Aandachtspunten 2007-02-06

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

6 februari 2007


Samenwerkingsovereenkomst Stichting SURF – UT

De Universiteitsraad,

gezien:

De samenwerkingsovereenkomst SURF - UT, kenmerk FEZ/BEZ/06-038/NBoV

overwegende dat:

De ervaringen met SURF goed en breed worden gedragen, mede door de prima utilisatie.

gehoord dat:

door de opheffing van de DU binnen SURF zoveel mogelijk getracht zal worden om de door de DU geïmplementeerde producten vooralsnog van service te voorzien;

besluit:

positief te adviseren over de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst.


Numerus fixus TG en PSY

De Universiteitsraad,

gezien:

de brief van het college van bestuur, kenmerk ABZ/377.692/RvD (UR 07 – 023);

gehoord:

de beraadslagingen;

adviseert positief over de continuering van de numerus fixus bij TG en de afschaffing van de numerus fixus bij PSY.


Beleidsspeerpunten en Actieplan Internationalisering 2007

De UR onderschrijft in grote lijnen de door het CvB geformuleerde plannen en doet in zijn brief UR 07 – 047 enkele aanbevelingen o.a. betreffende het taalbeleid, de interculturele communicatie en de overlegstructuur.


Voorlopig Reorganisatieplan Efficiënte, moderne bedrijfsvoering d.d. 21 december 2006

Naar aanleiding van de brief (UR 07 – 046) en mondelinge toelichting ter vergadering van de UR zegt het college toe dat het door de UR in een eerder stadium gevraagde cliënt charter er zal komen. In de volgende week te verschijnen definitieve adviesaanvraag zal hier meer aandacht aan besteed worden, ook zal meer verduidelijkt worden ten aanzien van invulling en randvoorwaarden van de reorganisatie.

Verder zegt het college de volgende aanvullingen toe.

- Financiële onderbouwing van het plan, inclusief de investeringen die nodig zijn voor de

nieuwe systemen en de invoeringstermijnen daarvan;

- Uitvoerige beantwoording van de vragen van de UR (en UR-commissie);

- Een separaat verslag waarin aangegeven wordt hoe het CvB met de inbreng vanuit de

decentrale eenheden omgaat of zal omgaan.

Het college merkt daarbij op dat de UR slechts zal moeten reageren op een schets van het einddoel, er is geen rol voor de medezeggenschap als het gaat om de details in dezen.

Wat de M€5 bezuiniging betreft, stelt het college dat het belangrijk is dat er door de reorganisatie zicht ontstaat op de structurele omvang van dit bedrag. De toegezegde toevoeging van M€5 aan het primaire proces kan dan worden waargemaakt door eventuele verschillen via reservebeleid op te lossen.