies aan de UT, naar het inzicht van de UR niet bewezen zijn.

gehoord de toezegging dat:

er voor de uitvoering van de Nota Onderwijs 2006-2010, vanaf 2008 niet méér aan de interne middelen zal worden onttrokken dan de uit het verdeelmodel voortvloeiende CSow-middelen, zodat de bekostiging van de primaire processen onaangetast blijft;

de globale meerjarenbegroting voor de onderwijsnota in de aangekondigde implementatienota zal worden opgenomen, dat de kosten van de projecten, die in 2007 worden uitgevoerd, in het toegezegde overzicht van bestedingen van de CSow-middelen en beleidsruimte 2007 weergegeven zullen worden en dat de specifieke onderwijsprojecten (exclusief Lerarenopleiding en ELO-ontwikkeling) een jaarlijks beslag van circa M€ 0.7 op de CS-middelen zullen leggen;

er in 2009 een evaluatie volgt van het uitgevoerde beleid, met daaruit volgend eventuele beleidsbijstellingen, neergelegd in een voortgangsnotitie die ter advisering aan de Universiteitsraad wordt voorgelegd;

de omissie betreffende taalverwerving Engels, zoals verwoord in het vijfde opsommingsteken onder de overwegingen, alsnog wordt meegenomen in het implementatietraject;

een richtlijn ten aanzien van het Bindend Studie Advies ter instemming aan de UR wordt voorgelegd, conform afspraken bij het vaststellen van het Instellingsplan 2005-2010, alvorens gestart wordt met een pilot bij maximaal 3 opleidingen en dat deze geëvalueerd zullen worden alvorens het BSA breder wordt toegepast;

de beperking tot maximaal 3 toetsmogelijkheden per student per vak wordt aangepast tot 2 toetsmogelijkheden per student per vak per jaar en dat de tekst van de onderwijsnota op dit punt wordt aangepast.

besluit:

In te stemmen met de Nota Onderwijsbeleid 2006-2010

Arbo en milieu meerjarenplan 2007 – 2010

De Universiteitsraad,

gezien

De notitie Arbo- en milieu meerjarenplan Universiteit Twente 2007 – 2010 (kenmerk 377.800/PA&O, d.d. 26 januari 2007);

gehoord

de beraadslagingen in de commissievergadering FV&A d.d. 20 februari 2007;

overwegende

dat de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de gebruiker goed zichtbaar moet zijn;

dat het verkrijgen van de beschermingsmiddelen op een eenvoudige wijze geregeld moet zijn, met het uitgiftepunt zo dicht mogelijk bij de werkplek;

gehoord de toezegging van het college dat

de zichtbaarheid en bereikbaarheid van vertrouwenspersonen vergroot zal worden en voor zover wenselijk scholing zal plaatsvinden;

het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door voorlichting en decentrale controle bevorderd zal worden;

gekeken zal worden naar verbeteringen in de manier waarop persoonlijke beschermingsmiddelen voor notebooks voor studenten beschikbaar worden gesteld;

het definitieve meerjarenplan aan de UR toegezonden zal worden;

stemt in met het Arbo en milieu meerjarenplan UT 2007 – 2010.


Inschrijvingsregeling UT 2007 - 2008

De Universiteitsraad

gezien:

de brief van het College van bestuur d.d. 14 februari 2007, kenmerk 377.950/DiSC/KVN (UR 07 – 057) inzake de Inschrijvingsregeling UT 2007 – 2008;

de schriftelijke toelichting bij deze brief;

het besluit van het CvB van 29 mei 2006 - na een positief advies destijds van de Universiteitsraad - waarbij de collegegeldtarieven voor het academisch jaar 2007-2008 zijn vastgesteld;

gehoord:

de beraadslagingen

overwegende:

dat de collegegeldtarieven voor 2007-2008 reeds zijn vastgesteld doch de daarbij behorende Inschrijvingsregeling UT nog niet;

dat er aanleiding is de Inschrijvingsregeling op enkele punten te wijzigen in het bijzonder met betrekking tot

- de overgangsregeling voor bepaalde ingeschreven bachelor en master studenten;

- de verlate inschrijving;

- de beëindiging van de inschrijving.

besluit:

positief te adviseren t.a.v. het voorgenomen CvB besluit van 5 februari 2007 inzake de vaststelling van de Inschrijvingsregeling UT 2007 - 2008.


Schriftelijke rondvraagpunten

- Het college zegt toe de vestigingsvoorwaarden voor gebouw Langezijds tijdig met de UR te zullen bespreken.

- Het besluit inclusief overwegingen met betrekking tot het aanbieden van een cursus Nederlands aan PhD kandidaten zal de UR toegezonden worden.